Hovedside |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundats for Mogens Elgaards Mindefond

Navn og hjemsted
Fondens navn er "Mogens Elgaards Mindefond". Fonden har samme hjemsted som Skatterevisorforeningen.

Formål
Fondens formål er een gang årligt at udnævne "Årets skatterevisor". Endvidere er det fondens formål, at støtte videnskabelig forskning på skatteområdet, udgivelse af bøger, artikler og andet der fremmer skatterevisionens omdømme og kvalitet.

Stiftelse og kapital
Fonden er stiftet i anledning af Skatterevisorforeningens 35 års jubilæum den 14. juni 2004.

Fonden skal have en grundkapital på mindst kr. 50.000. Grundkapitalen er tilvejebragt ved overførsel af grundkapitalen i "Skatterevisorforeningens Jubilæumsfond af 1994". Grundkapitalen kan øges dels ved gaver, dels ved kapitaloverførsel fra Skatterevisorforeningen.

Den del af fondens kapital der ikke er grundkapital er fri kapital, der kan anvendes til uddelinger i ht. fondens formål. Fondens eventuelle overskud henlægges til den frie kapital, med mindre bestyrelsen bestemmer, at der skal ske henlæggelse til grundkapitalen.

Bestyrelse
Fonden ledes af en bestyrelse, der består af den til enhver tid siddende hovedbestyrelse i Skatterevisorforeningen. Formanden er Skatterevisorforeningens landsformand og kasserer er Skatterevisorforeningens kasserer.

Bestyrelsen mødes efter behov, dog mindst een gang årligt med det formål at udnævne "Årets skatterevisor" og behandle ansøgninger om støtte fra mindefonden. Skatterevisorforeningen afholder udgifterne i forbindelse med møderne. Der ydes ikke vederlag for deltagelse i møder i bestyrelsen.

Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Årets Skatterevisor
Til "Årets skatterevisor" kan kun udnævnes en person, som er ordinært medlem af Skatterevisorforeningen, og som i perioden siden sidste landsmøde har gjort en særlig fortjenstfuld indsats på skatteområdet i almindelighed eller for Skatterevisorforeningen eller skatterevisorerhvervet i særdeleshed.

Med udnævnelsen følger et studierejselegat, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen.

Bestyrelsen vælger "Årets skatterevisor" ved afstemning og efter indstilling fra de 6 kredsbestyrelser i Skatterevisorforeningen samt Skatterevisorforeningens landsformand og Skatterevisorforeningens kasserer.

Udnævnelsen foretages under særskilt punkt på Skatterevisorforeningens landsmøde af formanden, som uddeler diplom og studierejselegat til den udnævnte.

Anden støtte
Bestyrelsen træffer beslutning om tildeling af midler fra fonden efter modtagne ansøgninger.

Fondens formue og regnskab
Fondens formue placeres sikkert med størst muligt afkast for øje efter bestyrelsens bestemmelse. Fondens regnskab revideres af revisorerne for Skatterevisorforeningen.

Ændringer i fundatsen samt fondens opløsning
Ændring af fundatsen kan kun ske ved enstemmighed i bestyrelsen.

Fonden opløses i tilfælde af Skatterevisorforeningens opløsning, og formuen udloddes til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål.

Således vedtaget af Skatterevisorforeningens hovedbestyrelse den 17. maj 2004 på Hotel Nyborg Strand.

SRF Skattefaglig Forening - Landsformand Leo Holm - 40 63 09 25