Hovedside |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velkommen til tax-English

Nyttige skattegloser på engelsk

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å

BEMÆRK at foreningen fraskriver sig erhvert ansvar for brugen af gloseoversigten.

Dansk glose Engelsk glose
(Refunderet udbytteskat) Dividend tax refunds
A
A-contoskat for selskaber Simultaneous payment of company tax
A-indkomst A-income
A-skat A-tax (withholding tax)
A-skatteredegørelse Income tax statement
Administrative omkostninger Administrative costs
AER-bidrag To scheme for refunding trainee costs
Afbetalingskontrakt Hire purchase contract
Afdrag Instalment payments
Afdragsvis indtægtsføring Instalment method
Afgift af arv og gave Inheritance and gift tax
Afgift Duty
Afgifter af varer og tjenester Taxes on goods and services
Afgiftsfrihed Duty-suspension
Afgiftsfritagelse Suspension arrangement
Afgiftsgodtgørelse Reimbursement
Afgiftsmærke Fiscal identification mark
Afgiftssats Tax-rate
Afgrænsning af et felt Delimination of a field
Afgørelse, dom Decision
Afgørelse Resolution
Afgørelser (i sager) Rulings
Afholde udgifter/pådrage sig forpligtigelse Incur expenses
Afkast Yield
Afklare (tolke/kortlægge) eksvis. procedurer Clarify
Afregning Settlement
Afsende Dispatch
Afsender Consignor
Afskrive Write off (for depreciation)
Afskrive Depreciate
Afskrive (i regnskaber) Write off
Afskrivning Depreciation
Afskrivning Amount written of
Afskrivning Writing off
Afskrivning, værdiforringelse Depreciation
Afskrivningsberettiget aktiv Asset on which depreciation allowance is granted
Afskrivningsberettiget aktiv Depreciable asset
Afskrivningsgrundlag Depreciation basis
Afskrivningsloven Act on Depreciation Allowance
Afskrivningsloven The Law of Depreciation
Afskrivningsregler Rules of depreciation
Afskrivningssaldo (ikke udnyttet) Depreciation balance (unutilized)
Afslutte (handel) Discharge
Afslutte forhandlinger Close/end negotiations
Afstå (en bevilling, rettighed) Relinquish
Afståelsesafgift Handing-over duty
Afståelsessum (for et aktiv) Consideration (given for an asset)
Afsætte (til skatter) Set aside (for taxes)
Afvigende behov Differing demands
Afviklingsomkostninger/demonteringsomk. Abandonment costs
Akkord Composition
Akkumulerende investeringsforeninger Zero-Dividend-Investment-Funds
Akkumuleret indtægt Accumulated income
Aktie, andel Share
Aktieavancebeskatning, lov om Act on Taxation of Capital Gains on Sale of Shares
Aktiebeholdning Shareholding
Aktiekapital, andelskapital Share capital
Aktieselskab Limited Liability Company
Aktieselskab Joint-stock company
Aktieselskabs vedtægter Articles of association
Aktieudbytte i aktier Stock dividend
Aktionær Shareholder
Aktiver Assets
Aktivere efterforskningsudgifter Capitalise exploration expenses
Almindelige regler General provision
Amortisering Amortization
Andelsselskaber Co-operative societies
Andragende Petition
Ang. listesystemet samhandel i EF VIES-return
Angivelse Declaration
Anlæg Plant
Anlægsaktiver Fixed assets
Annoncekampagne Advertisement campaign
Anpartsselskab Private company
Anskaffelsesomkostninger/startomkostninger Initial costs
Anskaffelsespris/-sum Initial price/Purchase price
Anskaffelsestidspunkt Date of purchase
Anskaffelsesværdi Historic costs/Original costs
Ansvar Liability
Ansætte/påligne skatter Assess taxes
Anvendelse af Danmarks undergrund, lov om Act on the Use of the Danish Subsoil
Appel, klageskrift Notice of appeal
Arbejdsgiverkontrol Control in relation to withheld taxes
Arbejdsløshedsforsikringsbidrag Unemployment insurance contributions
Arbejdsmarkedsbidrag Labour market contributions
Arbejdstilrettelæggelse Assessment of performance
Arv Inheritance
Arveafgift Inheritance tax
Arveafgift Estate duty
Arving Heir, heiress
ATP (arbejdsmarkedsbidrag fra arbejdstagere) Labour market suppl. pension scheme contributions
ATP-bidrag (bidrag til sociale ordninger) Labour market suppl. pension scheme contributions
Attest Certificate
Attestere Attest
Attestere Certify
AUD-bidrag (arbejdsmarkedsbidrag) To labour market training fund
AUD-bidrag (fra arbejdstagere) Labour market training fund
B
B-skat B-tax
Bankindestående Bank deposit
Bankindestående Cash in banks
Barrierenedbrydning Deregulation
Bearbejdning (af kulbrinter) Processing
Befordringsudgifter Transportation expenses
Begivenhed, hændelig Fortuitous event
begravelseshjælp Funeral assistance
Begrænset skattepligt Limited tax liability
Begære Petition for
Begære skattenedsættelse Petition for reduction of tax
Behandling af et dødsbo Administration of an estate
Behandling (af lovforslag) Reading
Bekendtgørelse Announcement
Berettiget Beneficiary
Besigtigelser Surveys
Beskatning Taxation
Beskatningsgrundlag/skattepligtig indkomst Taxable income
Beskatningsret Right of taxation/right to tax
Beskatningssystem System of taxation
Bestemmelse (i lov) Provision
Bestemmelse, national National provision
Bestyrelseshonorar Director's fee
Bestyrelsesmedlem Member of board of Directors
Betalbar Payable
Betalingsfrist Chargeability
Betalingsstandsning Suspension of payments
Betænkning Final report
Bevillingslønramme Appropriation grades
Bidrag Maintenance
Bidrag til Lønmodtagernes Garantifond Contributions to wage guarantee fund
Bilag Enclosure
Bilag Exhibit
Bilag Annex
Bilag (i regnskab) Voucher
Bindende forhåndsbesked Binding rulings
Bistand, gensidig Mutual assistance
Blanketløbenr. Form serial number
Bogføre Enter
Bogføre Book
Bogføring Book-keeping
Bogholderi Accountancy
Bopæl (midlertidig) Address (temporary)
Bopæl (fast) Address (permanent)
Borgerlig straffelov The Civil Criminal Law
Bortforpagtning Lease
Brugsforeninger Co-ops
Brugshaver Usufructuary
Brugsret Privilege of using
Brugsret Usufruct
Brugsret Right of using
Bruttofortjeneste Gross profit
Bruttoindtægt Gross income
Bruttoskat Gross tax
Budgetstyring Budgetary control
Bundne opgaver Obligatory tasks
Byggegrund Building site
Bøder Fines
C
Checkkonto Cheque account
Civilstand Marital status
D
Dagpenge Per diem allowance
Datterselskab Subsidiary
Debitere en konto med Debit an account with
Demonteringsomkostninger/afviklingsomk. Abandonment costs
Depositum Deposit
Der arbejdes til stadighed på at ... Incessant work goes on to .....
Det Indre Marked The Single Market
Diskontere en veksel Discount a bill
Dispensation Exemption
dividende, udbytte Dividend
Dividende Patronage dividends
Dobbeltbeskatning Double taxation
Dobbeltbeskatningsaftale Antidouble tax treaty
Dobbeltbeskatningsoverenskomst Double taxation convention
Dom Judgement
Driftsmidler Machinery and plant/Working plant
Driftsomkostninger Operating costs/- expenses
Drive virksomhed (næring) Carry on a business
Dubiøse fordringer Bad debts
Dødsbo Estate
Dødsbobehandling Handling of estates
E
Edb-revision Computer audit
EF's forsendelsesordning Community Transit System
Efterbeskatning Additional assessment
Efterforskning og ansvar Enforcement and penalties
Efterforskningsudgifter Exploration expenses
Eftergive skatter Waive/remit taxes
Eftergivelse Remission
Efterkontrol Post clearance control
Ejendom, formue, formuegode Property
Ejendom House
Ejendomsret Ownership
Ejendomsskat Property tax
Ejendomsskatter Real estate tax
Ekspedition og kasse Attendance and cashiers office
Ekspedition vedr. opkrævning m.v. General collection
Ekspedition - told Customs attendance
Elev- AS- og FM-uddannelsen Basic training
Endelig skat Final tax
Energiafgift Duty on energy products
Energiminister (DK) Minister of Energy
Energiministerium (UK) Department of Energy
Enhedsdokument samhandel udenfor EF SAD-return
Enhedsomkostninger Unit costs
Erhverv(sgren) Trade
Erhvervelse Acquisition
Erhvervs- Trade and industry
Erhvervsaktiviteter Industrial and business activities
Erhvervsdrivende virksomheder Commercial enterprises/commerce and industry
Erhvervsdrivende Trader
Erhvervsfolk People from trade and industry
Erhvervsmæssig indkomst Commercial profits
Erhvervsmæssigt formål Commercial purpose
Erhvervsområde Occupational field
Erhvervsudsøgningssystem A system for selection of companies for control
Erhvervsvirksomhed (aktivitet) Business activities
Erstatningssum Amount of damages
Etableringsomkostninger Initial costs/preliminary expenses
F
Fagmæssig Technical
Fagmæssig Professional
Faktura, regning Invoice
Fast ejendom Real estate
Fast ejendom Immoveable property
Fast ejendom Real property
Fast driftssted Permanent establishment
Felt til felt beskatning Field to field taxation
Feltafgrænsning Field delimitation
Feltbeskatning Field taxation
FEOGA-kontrol C. in relation to the Community Agricultural Policy
Filial Branch ...
Financiel sektor Financial sector
Finansår Fiscal year
Firma Firm
Flex Flex-time administration
Foged Bailiff
Folder Folder
Folkepension Old age pension
Folkepension National pension
Folkeregister National registration office
Fond Foundation
Fond Fund
Fondsskat Tax on funds
Foranstaltninger Measure
Forarbejdning Processing
Forbrug, overgået til Released for consumption
Forbrug Consumption
forbrugsafgift Excise
Forbrugsafgifter Excise and customs duties
Forbrugsrenteafgift Duty on interest on consumer loans
Fordringer Claims
Forebyggende restancearabejde Preventive activities concerning debts
Foreløbig skat/forskudsskat Provisional tax
Foreløbige resultater Intermediate outputs
Forening Association
Foreningsorgan Decision making body
Foreningsregnskaber Accounts concerning associations
Foretage en investering Make an investment
Foretagende, virksomhed Enterprise
Forfald Chargeability
Forfaldstid Maturity
Forlods afskrivning Accelerated depreciation
Formue Capital
Formuegenstande Capital assets
Formuegode Property
Formueskat Net wealth tax
Formueskat Net worth tax
Formueskat Capital tax
Formueskat Wealth tax
Forpagter Leaseholder
Forpagter Concessionaire
Forpagtning Lease
Forrentning Return on investment
Forretningsforbindelse Business connection
Forretningsmæssigt salg Commercial sale
Forsendelse Transit
Forsendelse, konform Consignment checked
Forsikringspræmie Insurance premium
Forsikringsselskab Insurance company
Forsikringssum Insurance (sum)
Forsikringstager Assured
Forsikringstager Insured
Forsikringstager Policy holder
Forskudsafskrivning Advance depreciation (of assets)
Forskudsansættelse/forskudsregistrering Advance assessment
Forskudsopgørelse Advance statement
Forskudsskema Form for estimates of future income
Forslagsstiller Proposer
Fortegnelse over leverancer Accounts of deliveries
Fortoldning Clearance
Forudsætte Imply
Forundersøgelse Preliminary survey
Forvaltningsloven The Law concerning Public Administration
Forældelsesfrist Statute of limitations
Forøge kvaliteten To enhance quality
Fradrag, godtgørelse Relief
Fradrag, godtgørelse Deduction
Fradrag, godtgørelse Reduction
Fradrag (i skat) Allowance
Fradrag af underskud fra tidligere skatteår Deduction of deficit from previous tax years
Fradrag i skat (der betales i hjemlandet) Credit
Fradragsberettiget Deductible
Fratagelse af autorisationer og bevillinger Depreviation of authorities and licences
Fremføre Carry forward
Fremføre Carry over
Fremførsel af underskud Carry-back/carry-over
Fremleje Sub-let
Fremmedfinansiering Outside financing
Fremstilling Manufacturing
Fremstilling Production
Fremsætte et lovforslag Bring in/introduce a bill
Fri omsætning Free circulation
Friaktie Bonus share
Friaktieudstedelse Stock split
Frigørelsesafgift Development gains tax
Friindtægt Free income
Frist Time limit
Frist Deadline
Fritagelse Exemption
Frivillig indbetaling Voluntary payment
Fuldmagt, myndighed Authority
Fuldmagt Full power
Funktionschef Head of Division
Fusion Consolidation
Fusion Merger
Fussionsskatteloven The law concerning merging
Fysisk varekontrol Goods examination
Fællesarkiv Common registry
Føre regnskaber Keep accounts
Første instans Court of first instance
Førtidspensionsbidrag Early retirement pension contributions
G
Gave Gift
Gave Donation
Gaveafgift Gift tax
Gavegiver, donor Donor
Gavemodtager Donee
Generalforsamling Shareholders meeting
Generalforsamling General meeting
Generalforsamling General Assembly
Generalomkostninger Overhead charges/costs/expenses
Gennemførelsesbestemmelse Rule for applying
Gennemgang Examination
Gensidige forsikringsforeninger Mutual insurance companies
Give afkald på Waive
Glideskala Sliding scale
Godkendelsesmærke Identification mark
Godkendt Authorized
Godkendt Approved
Godsregistrering Pre-clearance
Godtgørelse Compensation
Gældssanering Rescheduling of debts
Gøre status og kaste et tilbageblik Take stock and review
Gå igang med Embarke on
Gå ind for Espouse
H
Handel, næring Trade
Handelsdokument Commercial document
Handelsforbindelse Commercial relation
Handelsrejsende Commercial traveller
Handelsrejsende Salesman
Have tilbagevirkende kraft Have Retroactive effect/Be retroactive
Have pligt til at Be obliged to
Henføre Attribute
Henføre til Assign to
Henlæggelses til investeringsfond Allocation to investment fund
Henstand Postponement
Henstand Respite
Henstand Delay
Henstand Respite
Henstand (udover) Respite (past)
Hensætte (til en fond) Allocate (to a fund)
Hensættelser Provided reserves
Hjemland County of domicile/residence
Hjemmehøre i Be domiciled in
hjemsted Place of residence
Hjemstedskommune Place of residence
Holde skadesløs Indemnify
Honorar Fee
Hovedaktionær Principal shareholder
Hovedkontor Head office
Hverdag Business day
Hæftelse Liability
Hændelig begivenhed Fortuitous event
Højesteretspræsident The Chief Justice of the Supreme Court
Højhedsret Sovereignty
Højne kvaliteten Take quality forward
I
I original In original
Ibrugtagning af aktivet The asset's first use
Idégrundlaget The Corporate Idea
Igangværende virksomhed Ongoing company
Ikke-registreret Non-registered
Ikke-udloddet fortjeneste Retained profits
Ikrafttræden The coming into force of ...
Importmoms VAT on import
Incasso Debt collection
Indbyrdes forbundne selskaber Affiliated corporations
Indbyrdes afhængige virksomheder Associated enterprises
Inddrive Collect
Indeholdelsespligt Obligation to withhold tax
Indeksere Index-link
Indeksering Index-linking
Indeksering Indexation
Indgive selvangivelse File an income tax return
Indgivelse af selvangivelse Filing of income tax return
Indhøste mange nyttige erfaringer Gain much valuable experience
Indkomst Income
Indkomstbeskatning Income taxation
Indkomstbeskatning af aktieselskaber, lov om Act on Income Taxation of Limited Liability Companies
Indkomstopgørelse Determination of income
Indkomstskat til staten State income tax
Indkomstskat Income tax
Indkomstår, skatteår Year of assessment
Indkomstår Income year
Indkomstår Year of assessment
Indre marked Internal market
Indre marked Single market
Indstille lovforslag til vedtagelse/forkastelse Move the rejection/adoption of the motion/the bill
Indtægtsbestemt Income-related
Indtægtskilde Source of income
Indvinding Extraction
Instruction Instruction
Interessefællesskab Community of interest
Interessentskab Partnership
Interimsbevis Scrip
Intern forrentning Internal return on investment
Intern rente Internal rate of return
Intrastat Statistics - INTRASTAT
Introduktionsmøder for nyregistrerede Introductory meetings w. newly Established companies
Introduktionsmøder Introductory meetings
Inventar Fixtures
Inventar Furniture
Inventarfortegnelse Inventory
Investering Investment
Investeringsafhængigt Investment-linked
Investeringsfond Investment fund
Investeringsfondsloven The Act on Investment Funds
Investeringsfondsmidler Investment fund means
Investeringsfradrag Investment tax credit
Investeringsfradrag Investment allowance
Investeringsudgifter Investment expenditure
J
Journal Registry and filing
K
Kalkuleret risikovillighed Evaluated risk taking
Kapitalgevinst Long-term capital gain
Kapitalgevinster Gains from sale of cap. assets
Kapitalindskud Contribution of capital
Kapitaludlæg Capital expenditure
Kapitalvinding Capital gains
Karriereudvikling Career development
Kasse(funktion) Cashiers office
Kaution Surety
Kautionere for Bail
Kautionere for nogen Guarantee for somebody
Kildeskat Withholding tax
Kildeskat Tax at source
Kildeskatteindbetalinger Withholding-tax payments
Kildeskatteloven Act on Taxation at the Source
Klageadgang Possibility of lidging complaints
Kommanditselskab Limited partnership
Kommunal indkomstskat Municipal income tax
Kommune Municipality
Kommuneskat Municipal tax
Koncession Concession
Konkurrenceforvridning Distornation of competition
Konkurs Bankruptcy
Konkursbegæringer Bankruptcies
Konkursbo Bankrupt's estate
Konkursboer inkl. anmeldelse Handling of bankrupt estates, including filing
Konkursrytteri Bankruptcy speculations
Kontaktflade (geol.) Contact surface
Kontanter Cash
Kontantregnskab Cash basis
Kontinentalsokkelområde Continental shelf area
Kontrol - told Customs control
Kontrol Control/Audit(det regnskabsmæssige)
Kontrolforanstaltninger Monitoring
Korrekt periodisering Accrual basis
Kostpris Cost price
Krav om nedslag Claim for relief
Kreditbegrænsninger Limitation of credit
Kreditinstitutter Credit banks
Kreditordninger Credit arrangements
Kulbrinteforekomst Hydrocarbon accumulation
Kulbrinter Hydrocarbons
Kulbrinteskat Tax on hydrocarbon
Kulbrinteskatteloven The Hydrocarbon Tax Act
Kundeinformation Customer information
Kundeservice Customer service
Kurs (-veksel) Rate of exchange
Kursregulering Price adjustment
Kurstab Investment loss
Kursværdi, handelsværdi Market value
Kursværdi Quoted value
Kvalitetsforbedring Quality promotion
Kvalitetsfremstød Quality drive
Kvalitetsmål Quality indicators
Kvalitetstræningsprogram Quality training programme
Kvalitetsudviklingsprogram Quality Development Programme
Kvittere for Give a receipt for
Kvittering Receipt
Købekontrakt Contract of purchase
L
Lager Warehouse
Lageroptælling Stock check
Landsskatteretten The National Tax Tribunal
Lavere instans Inferior court
Ledelsesinitiativer Management initiatives
Ledelseskonference Higher Management Conference
Ledelsestiltag Much of what management has done
Leje Rent
Lejer Tenant
Leveomkostninger Living costs
Leveringsbetingelser Terms of delivery
Leveringsbetingelser Conditions of delivery
Leveringssted Place and delivery
Ligning Assessment (of tax)
Ligningskommission Assessment tribunal
Ligningsloven The Law of Assessment
Ligningsloven Tax Assessment Act
Ligningsmyndighederne Assessment authorities
Ligningsmæssigt fradrag Tax allowance
Ligningsplaner Annual assessment plans
Ligningsrådet The National Assessment Council
Likvidation Winding-up proceedings
Lineær afskrivning Straight-line depreciations
Listesystemet VIES-system
Livrente Life annuity
Livsforsikring Life insurance
Lovadministration Law administration
Lovbekendtgørelse Consolidated act/(Promulgation) order
Lovens ikrafttræden Effect of the Act
Lukning (af felt) Abandonment
Løn (funktionær) Salary
Løn (arbejders) Wages
Lønmodtager Wage earner/employee
Lønoplysningsseddel Salary statement
Lønramme (f. embedsmænd) Grade
Lønudgifter Wage costs
Løsøre movable property
Låne (ud) Lend
Låne (selv) Borrow
Långiver Lender
Låntager Borrower
M
Marginalbeskatning Incremental rate of taxation
Marginalskat Marginal tax
Marginalskat (tillægsskat) Surtax
Markedsføring - edb-løsninger Marketing of edp-systems
Maskeret udbytte Disguised dividend
Maskiner Machinery
Materiel registreringskontrol Inventory
Medarbejderudvikling Empowering people
Medejer, partreder Part-owner
Medejer Co-owner
Medejer af et firma Partner
Merbeskatning Additional taxation
Merværdiafgift Value added tax
Mindreårig Infant
Mindreårig Minor
Mindstekrav (til eksvis. årsregnskab) Minimum standards (for annual accounts)
Misbrug Abuse
Modeloverenskomst (OECD) (OECD) model convention
Moderselskab Parent company
Modtager, gavemodtager Recipient
Modtager Consignee
Moms Added value tax
Moms Value added tax
Moms Tax on value added
Moms VAT (value added tax)
Momsangivelse Vat return
Momsangivelser VAT declarations
Momsovergangsordning The VAT Transition Arrangement
Motorekspedition Motor tax and assessment of vehicles
Mængde, vejledende Guide level
Møder for Landsskatteretten Appearance before the National Tax Tribunal
Mål Objectives
N
Nedskrevet værdi Substituted basis
Nedskrevet værdi Transferred basis
Nettofortjeneste Net profit
Nettoindkomst Net income
Nettoprincip Net principle
Nettopris Net price
Normalbidrag Standard rate
Normpris Norm price
Normprisnævn Norm Price Board
Notering Quotation
Nyhedsbrev Newsletter
Nytænkning Inventiveness
Nøgleresultater Key results
Nå positive resultater Achieve positive results
O
Obligation Debenture
Obligation Bond
Obligatorisk Compulsory
OECD modeloverenskomst OECD model convention
Offentlig Public
Offentlig ansvarlighed Public accountability
Offentlighedsloven The Law concerning Access to Public Records
Omfakturering Re-invoicing
Omkostninger Costs
Omkostningsdækning Covering of expenditures
Oms Sales-tax
Oms Purchase tax
Ophørt virksomhed Closed company
Opkræve Collect
Opkrævning Collection
Oplagshaver Warehousekeeper
Oplysninger Statement
Oplysninger Information
Oplysninger afgives under strafansvar Information is given under penalty of the law
Oplægge Be held
Oplæggelse Holding
Oprindelsesland Country of origin
Opskrevet værdi Stepped-up basis
Ordinær Ordinary
Overgangsregler Transitional rules/provisions
Overskudsfordeling Distribution of profits
Overskydende skat Balance due to tax overpayment/Excess tax
Overtrædelse Offence
P
Pant (håndpant) Lien
Pant Mortgage
Pari Par value
Partrederi Joined owned shipping firm
Passiver Liabilities
Patentrettigheder Pantentrights
PC-koordinering PC-coordination
Person, fysisk Natural person
Person, fysisk Legal person
Personaleadministration Staff administration
Personalebedømmelsessystem Personal appraisal system
Personaleoversigt Personnel survey
Personbeskatning Personal income taxation
Personfradrag Personal allowance
Personfradrag Personal deduction
Personfradrag Personal exemption
Personlig indkomstskat Personal income tax
Poster Entries
Pressekontakt Contact to the press
Privatperson Private individual
Produktionsafgift Royalty
Produktionsanlæg Production plant
Produktionsmål Performance indicators
Progressiv skat Progressive tax
Proportional skat Flat-rate tax
Provenu (af skat) Yield
Provision Commission
Præferenceaktie Preference share
Punktafgift Excise duty
Punktafgiftspligtige varer Products subject to excise duty
Punktafgiftssats Rate of excise duty
Påklage Complain of/Make a complaint Against
Påligning Assessment
Pålydende værdi Nominal value
Påstå at Claim that
R
Rabat Discount
Rabat Rebate
Rabat (regnskabsmæssigt) Discount
Rabat Concession
Realrenteafgift Tax on yield of pension scheme assets
Refunderet udbytteskat Dividend tax refunds
Regionschef Regional Director
Registreret erhvervsdrivende Registered trader
Registreringsafgift af motorkøretøjer Motor vehicle registration duty
Regning Bill
Regnskabsaflæggelse Submission of accounts
Regnskabsperiode Accounting period
Regnskabspligt Accountability/Liability to keep accounts
Regnskabsår Accounting year
Reguleret anskaffelsessum Adjusted basis
Reguleret afståelsesvederlag Amount realized
Reguleringer Adjustments
Rejseomkostninger Travelling expenses
Rentefradragsret The right to deduct interest
Repræsentant, fiskal Tax representative
Reservefond Reserve fund
Restancer Arrears
Restskat, pct. tillæg og morarenter Balance due to tax underpayment
Restskat Unpaid tax
Resultatløs efterforskning Abortive exploration
Resultatopgørelse Profit and loss account
Retstilfælde Legal case
Rettighedshaver Concessionaire/Licensee
Revision Audit
Revision Audition
Revisor Authorized accountant
Risikotillæg Danger money
Royalty, licens Royalty
S
Sager efter fussionsskatteloven Cases related to the law concerning merging
Sagsbehandling Case handling
Saldo Balance
Saldoafskrivning Declining balance
Saldoafskrivning Declining balance depreciation
Saldoprincip Reducing balance principle
Saldoværdi Value after depreciation for taxation purposes
Salgsprovision Commission on sales
sambeskatning Joint assessment
Sambeskatning (selskaber) Joint taxation
Sameje Joint tenancy
Sammenhængende Coherent
Samordnet kontrol Co-ordinated control
Samråd Consultation
Samtidig køb/salg af samme aktier Wash sales
Sats Rate
SE-nr. Company registration number
Selskab Company
Selskabsskat Company tax
Selskabsskat Corporation tax
Selskabsskatteloven Corporation Tax Act
Selvang. sambeskattede selskaber Consolidated return
Selvangivelse Tax return
Selvangivelse Income tax return
Selvstændig erhvervsdrivende Independent businessman
Sikkerhedsstillelser Securities
Sikkerhedsstillelse Guarantee payment
kadeserstatning Compensation
Skatte(betalings)evne Tax-paying ability
Skatteandel Tax part
Skatteankenævn Local Board of Appeal
Skattebeløb Amount of tax
Skattebetaling Tax payment
Skatteforvaltning Taxation authorities
Skattefri Tax free
Skattefrihed Exemption from tax
Skattefrihed Tax exemption
Skattegodtgørelse Tax relief
Skattegodtgørelse (i.f.m. udbytteindtægter) Imputation tax credit
Skattejuridisk vejledning Legal advise on tax matters
Skattekontrolloven Tax Control Act
Skattelempelse Relief from tax
Skattelempelse Abatement of tax
Skattelempelse Reduction of tax
Skattely Tax haven
Skattely Tax shelter
Skatteministeriet Ministry of Taxation
Skattemyndighed Tax authority
Skattemæssig nedskrivning på varelager Tax depreciation allowance on stocks
Skattemæssige afskrivninger Depreciations
Skattemæssigt underskud Tax deficit
Skattemæssigt underskud Taxable loss
Skatteopkrævning Collection of tax
Skattepligt, skattetilsvar Tax liability
Skattepligt Liability to pay tax
Skattepligtig formue Taxable property
Skattepligtig indkomst Taxable income
Skattesats Tax rate
Skatteskala Tax scale
Skattestyrelsesloven Tax Administration Act
Skattesvig Tax fraud
Skattetilsvar Tax liability
Skatteunddragelse (lovlig) Tax avoidance
Skatteunddragelse (ulovlig) Fiscal evasion
Skatteunddragelse (lovlig) Fiscal avoidance
Skatteunddragelse (ulovlig) Tax evasion
Skatteyder Taxpayer
Skatteår Tax year
Skovbrug Forestry
Skriftlig begrundet ansøgning Written statement of the need for postponement
Skræddersyet til vores behov Tailored to our needs
Skyldrådssekretariat The municipal valuation secretariat
Skøde Deed
Skøde Title deed
Slutopgørelse Final settlement
Slutskat Final tax
Socialhjælp Public assistance
Sokkelstatsprincip Shelf state principle
Som afslutning på As an end to
Som hovedregel The principal rule is that
Sparekasser Savings banks
Special incasso Special debt collection
Specificere Specify
Specificere Itemize
Stamaktie Ordinary share
Stamaktie Common stock
Stamaktie Ordinary stock
Statsautoriseret revisor State-auth. public accountant
Statsbankerot Bankruptcy of the State/National Bankruptcy
Statsskat State participation tax
Statsskattedirektoratet The Directorate on Inland Revenue
Statsskatteloven Act on Taxation of Income and Property
Statsunderskud Budget deficit
Stedfortræder for Deputy ....
Stemmeberettigede aktier Voting stock
Stiftelsesoverenskomst Memorandum of association
Stigningstakten i samlede restancer nedbringes The increase rate of total arrears decreased
Stille ændringsforslag Move an amendment
Stille sikkerhed Prove a guarantee
Straf for urigtig selvangivelse Penalty for false return
Stå under værgemål Be under guardianship
Subjektiv skattepligt Subjective tax liability
Svig Evasion, fraud
Svind Wastage
Svind, tab Loss
Svind Waste
Systempleje System maintenance
Sælger Vendor
Særbeskatning Separate assessment
Særlig indkomst Special income
Særlig indkomstskat Special income tax
Særlig Indkomstskat, lov om Act on Special Income Tax
Særskat Special tax
Sømandsskat Seamen's tax
Sømandsskat Seamen's income tax
Søterritorium Territorial waters
T
Tage i forpagtning Take on lease
Tantieme Percentage
Tantieme Bonus commission of profits
Tantieme Bonus
Tegne aktier Subscribe to/for shares
Tegningsret Subscription right
Tegningsret Stock right
Telefonomstilling Switchboard
Termin Date of settlement/due date
Testamente Will
Tilbagebetalinger (til virksomheder/borgere) Refunds
Tilbageføre Carry back
Tilbageførsel Carry-back
Tilbagekalde Withdraw
Tilbagekøb, indfrielse Redemption
Tilbehør Accessories
Tilladelse (til efterforskning etc.) License
Tillægsskat Additional tax
Tillægsskat Surtax
Tobaksafgift Tobacco duties
Told- og Skattefogeder Customs and Tax Bailiffs
Toldafgift Customs duty
Toldkontrol Customs control
Transporter (regnskabsmæssig) Transfers
Træde i likvidation Go into liquidation
U
Uafsluttet første regnskab Unsettled initial account
Ubegrænset skattepligt Unlimited tax liability
Ubekræftet Unverified
Ubetalt Unpaid
Udbetalingskontrol Control of VAT refunds
Udbydelsesrunde(af koncessioner i UK) Licensing round
Udbytte Yield
Udbytte, selvangivelse Return
Udbytteafkast Dividend return
Udbytteskat Dividend tax
Udbytteskat Coupon tax
Uddannelse Training
Uddannelsesbehov Training needs
Uddannelsescenter Training centre
Uddrag af en protokol Extract from a report
Uddrag af Extract of
Uden opfordring On his/their own initiative
Udestående fordringer Outstanding claims
Udfylde selvangivelse File a return
Udfylde (spørgeskema) Complete
Udfylde (blanket) Fill in
Udførsel Export
Udgifter Expenditure/expenses
Udgiftsføre Charge as an expense/Charge income
Udgøre en større del Contribute on a larger scale
Udleje Hire out
Udleje (om boliger) Let
Udlodde Distribute
Udlægsforretninger Executions
udpantning for skatter Distraint for taxes
Udskrive skat Levy tax
Udskrivningslov Act on Assessment Rates
Udstedelse Issue of
Udtalelser til Landsskatteretten Statements to the National Tax Tribunal
Udvandre Emigrate
Udviklingsopgaver Development tasks
Ugyldig Invalid
Ugyldig Not valid
Ukorrekte oplysninger Incorrect statement
Ulovlig Illegal
Ulykkesforsikring Accident insurance
Umyndig, mindreårig Be under age
Unddragelse Avoidance
Undergrundsøkonomi Underground economy
Underskud Deficit
Uregelmæssighed Irregularity
V
Valuta Currency
Valuta Foreign exchange
Valutagevinst Exchange gain
Valutakurstab Exchange loss(es)
Varebevægelse/vareførsel Transit of goods
Varelager Stock in trade
Vareleverance Delivery
Varer Goods
Vederlag Remuneration
Vedtage (lovforslag) Pass
Vedtægter Charter
Vedtægter Bylaws
Vedtægter Regulations
Vejledningsbesøg Visits concerning guidance
Veksle Exchange
Velgennemtænkt Properly devised
Vildledende oplysninger Misleading information
Virk-registrering Enterprise registration
Virksomhed Undertaking
Virksomhed Establishment
Virksomheder Enterprises/Companies etc.
Virksomhedsform Company category
Virksomhedskontaktudvalg (participation in) a company contact Committee
Virksomhedskontrol Company control/- audit
Virksomhedsnummer Registration number of an enterprise
Virksomhedsregistrering Enterprise registration
Virksomhedsskema Company form
Virksomhedsstrategi Business strategy
Vægtafgift af motorkøretøjer Motor vehicle weight duty
Værdi af skatteansættelse Assessed value
Værdipapirer Securities
Værge Guardian
Å
Åbningsbalance Preliminary statement of account
Årlig Annual
Årsværk Full-time employee

SRF Skattefaglig Forening - Landsformand Leo Holm - 40 63 09 25