Sidst opdateret:
01-03-2005

Velkomstsiden

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2005 i Albertslund

Dagsorden:

 1. Schultz samarbejdet
  1. Nyhedsservice
  2. Skattelovsamlingen
  3. Ligningsvejledningen
  4. Bogkøb
 2. Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat af HB-mødet den 12. november 2004
 3. Dispensationsansøgninger
  1. Bent Hallengreen – 25 år i Korsør skatteforvaltning, heraf de seneste 7 år i regnskabsligningen – merkonom i virksomhedsøkonomi, organisation, ledelse og samarbejde
  2. Hanne Andersson – 30 år i forskellige skatteforvaltninger senest Skattesamarbejdet i Frederikssund, hvor Hanne er beskæftiget med ligning af erhvervsdrivende
 4. Økonomiorientering
  1. Regnskab 2004
  2. Budget 2005
  3. Medlemssituationen
 5. Diverse nyt og orientering fra landsformanden samt kredsene
  1. Diverse nyt
  2. ME`s mindefond, herunder anden støtte jfr. vedtægterne
  3. Principper om referater fra møder, herunder offentliggørelse på hjemmesiden
  4. Deltagelse i fusions referencegrupper og arbejdsgrupper
  5. Nyt fra kredsene
 6. Landsmødet 2005
  1. program
  2. fordeling af opgaver/huskeseddel
  3. årets skatterevisor
  4. tillere og gæster
  5. udvalget til god skatterevisionsskik
  6. strukturudvalget
 7. Drøftelse af oplæg til SRF`s startegiplan 2005/06
  1. Mission
  2. Vision
  3. Strategiske initiativer
 8. Nyt og status fra udvalg
  1. UU
  2. Skatteudvalget
  3. IT-udvalget
  4. Web-redaktøren
  5. Redaktionen
  6. Juniorudvalget
  7. FRR udvalget
 9. Næste møde
 10. Eventuelt

Samtlige hovedbestyrelsesmedlemmer var tilstede.

Landsformanden bød Kim Tolstrup velkommen i hovedbestyrelsen. Kim afløser Tom Jensen som kredsformand i kreds 4, da Tom Jensen er fraflyttet kredsen.

Emne Referat
1. Samarbejdet med Schultz Nyhedsservice
SRF Nyhedsservice startede op den 1. december 2004, og indeholder såvel SRF nyheder som Schultz profil med skatte- og afgiftsnyheder.

Der er ca. 750 medlemmer som har tilmeldt sig nyhedsservice, af de tilmeldte er ca. 70 ikke aktive, hvilket kan skyldes manglende aktivering af tilmeldingen, dobbelt registrering eller fejl i mailadressen. Ikke aktive kan ikke automatisk oprettes som aktive, hvorfor det er vedtaget at slette alle, der er registreret som ikke aktive.

Medlemmerne opfordres til at benytte sig at den mulighed, der er for at få såvel SRF nyheder som skatte- og afgiftsnyheder serveret hver dag på mail, blot ved at tilmelde sig SRF Nyhedsservice.

Tilmeldingen sker via SRF hjemmeside.

Skattelovsamlingen
Skattelovsamlingen forventes ”at være på gaden” omkring medio marts 2005.

Der arbejdes på til næste års udgave, at udvide skattelovsamlingen med et udførligt stikordsregister.

Skattelovsamlinger er i år udvidet med bl. Momsloven, Lønsumafgiftsloven, Retssikkerhedsloven m.fl.

Ligningsvejledningen
Ligningsvejledning udgives også denne gang som en pakkeløsning sammen med lovsamlingen.

Bogkøb
Medlemmerne har alene købt bøger for ca. kr. 7.000 siden opstarten af ordningen.

Bogkøbsordningen omfatter udover faglitteratur også såvel rejselitteratur som egentligt skønlitteratur, så står medlemmerne overfor at købe bøger, er der mulighed herfor gennem Schultz Boghandel og endda samtidig opnå rabat på købet og helt uden ekspeditionsgebyr.

Linket til Schultz Boghandel findes på SRF`s hjemmeside.

Godkendelse af referat af HB-mødet den 12/11 2004 samt godkendelse af dagsorden Såvel dagsorden for mødet som referatet af HB-mødet den 12/11 2004 blev godkendt.
Dispensationsansøgninger Hovedbestyrelsen behandlede ansøgninger om optagelse i foreningen på dispensation fra uddannelseskravet:
 • Bent Hallengreen, Korsør skatteforvaltning
 • Hanne Andersson, Skattesamarbejdet i Frederikssund

Hovedbestyrelsen fandt i begge tilfælde at kunne dispensere.

Hanne Andersson og Bent Hellengreen bydes velkommen i foreningen.

Økonomiorientering Kassereren fremlagde 2004-regnskabet og regnskabet for Mogens Elgaards Mindefond.
Nyt fra landsformanden Møde med Told- og Skattestyrelsen
Landsformanden har været til møde i Told- og Skattestyrelsen med direktør Ole Kjær, uddannelseschef Kirsten Otbo og kontorchef Annette Olesen, hvor emnet var den fremtidige uddannelse. Der blev bl.a. redegjort for, hvorledes SRF så sig selv i den kommende organisation, herunder hvilke faglige og uddannelsesmæssige platforme SRF så sig selv i. Det var et positivt møde, som gav anledning til at de strategiske tiltag som HB arbejder med vil fortsætte.

Magnus Prisen
Magnus Prisen blev ved en reception i Operaen uddelt til Steen Askholt.

Skat overblik
Leo orienterede om, at han har fået en henvendelse fra Keld Rasmussen, Odense kommune, som har udviklet en hjemmeside med oversigt over love m.m. HB kigger nærmere på produktet og vurder op til næste HB-møde, om det er et produkt som SRF kan anbefale mm

Mogens Elgaards Mindefond Der indgået i alt 87.500 til mindefonden fra forskellige bidragsydere. Navnene på bidragsyderne lægges på hjemmesiden i et halvt år sammen med logo.

Annoncering, hvor der gøres opmærksom på muligheden for at søge støtte fra fonden, vil snart blive iværksat.

Principper for referater af møder Referater af HB-møder og andre møder lægges på hjemmesiden senest 14. Dage efter mødet.
Deltagelse i fusions referencegrupper Arbejdet i referencegrupperne er sat i bero på grund af valget.

SRF deltager i alle de referencegrupper foreningen er indbudt til.

SRF er derimod ikke inviteret til at deltage i arbejdsgrupperne.

Nyt fra kredsene Kreds 1
Der er holdt et kredsbestyrelsesmøde den 27/1 2005, hvor bl.a. kredsformandskandidat er drøftet uden, at dette blev afklaret.

Til landsdelsmødet den 22/2 2004 om landbrug er der tilmeldt 170.

Kreds 2
Der holdes kredsbestyrelsesmøde den 23/2 2005.

Der er tilmeldt 201 deltagere til landsdelsmødet om landbrug.

Kreds 3
Intet

Kreds 4
Kim Tolstrup opstiller som kredsformandsemne til kredsgeneralforsamlingen.

Kreds 5 og 6
Kredsmøder m.m. koordineres i de 2 kredse således, at der er et tæt samarbejde om alle aktiviteter for at tilgodese medlemmerne mest muligt.

Der er indgået en ny aftale med Roskilde Hallerne således, at arrangementerne i 2005 også holdes der, bortset fra et møde den 20. April 2005, hvor der ikke var plads i Roskilde Hallerne.

Der var i alt 143 til landsmødet den 1. februar 2005 om landbrug.

Kreds 5 holder kredsbestyrelsesmøde den 10. marts 2005.

Kreds 6 holder kredsbestyrelsesmøde den 10. marts 2005.

Landsmødet 2005 Det foreløbige program blev godkendt af hovedbestyrelsen og bringes i Skatterevisoren.

Det endelige program og landsmødeindbydelse bliver sendt til medlemmerne snarest.

God skatterevisionsskik
Udvalget til god skatterevisionsskik forventer at færdiggøre et forslag den 14/2 2005 således, at dette forelægges generalforsamlingen på landsmødet.

Strukturudvalget
Strukturudvalget har udarbejdet forslag til vedtægtsændringer som forelægges generalforsamlingen på landsmødet.

Oplæg til strategiplan 2005/2006 – ”Plads til fagligt fællesskab” Der er udarbejdet en strategiplan 2005/06 – ”Plads til fagligt fællesskab”. Planen, der skal styrer SRF gennem de næste par års foranderlige tid på skatteområdet, indeholder mission, visioner og strategiske initiativer.

Mission:
Ifølge vedtægterne er SRF dannet på en ide om, at et fagligt fællesskab kan kvalificere medlemmerne i deres daglige arbejde.

Visioner:
SRF’s idegrundlag og formål skal stedse afspejles i foreningens initiativer og handlinger, men i særdeleshed i forbindelse med fusionen af den nye danske skatte- og afgiftsadministration - det betyder, at SRF i 2006 vil være:

 • Det bedste alternativ til en levedygtig, synlig og dynamisk faglig forening i den fusionerede forvaltning, der både har fokus på medlemsfordele og søger indflydelse på beslutningsprocesser,
 • Garant for og udbyder af kvalificeret efteruddannelse på skatte, moms og afgiftsområdet,
 • Udgiver af den fusionerede forvaltnings bedste medlemsblad,
 • Udgiver af en aktuel, overskuelig, brugervenlig og relevant hjemmeside med både medlemsorientering, medlemstilbud samt fagligt stof,
 • Udgiver af SRF Nyhedsservice med medlemsorientering og nyt lovstof.

De strategiske initiativer er en slags intern ”drejebog” for HB.

Nyt og status fra udvalgene Uddannelsesudvalget
Der er rigtigt god gang i internatkurserne, hvor de 3 første kurser i 2005 melder om fuldt hus.

Skatteudvalget
Udvalget færdiggør høringssvar til de lovforslag som var modtaget forud for udskrivning af valget.

IT-Udvalget
Arbejder på løsning med hensyn til elektroniske fakturaer.

WEB-redaktøren
Hjemmesiden m.m. ”kører” planmæssigt.

Redaktionen
Redaktionen har holdt det årlige planlægningsmøde den 28.-29/1 2005, hvor bl.a. temaerne for de kommende 6 numre blev fastlagt.

Juniorudvalget
Efter at Tom Jensen er udtrådt af hovedbestyrelsen er Jørgen Simonsen valgt som HB-kontaktperson til juniorudvalget.

FRR-udvalget
Det er aftalt med FRR, at der nedsættes en arbejdsgruppe til at se på virksomhedsordningen. Jørn Dysted er hovedbestyrelsens repræsentant, men der mangler 2 medlemmer til gruppen. Der vil blive inviteret til deltagelse i arbejdsgruppen via SRF Nyhedsservice.

Næste møde 7. april 2005.
Eventuelt Landsformanden oplæste takkekort fra æresmedlem Knud Sørensen, som takkede for opmærksomheden i anledning af 75-års dagen.