Sidst opdateret:
03-08-2004

Velkomstsiden

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. juli 2004

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referatet af HB-mødet i Nyborg den 17. maj 2004.
 2. Kort snak/evaluering af:
  1. landsmødet 2004
  2. kursuskatalog efteråret 2004
  3. invitation til deltagelse vedrørende konstrolstrategi og måltal
  4. workshops
  5. sammensætning af udvalg m.m.
  6. nyhedsservice
 3. Drøftelse/dialog om SRF`s fremtidige rolle i den nye skatte- og afgiftsadministration, herunder
  1. I hvilken udstrækning skal SRF have en rolle i den nye fusionsorganisation
  2. Skal der udarbejdes en drejebog for SRF`s fremtid
  3. Hvad med struktur/strukturudvalget
  4. Hvilke snitflader skal SRF have til SCF, DFH, FDS og Pantefogedforeningen m.fl.
  5. Skal SRF indgå en samarebjdsaftale med DTS og HK
  6. Hvad med medlemmerne ? Hvad er Deres mening ?
  7. Hvordan får vi ledelsen til at købe SRF`s efteruddannelse og kan vi få betalt kontingentet
  8. Skal SRF expanderes ved f.eks. ændring af vedtægterne således, at eksempelvis momsfolk kan optages som medlemmer eller skal vi oprette en søsterafdeling/underafdeling
  9. Skal SRF have nyt navn
  10. M.m.
 4. Næste møde
 5. Eventuelt

Samtlige 7 HB-medlemmer mødt – kreds 2 ikke repræsenteret.

Emne Referat
Evalueringer Hovedbestyrelsen holder efter vedtagelsen af den ændrede struktur på skatteområdet ekstra bestyrelsesmøder efter behov.

Det primære punkt på hovedbestyrelsesmøderne vil være SRF rolle i forbindelse med gennemførelsen af strukturen.

SRF og den nye struktur på skatteområdet
Landsformanden og næstformanden har den 5/7 2004 været til møde i Told- og Skattestyrelsen, hvor samarbejdet med SRF blev drøftet.
På mødet orienterede ToldSkat om:

 • kontrolstrategien
 • segmentering
 • nyt måltalssystem
 • ”mønstervirksomheder”

SRF tilkendegav overfor ToldSkat, at SRF gerne medvirker til udviklingen af den nye fusionsorganisation ved deltagelse i styregruppen og projektgrupper, hvilket blev positivt modtaget af ToldSkat.

SRF har efterfølgende konkretiseret interessen for deltagelse styregruppen for fusionsorganisationen og afventer en tilbagemelding.

Hovedbestyrelsen vil arbejde på, at SRF får mest mulig indflydelse på den nye organisation, i hvilken forbindelse det også kan komme på tale, at medlemmer udenfor hoved- og kredsbestyrelsen medvirker i f.eks. projektgrupper.

SRF afventer stillingtagen til, om SRF kan blive repræsenteret i styregruppen og projektgrupperne, som forventes at gå i gang umiddelbart efter ferien.

Samarbejde med DTS og HK-Kommunal Skat
I forbindelse med den ændrede struktur på skatteområdet er SRF`s rolle i en omstillingsproces. For at sikre sig et så godt og bredt grundlag som muligt i den nye organisation, arbejder hovedbestyrelsen med planer om etablering af et mere formaliseret samarbejde med andre aktører på skatteområdet, herunder Dansk Told- og Skatteforbund og HK Kommunal.

Der arbejdes bl.a. på en samarbejdsaftale omkring krydsende medlemskab (SRF-medlemmer har også i dag mulighed for at blive passive medlemmer i DTS) og andre fælles tiltag, herunder fælles kursusudbud på forskellige områder.

Digitaliserede regnskaber m.m.
SRF var repræsenteret i de afholdte workshops om digitaliserede regnskaber m.m. med medlemmer fra alle kredsene.
Deloitte som skal udarbejde en rapport, hvor bl.a. arbejdet i de afviklede workshops indgår forventes at være klar med rapporten umiddelbart efter sommerferien.

Samarbejdet med Schultz
Der er fuld gang i etableringen af SRF-nyhedsservice. Der samarbejdes med Schultz om administrationen af en nyhedsservice, som SRF vil etablere, hvor medlemmerne via SRF`s hjemmeside kan få ”serveret” aktuelle nyheder fra SRF og skattenyheder i form af afgørelser m.m.
Den nye nyhedsservice forventes at være klar i løbet af efteråret.

Involvering af medlemmerne
Det blev drøftet hvorledes vi involverer og orienterer medlemmerne i/om strukturarbejdet. Der vil eventuelt kunne hentes arbejdskraft i de større ligningscentre, som kunne have en interesse i, at stille medarbejdere til rådighed for arbejdet i projektgrupper m.m.

Informationen til medlemmerne kan udover hjemmesiden ske på kreds- og landsdelsmøder samt eventuelt i forbindelse med fyraftensmøder.

Landsformanden tager en runde i forbindelse med kredsmøderne og orienterer om SRF`s rolle i strukturdebatten.

Drøftelse af SRF`s rolle i den fremtidige skatte, afgifts- og inddrivelsesorganisation

Næste HB-møde Næste hovedbestyrelsesmøde holdes den 8. september 2004.