Sidst opdateret:
11-03-2004

Velkomstsiden

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. februar 2004 i Albertslund (Schultz)

Dagsorden

0. Samarbejdet med Schultz – orientering fra Schultz om skattelovsamling, ligningsvejledning mm.

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat af HB-mødet i London den 7. – 9. november 2003

3. Dispensationsansøgninger

4. Orientering fra landsformanden, herunder

 1. Diverse sidste nyt
 2. FU
 3. LMU (herunder drøftelse af landsmødet 2004 (program, udstillere, gæster og årets skatterevisor

5. Økonomiorientering fra kasseren

 1. Regnskabet 2003, budget og økonomi i øvrigt
 2. Medlemssituationen og drøftelse af forhold omkring udmeldte medlemmer
 3. Pris for deltagelse i efteruddannelsestilbud – medlemmer contra gæster

6. Nyt og status fra øvrige udvalg og kredse

 1. Uddannelsesudvalget
 2. Skatteudvalget
 3. IT-udvalget
 4. Strukturudvalget
 5. Bladudvalget
 6. Kredsene

7. Opfølgning på visionsmødet

8. Næste møde

9. Eventuelt

Alle HB-medlemmer mødt.

Referat
Hovedbestyrelsemøde den 6. februar 2004.

Hovedbestyrelsen holdt den 6. februar 2004 hovedbestyrelsesmøde, hvor et af punkterne var samarbejdet med Schultz Information A/S.

Samarbejdet omfatter Skattelovsamlingen, Ligningsvejledningen, Juridiske vejledninger, køb af bøger gennem Schultz information A/S m.m.

Schultz Information A/S præsenterede de nye lovsamlinger samt papirudgaven af ligningsvejledningen.

Skattelovsamlingen

Samarbejdet med Schultz Information A/S bevirker, at medlemmer i SRF kan købe lovsamlingen til en favorabel pris.

Bind 4 bliver en digital løsning, som medlemmerne vil kunne hente på Schultz Informations web-side, hvortil der vil blive etableret et link fra SRF`s hjemmeside.

Ligningsvejledningen og juridiske vejledninger

Ligningsvejledningen samt juridiske vejledninger som eksempelvis A-skattelovgovning, Inddrivelsesvejledningen, Procesvejledningen oh momsvejledningen m.fl. kan købes hos Schultz Information til særdeles favorable priser.

Køb af bøger

Schultz Information har tilbudt SRF`s medlemmer at kunne købe bøger, såvel danske som udenlandske gennem Schultz Boghandel med 10% rabat.

Landsformandens orientering

Leo orienterede om, at han har aftalt med HK Kommunal Skat og DTS at samarbejdet efter en pause fortsætter.

Leo omtalte kort arbejdet i arbejdsgruppen vedrørende virksomheder med mønsteradfærd, hvor den endelige rapport, som er sendt til Skatteministeriets koncernledelse med henblik på forelæggelse for skatteministeren.

SRF har rettet henvendelse til ToldSkat om deltagelse i en arbejdsgruppe om nyt måltalssystem.

Der foreligger endnu ikke svar fra ToldSkat.

Deltagelse i foreningens arrangementer

Hovedbestyrelsen har modtaget kritik af, at der i foreningens arrangementer (kredsmøder, landsdelsmøder m.m.) deltager gæster, som opfylder betingelserne for medlemskab, ligesom der deltager gæster, som har udmeldt sig af foreningen.

Foreningens praksis på området er, at gæster kan deltage i det omfang pladsforholdene tillader det, og såfremt der ikke er tale om gæster, som opfylder betingelserne for medlemskab. Tidligere medlemmer, som af en eller anden grund har meldt sig ud af SRF, kan ikke deltage i foreningens arrangementer.

Uddannelsesudvalget vil på førstkommende møde drøfte en eventuel differentieret prispolitik for medlemmer og gæster.

Skatteudvalget

Der foregår et stort arbejde i skatteudvalget i forbindelse med høringssvar til de enkelte lovforslag.

Høringssvarene lægges på SRF`s hjemmeside.

Foreningens fremtid

I forbindelse med en videreførelse af visionsdebatten blev foreningens fremtid drøftet i relation til det store udbud af skattekurser fra de øvrige kursusudbydere.

Uddannelsesudvalget er ved planlægningen for det kommende kursusår opmærksom på den skærpede konkurrence.

Næste hovedbestyrelsesmøde

Næste møde den 16. april 2004.