Sidst opdateret:
21-05-2005

Velkomstsiden

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 7. april 2005 i Odense

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referatet af HB-mødet den 4. februar 2005
 2. Dispensationsansøgninger
 3. Økonomiorientering
  1. regnskab 2004
  2. status pr. 1. april 2005
  3. medlemssituationen
 4. Diverse nyt og orienteringer
  1. diverse nyt fra landsformanden
  2. Status lovsamling/ligningsvejledning/SRF Nyhedsservice
  3. Samarbejde med Københavns Universitet
  4. Deltagelse i fusions referencegrupper
  5. Nyt fra kredsene
  6. Samarbejdet med DTS
 5. Landsmødet 2005
  1. Status foredragsholdere, udstillere og gæster
  2. Program
  3. Formandsberetning
  4. Huskeseddel/opgavefordeling vedr, landsmødet
  5. Årets skatterevisor
 6. 6. Fokus på SRF`s strategiplan 2005/06
  1. Færdiggørelse af HB`s forretningsorden
  2. Strategiske initiativer
 7. Nyt og status fra udvalg
  1. Uddannelsesudvalget
   • SRF`s input til ny HR-struktur
   • Uformelt møde med DTS om ny uddannelsesvirksomhed
  2. skatteudvalget
  3. IT-udvalget
  4. WEB-redaktøren
  5. Redaktionen
  6. Juniorudvalget
  7. FRR udvalget
  8. VSO-arbejdsgruppen
 8. Næste møde
 9. Eventuelt

Der var afbud fra Niels Andersen. Øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer samt den nyvalgte kredsformand Tom Jensen fra Kreds 1 deltog (Tom indtræder i hovedbestyrelsen i forbindelse med landsmødet 2005).

Leo bød Tom velkommen tilbage i hovedbestyrelsen.

Emne Referat
1. Godkendelse af dagsorden og referatet af HB-mødet den 4. februar 2005 Dagsordenen og referatet af HB-mødet den 4. februar 2005 blev godkendt.
2. Dispensationsansøgninger Ingen ansøgninger til behandling.
3. Økonomiorientering Dagsordenspunktet udgik på grund af kasserens fravær.
4. Diverse nyt a. diverse nyt fra landsformanden
Landsformanden har sammen med andre organisationsrepræsentanter m.fl. været til møde hos skatteministeren den 7. april 2005, hvor det blev oplyst, at fusionen på skatteområdet er udsat til 1. november 2005.

Digitaliseret selvangivelse
Projektet er langt fremme således holdes der en temadag om selskabsdelen.

Takkekort
Der er modtaget takkekort fra S. Aksel Jensen, CSC for opmærksomheden i anledning af 25-årsjubilæet.

FSR`s årskonference 26-27/5 2005
Landsformanden er indbudt til konferencen.

b. Skattelovsamlingen
Skattelovsamlingen er på vej ud til medlemmerne. SRF har indledt et kvalitetssikringsprojekt om lovpakken med Skattelovsamlingen og Ligningsvejledningen til det kommende år.

Revisormanualen

c. Samarbejde med Københavns Universitet
Der er tidligere holdt møder med Københavns Universitet og ToldSkat om et samarbejde om et skatte-erfanet.

Der er tanker om oprettelse af et ERFA-net med deltagere fra erhvervslivet, ToldSkat, Handelshøjskolerne og SRF.

d. Deltagelse i Fusions-referencegrupper

Processer
Der har været møde i referencegruppen Processer, hvor processernes vigtighed for den nye organisation er blevet vendt, ligesom også risici og prioritering er behandlet.

Organisation og ledelsesstruktur
Der har været møde i referencegruppen, hvor bl.a. årsværk dimensionering og opgaveplacering blev drøftet.

SRF har udarbejdet et forslag til den fremtidige HR-struktur, hvilket forslag er sendt til projektlederen.

Kundekontaktcenter
SRF repræsenteres i denne referencegruppe af Lars Oddershede, Skattecentret i Brønderslev.

e. Nyt fra kredsene
Kreds 1
Kredsen har på den netop overståede kredsgeneralforsamling valgt ny kredsformand.
Tom Jensen, Skattecenteret i Hobro blev valgt.
Tom Jensen har en fortid i SRF som kredsformand på Fyn, hvilken post Tom opgave, da han flyttede tjenestested.

Kredsmødet med emnet aktuel skat havde 150 deltagere.

Landsdelsmødet om retssikkerhedsloven har 151 tilmeldte.

Kreds 2
Kredsen har på den netop overståede kredsgeneralforsamling valgt ny næstformand, idet den tidligere kredsformand Helle Lind Villadsen blev valgt.

Kredsmødet om aktuel skat havde 250 deltagere, medens landsdelsmødet om retssikkerhedsloven har ca. 200 tilmeldte.

Kreds 3
Kredsen har holdt generalforsamling og genvalgt kredsformand og bestyrelsesmedlem.

Kredsmødet om aktuel skat havde 229 deltagere, medens der til landsdelsmødet om retssikkerhedsloven er 111 tilmeldte.

Kreds 4
Kredsen har holdt generalforsamling og valgt Kim Tolstrup som kredsformand, Lone Schmidt, Odense som næstformand, Mikael Olsen, Kertemindesamarbejdet som bestyrelsesmedlem og Tom Køhlerfeldt som suppleant.
Kredsen tog på generalforsamlingen afsked med Tom Jensen og Jan Rasmussen fra Middelfart.

Kredsmødet aktuel skat havde 143 deltagere, som er det største antal deltagere til i kredsmøde i kreds 4 i SRF`s historie.

Kreds 5
Kredsen har på den netop afholdte generalforsamling genvalgt kredsformand Jørn Dysted og bestyrelsesmedlem Maja Mortensen.

Til kredsmødet om aktuel skat var der 243 deltagere.

Kreds 6
Kredsen har på den netop afholdte generalforsamling genvalgt Preben Buchholtz som næstformand og Morten D. Jensen som suppleant.

Der var 270 deltagere til kredsmødet om aktuel skat.

Til landsdelsmødet om retssikkerhedsloven er der 162 tilmeldte.

f. Samarbejdet med DTS
Samarbejdet med DTS blev drøftet. Det blev aftalt, at der igangsættes udarbejdelsen af ”papirerne” til en fælles aftale på bl.a. uddannelsesområdet og skatteudvalget.

5. Landsmødet 2005 335 medlemmer har tilmeldt sig landsmødet.
6. Strategiplan 2005/06 a. Forretningsorden for hovedbestyrelsen
Gennemgangen af udkastet til forretningsorden blev udskudt til førstkommende HB-møde i efteråret 2005.

b. Strategiske initiativer

Medlemskontingent
SRF vil tage kontakt til ledelsen i ”den nye organisation” omkring arbejdsgivers eventuelle betaling af medlemskontingent.

Møde med CT-Grafisk
Der er holdt et møde med trykkeren af bladet ”Skatterevisoren” for en drøftelse af den fremtidige økonomi m.m. i forbindelse med dels bladet dels trykning af kompendier til kreds- og landsdelsmøder.

Det er aftalt, at den nuværende betaling tages op til drøftelse.

SRF`s hjemmeside
Bestyrelsen er i gang med en modernisering af hjemmesiden og en af de kommende nyheder bliver, at såvel ”Formandshjørnet” som ”Lederen” fra Skatterevisoren sættes op på hjemmesiden.

7. Nyt og status fra udvalgene a. Uddannelsesudvalget
SRF har haft et uformelt møde med Dansk Told- og Skatteforbund om mulighederne for et eventuelt samarbejde på uddannelsesområdet.

b. Skatteudvalget
Der kommer mange lovforslag til høring og medlemmer af skatteudvalget yder en stor indsats.

c. IT-udvalget
IT-udvalget har udarbejdet procedure for opkrævning af kursusgebyr m.m. via E-faktura.

g. FRR-udvalget
Der har været et møde i Fredericia den 10/3 2005.

h. VSO-arbejdsgruppen
1.møde i gruppen holdes den 13/4 2005 i Korsør. SRF ser gerne, at der arbejdes hen i mod en form for uegentlig selskabsdannelse. Gruppen fastsætter dog selv sit kommissorium.

Næste møde Den 23. maj 2005.
Eventuelt Intet forelå