Sidst opdateret:
04-10-2004

Velkomstsiden

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. september 2004

Dagsorden:

  1. godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat af HB-mødet den 5. juli 2004
  2. dispensationsansøgninger a. kontorchef Jørgen Kibsgaard, Morsø kommunes skatteforvaltning b. Ulla B. Thomassen, Morsø kommunes skatteforvaltning
  3. økonomiorientering a. status på økonomien b. medlemssituationen
  4. diverse nyt a. landsformanden 1. diverse 2. Schultz samarbejdet 3. møde med skatteministeren 4. samarbejde med ToldSkat 5. deltagelse i workshops/arbejdsgruppe 6. deltagelse i SRF`s årsmøde 7. modtagne henvendelser far medlemmer om ”redskaber” på nettet b. kredsene
  5. nyt og status fra udvalgene a. uddannelsesudvalget b. skatteudvalget c. IT-udvalget d. Web-redaktøren e. redaktionen f. junorudvalget g. FRR-udvalget
  6. strukturen på skatteområdet a. SRF rolle b. samarbejdet med DFH, DTS og HK c. oplæg fra strukturudvalget
  7. næste møde
  8. eventuelt

Deltagere: Leo Holm, Jesper Kiholm, Niels Andersen, Leif Beltoft, Tom Jensen, Jørn Dysted og Hans Birk – kreds 2 var ikke repræsenteret p.g.a. vakant kredsformandspost

Emne Referat
1. Godkendelse af dagsorden og af referat af HB-mødet den 5. juli 2004  
2. Dispensationsansøgninger Bestyrelsen behandlede anmodninger om optagelse i SRF fra:

Jørgen Kibsgaard, Morsø kommunes skatteforvaltning og Ulla B. Thomassen, Morsø kommunes skatteforvaltning

Og vedtog at optage begge som medlemmer i SRF.

Velkommen til Jørgen Kibsgaard og Ulla Thomassen som medlemmer i Skatterevisorforeningen.

3. Økonomiorientering Økonomien for den igangværende kredsmøderække de kommende 2 internatkurser ser fornuftig ud.

Effekten af højere kursusgebyr for gæster har bevirket, at SRF modtager en del indmeldelser.

4. Orientering fra landsformanden Orientering fra landsformanden
Departementschef Peter Loft holder den 14/9 2004 reception i anledning af 25-åts jubilæum.

Skattelovsamlingen er optaget i Det Kongelige Bibliotek under ISSN 16041062.

Der er indgået et samarbejdet med Happydays om rabat på hotelovernatninger – se hjemmesiden.

Samarbejdet med Schultz Der har været en mindre uhensigtsmæssighed omkring supplementsbindene til ligningsvejledningen, idet der mangler periode angivelse, hvilket er bragt på plads.

Det er tidligere besluttet, at skattelovsamlingen alene indeholder aktuelle love, men da det er uhensigtsmæssigt ikke at medtage allerede vedtagne love med fremadrettet virkning tages disse også med fremover.

SRF`s nyhedsservice Der er nu indgået aftale med Schultz om ydelser fra Schultz i forbindelse med vedligeholdelsen af nyhedsservice.

Når SRF-nyheder er klar til udsendelse meddeles dette via mail til samtlige medlemmer med et link til nyhederne på SRF`s hjemmeside.

Møde med skatteministeren Landsformanden har været til ”hilse på møde” hos skatteministeren.

Møde med ToldSkat om den fremtidige uddannelse Landsformanden har været til møde I Told- og Skattestyrelsen mod den nye chef for P&U Kirsten Otbo samt kontorchef Annette Olesen, hvor den fremtidige efteruddannelse på et uformelt grundlag blev drøftet. Told- og Skattestyrelsen tilkendegav interesse for et fremtidigt samarbejde på området.

Møde med Told- og skattedirektøren Der er den 13/9 2004 aftalt møde med Told- og Skattedirektør Ole Kjær, hvor SRF vil drøfte SRF`s eventuelle deltagelse i procesarbejdet i den nye organisation. Fra SRF deltager Leo Holm og Jesper Kiholm.

Workshops arbejdsgruppe Rapporten fra de afholdte work-shops er godkendt af Told- og Skattestyrelsen og ligger nu på SRF`s hjememside. Rapporten skal nu udmøntes i praksis og i øvrigt koordineres med den nye kontrolstrategi. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, hvor SRF udpeger repræsentanter blandt work-shops deltagerne.

Nyt fra kredsene
I kredsmøderne vedr. praktisk skatteret har der deltaget som følger:

Kreds 1: 162 deltagere Kreds 2: 186 deltagere Kreds 3: 127 deltagere Kreds 4: 72 deltagere Kreds 5: 206 deltagere Kreds 6: 170 deltagere

Udover kreds 2 som oplyste, at der den 9. september 2004 holdes ekstraordinært generalforsamling for at vælge en kredsformand, er der ikke nyt fra kredsene. Uddannelsesudvalget Kredsmødet vedr. praktisk skatteret De modtagne evalueringsskemaer blev drøftet og taget til efterretning i hovedbestyrelsen.

5. Nyt fra udvalgene mv. Fyraftensmøde Fyraftensmødet med IDEA er på plads i de enkelte kredse.

Møde i uddannelsesudvalget Uddannelsesudvalget holder møde den 13/9 2004 for bl.a. planlægning af aktiviteterne i 2005. Skatteudvalget Skatteudvalget modtager rigtigt mange lovforslag, som SRF giver høringssvar til.

SRF kontakter Told- og Skattestyrelsen og med forslag om, at SRF – skatteudvalget indgår i arbejdet med ligningsvejledningen. IT-udvalget

WEB-master

Redaktionen Det blev besluttet, at ”formandssiden” og ”lederen” i bladet fremover også lægges på hjemmesiden.

Juniorudvalget

FRR-udvalget

6. Strukturen på skatteområdet Punktet blev af tidsmæssige grunde udskudt til næste møde. Samarbejdet med DTS og HK Der trædes p.t. vande med hensyn til samarbejdet med DTS og HK indtil de 2 organisationer har afklaret afgrænsningsproblemer. Samarbejdet med DTS fortsætter dog som erfaringsudveksling. Næste møde Næste møde den 1. oktober 2004.
7. Næste møde  
8. Eventuelt Kim Tolstrup, næstformand i kreds 4 har foreslået, at der nedsættes en arbejdsgruppe til at se på god revisionsskik.

Hovedbestyrelsen vedtog at nedsætte en arbejdsgruppe med deltagere fra hver af kredsene og Kim Tolstrup som formand. Niels Andersen er bindeled til HB på projektet.