Sidst opdateret:
09-01-2005

Velkomstsiden

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. november 2004

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HB-mødet den 1/10 2004 i Nyborg
 2. Dispensationsansøgninger
 3. Økonomiorientering fra kasseren.
  1. landsdelsmøder og internatkurser
  2. økonomien i øvrigt
  3. medlemssituationen
 4. Diverse nyt og orientering fra landsformanden og kredsene
  1. diverse nyt
  2. deltagelse i arbejdsgruppe om digitalisering af selvangivelse/regnskab
  3. nyt fra kredsene
 5. Schultz samarbejdet
  1. nyhedsservice
  2. skattelovsamlingen
  3. ligningsvejledningen
 6. Nyt og status fra udvalg
  1. uddannelsesudvalget
  2. skatteudvalget
  3. IT-udvalget
  4. WEB-redaktøren
  5. Redaktionen
  6. Juniorudvalget
  7. FRR-udvalget
  8. ”God skatterevisionsskik”
 7. Landsmødet 2005
 8. Den fremtidige struktur
  1. strukturudvalget
  2. SRF rolle
  3. Deltagelse i referencegrupper m.m.
  4. Samarbejde med DTS
  5. Udvalgssammensætning
 9. Næste møde
 10. Eventuelt

Deltagere: Samtlige HB-medlemmer deltog.

Emne Referat
1. Godkendelse af dagsorden og af referat af HB-mødet den 1. oktober 2004 Dagsorden samt referatet af HB-mødet den 1. oktober 2004 blev godkendt.
2. Dispensationsansøgninger Hovedbestyrelsen har ikke modtaget ansøgninger om optagelse på dispensation.
3. Økonomiorientering Der er udbudt 3 internatkurser
 1. 1. hovedaktionær problemer med 46 deltagere
 2. 2. Praktisk skatterevision med 53 deltagere
 3. 3. Stresshåndtering, som desværre måtte aflyses på grund af manglende tilslutning

De 2 gennemførte kurser hviler økonomisk i sig selv.

Foreningens økonomi er fortsat sund. Medlemssituationen viser et medlemsantal på 2.222.

Juniorudvalgets medlemskampagne har bevirket en pæn tilgang af juniormedlemmer.

4. Nyt fra landsformanden og kredsene Der er modtaget takkekort fra
 1. retspræsident Erik S. M. Hansen, Landsskatteretten, som takker for opmærksomheden i anledning af 25-års jubilæum
 2. chefkonsulent Søren Wilhelmsen, Told- og Skattestyrelsen som takker for opmærksomheden i anledning af fratræden af stilling

Magnusprisen 2005
SRF har modtaget indbydelse til at komme med indstilling af kandidater til Magnusprisen 2005. SRF indstiller en kandidat til prisen.

Samarbejde med andre foreninger
Leo deltager i De Statsautoriserede Revisorer`s skattekursus i Ålborg.

SRF har modtaget indbydelse til et skatteseminar for skattefolk og revisorer den 30/11 – 1/12 2004, hvor landsformanden er foredragsholder. Niels Andersen og Hans Birk deltager i seminaret.

Forskning på skatterettens område
Københavns Universitet har indkaldt til et møde med henblik på etablering af et fora omkring forskning på skatteområdet.

Arbejdsgruppen om digitaliseret selvangivelse/regnskab
Gruppen er i fuld gang med at forenkle oplysningsfelterne fra virksomheds-skemaerne.

Nyt fra kredsene
Kreds 1 har holdt et fyraftensmøde med 23 deltagere. Til landsmødet vedr. kursgevinstloven er der tilmeldt 150.

Kreds 2 har holdt et fyraftensmøde med 20 deltagere.

Kreds 3 der deltog 106 i landsdelsmødet vedr. skatterettens minefelt. Der er tilmeldt 130 til landsdelsmødet vedr. kursgevinstloven.

Kreds 4 intet nyt.

Kreds 5 Der deltog ca. 300 i landsdelsmødet vedr. skatterettens minefelt.

Kreds 6 der er tilmeldt 199 til landsdelsmødet vedr. kursgevinstloven.

5. Samarbejdet med Schultz Nyhedsservice
Nyhedsservice er nu nået frem til startfacen, hvor alle medlemmer kan tilmelde sig. SRF sender en mail til medlemmerne med tilbuddet, hvor hver enkelt kan tilmelde sig.

Opdateringen af nyhedsservice sker i samarbejde med Schultz. Nyhedsservice vil indtil videre udover lovmæssige nyheder alene blive benyttet til generelle SRF-meddelelser og således ikke til kredsnyheder.

Skattelovsamlingen og ligningsvejledningen
Der arbejdes på, at udgive skattelovsamlingen og ligningsvejledningen som en pakkeløsning.

6. Nyt og status fra udvalg Uddannelsesudvalget
Uddannelsesudvalget er færdige med programplanlægningen af kurser i 2005.

Kursusprogrammet, som vil blive opdelt i

 1. kreds- og landsdelsmøder
 2. internatkurser

vil blive udsendt sammen med det kommende nummer af Skatterevisoren.

Skatteudvalget
Skatteudvalget arbejder på højtryk med høringssvar til den buket af lovforslag som fremsættes.

IT-udvalget og WEB-redaktøren
Intet at berette.

Redaktionsudvalget
Redaktionsudvalget holder møde den 29-30/1 2005.

FRR-udvalget
Der har været møde den 21/10 2004, hvor der blev nedsat en gruppe med 3 repræsentanterne fra SRF og 3 fra FRR, som skal arbejde med forslag til forenkling af virksomhedsskatteordningen.

Udvalget til god revisionsskik
Udvalget er i fuld gang og forventer at komme med et oplæg til landsmødet 2005.

7. Landsmødet 2005 Der arbejdes på, at gøre landsmødet så aktuelt som muligt udfra tidsplanen for fusionsarbejdet.
8. Den fremtidige struktur SRF-strukturudvalget
Udvalget arbejder med forslag til ændring af foreningens struktur således, at denne tilpasses den fremtidige organisation.

SRF`s rolle i strukturdebatten
Landsformanden har haft møder med bl.a. fusionsdirektør Steffen Normann.

SRF bakker op om fusionsstyrelsens initiativer bl.a. de lokale samarbejdsfora.

SRF satser er repræsenteret i referencegruppen vedr. borgerbetjening, hvor afdelingschef Annette Rasmussen, Skattecenter Nordsjælland repræsenterer SRF.

SRF arbejder også på at blive repræsenteret i andre referencegrupper således bl.a. gruppen vedrørende uddannelse.

SRF finder det meget vigtigt, at SRF repræsenteres i disse grupper og skal kraftigt opfordre medlemmerne til aktivt at medvirke i samarbejdsforaerne m.m.

SRF finder det ikke mindre vigtigt at gøre beslutningstagerne opmærksomme de konsekvenserne for kontrolarbejdet den vedtagne finanslov kan betyde i form af nedskæringerne med henholdsvis 700 årsværk på ”skatten” og 300 årsværk på ”inddrivelsen”.

SRF`S fusionshjemmeside
Der er meget få, som benytter fusionshjemmesiden til debat, hvorfor hovedbestyrelsen overvejer, at nedlægge denne. Foreløbig fortsætter hjemmesiden dog året ud. Medlemmerne opfordres derfor til at debattere på hjemmesiden.

Samarbejdet med DFH SRF har indgået aftale med DFH om, at kursusmateriale vedr. Master Skat udsendes i SRF-konvolutter.
Samarbejdet med Dansk Told- og Skatteforbund SRF fortsætter berøringsfladerne med Dansk Told- og Skatteforbund med henblik på en aftale om samarbejde på kursusområdet.
9. Næste møde Næste møde den 4. februar 2004.
10. Eventuelt Intet