Sidst opdateret:
16-05-2004

Velkomstsiden

Referat af Hovedbestyrelsens møde den 16. april 2004

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referatet af HB-mødet i Albertslund den 6. februar 2004.

2. Dispensationsansøgninger

3. Orientering fra landsformanden og kredsene

 1. Schultz samarbejdet (LV, Skattelovsamling m.m.)
 2. Møde ,med Ole kjær og ministerens ekspertudvalg
 3. Deltagelse i diverse årsmøder
 4. Samarbejde med DFH, DTS og HK
 5. Henvendelse fra Foreningen af danske skatteankenævnssekretariater
 6. Strukturen på skatteområdet, debatoplæg, artikler m.m.
 7. Kredsgeneralforsamlinger, nyvalg omvalg m.m.

4. Økonomiorientering fra kasseren

 1. Regnskabet 2003, budget
 2. Økonomien i øvrigt
 3. Medlemssituationen

5. Nyt og status fra udvalg

 1. UU
 2. Skatteudvalget
 3. IT-udvalget
 4. Web-redaktøren
 5. Strukturudvalget
 6. Redaktionen
 7. FRR-udvalget

6. Landsmødet 2004

 1. a. Program
 2. b. Foredragsholdere, udstillere og gæster
 3. c. Årets kunstner - arbejdende på landsmødet
 4. d. Årets skatterevisor
 5. e. Huskeseddel - hvem gør hvad

7. Næste møde

8. Eventuelt

Afbud fra Tom Jensen - øvrige HB-medlemmer var mødt.

Punkt 2
Dispensationer
Bestyrelsen behandlede en anmodning fra Lars C. Jensen, ToldSkat Nordjylland om medlemskab af SRF, og vedtog at optage Lars C. Jensen som medlem. Velkommen til Lars C. Jensen som medlem af Skatterevisorforeningen.
Punkt 3
Orienteringer
Orientering fra landsformanden

Ligningsvejledningen
Der er fra medlemmers side rejst kritik af stikordsregisteret i ligningsvejledningen.

En undersøgelse af forholdet har vist, at der er tale om, at bogstaverne æ, ø og å m.m. er placeret forrest i stikordsregisteret, hvilket skyldes, at der benyttes et amerikansk system, som ikke "kender" disse bogstaver.

Bestyrelsen skønner, at omfanget af fejlen ikke er så væsentligt, at der foretages en rettelse af vejledningen.

Skattelovsamlingen
Skattelovsamlingen er grundet særlige omstændigheder kommet sent ud, men skulle nu være sendt til alle abonnenter.

Tilbud fra Schultz Boghandel
Der er nu indgået en aftale med Schultz boghandel om rabat til SRF-medlemmer ved køb af såvel faglitteratur som skønlitteratur og også udenlandske bøger.

Aftalen gælder dog ikke de bøger som udgives i samarbejde med SRF, hvorpå der i forvejen ydes en rabat eksempelvis ligningsvejledningen og skattelovsamlingen.

Rabatten udgør 10%, og der henvises til SRF`s hjemmeside, hvor de nærmere regler for bogkøb vil fremgå.

Schultz "lovpakkebrugergruppe"
SRF er tilbudt en plads i Schultz lovbrugergruppe. Hovedbestyrelsen udpegede Jesper Kiholm som SRF`s repræsentant i brugergruppen.

Samarbejde med Told- og Skattestyrelsen
SRF har overfor Told- og Skattestyrelsen tilkendegivet, at SRF gerne medvirke i arbejdet med

 • digitaliseret selvangivelse
 • måltalssystemet
 • forskningsgruppe på materiel skatteret i hovedstadsområdet

Told- og Skattestyrelsen har indbudt SRF til at deltage i arbejdet med digitaliseret selvangivelse.

De øvrige 2 områder er p.t. ikke kommet i gang.

Samarbejde med DTS og HK
Landsformanden har haft et møde med DTS formand Jørn Riise om et mere formaliseret samarbejde på uddannelsesområdet og benchmarking på skatteområdet.

SRF afventer udmeldingerne på strukturen inden det videre samarbejde tages op.

Møde med skatteministeriet/departementet
SRF er indkaldt til "stormøde" i regelforenklingsudvalget den 26/4 2004.

Nyt fra kredsene

Kreds 1: På den afholdte kredsgeneralforsamlingen gav ingen ændringer i kredsbestyrelsen.

Kreds 2: Kredsformand Helle Lind Villadsen gik af på kredsgeneralforsamlingen. På grund af manglende kandidater blev der ikke valgt nogen kredsformand, hvorfor kreds 2 er uden kredsformand. På førstkommende kredsmøde vil der blive afholdt ekstraordinær kredsgeneralforsamling med henblik på valg af kredsformand.

Kreds 3: Valget på kredsgeneralforsamlingen gav ingen ændringer i kredsbestyrelsen.

Kreds 4: På kredsgeneralforsamlingen valgtes Tom Jensen som kredsfomand, Jan Rasmussen som nyt bestyrelsesmedlem og Lone Schmidt som suppleant.

Kreds 5: På kredsgeneralforsamlingen valgtes Anne Lucas som ny næstformand, medens Maia Mortensen valgtes som nyt kredsbestyrelsesmedlem.

Kreds 6: Kredsgeneralforsamlingen gav ingen ændringer i kredsbestyrelsen.

Sammensætningen af kredsbestyrelserne kan ses på hjemmesiden.

Punkt 4
Økonomiorientering
Økonomiorientering
Kassereren omdelte regnskabet for 2003 samt resultatopgørelser for de 2 kredsmøder i 2004, hvilket blev taget til efterretning.

Videre oplyste kassereren, at det senest afholdte internatkursus har givet et underskud på ca. kr. 5.000.

Regnskabet for 2003 omdeles på landsmødet 2004.

Punkt 5
Nyt fra udvalgene
Uddannelsesudvalget
Programmet for perioden indtil 31/12 2004 er næsten på plads og vil blive bragt på hjemmesiden og i bladet.

Drøftelsen af differentieret deltagerbetaling for ikke medlemmer contra medlemmer blev fortsat.

Der arbejdes på en differentieret betaling således, at såvel medlemmer som tjenestesteder også på dette område kan se fordelene ved et medlemskab.

Skatteudvalget
Der er holdt et møde i skatteudvalget, hvor opgaverne er fordelt mellem skatteudvalgets medlemmer.

Udvalgets sammensætning m.m. kan ses på hjemmesiden.

Web-redaktøren
Der var ros til web-redaktøren for det store arbejde med hjemmesiden.

IT-udvalget
IT-udvalget har ikke været sammenkaldt siden sidste møde.

Redaktionsudvalget
Det blev oplyst, at bladet er forsinket, men skulle komme "på gaden" i løbet af få dage.

Strukturudvalget
Strukturudvalget har holdt møde og forventer, at kunne komme med et resultat til august/september.

FRR-udvalget
Afventer referat af det senest afholdte møde, hvilket beror på FRR.

Landsmødet 2004
Der er en ændring i programmet idet Anders Samuelsen har meddelt afbud til at deltage i programpunktet "Folketinget er sat".

Mikkel Dencker fra Dansk Folkeparti indtræder i programpunktet som paneldeltager.

Punkt 7
Eventuelt
Næste møde i hovedbestyrelsen er aftalt til den 17/5 2004 kl. 15.00