Sidst opdateret:
10-06-2004

Velkomstsiden

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. maj 2004 samt opfølgning den 19. maj 2004.

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HB-mødet den 16. april 2004
 2. Dispensationsansøgninger
 3. Orientering fra landsformanden og kredsene
  • diverse/takkekort
  • Schultz samarbejdet
  • Stormøde den 27/4 2004 om forenklinger
  • Workshops – digitaliseret selvangivelse/regnskaber
  • Brugerpanelet for skat på DFH – møde den 29/4 2004
  • Nyt fra kredsene
  • Diverse
 4. Økonomiorientering fra kassereren
 5. Referater på hjemmesiden
 6. Regeringens udspil til struktur på skatteområdet/SRF strategi
 7. Nyt og status fra udvalg
 8. Landsmødet 2004 – finpudsning
  • Program, ændring af jubilæumsfonden til mindefond
  • Generalforsamling – herunder forslag fra Claus Nørgaard
  • Foredragsholdere, udstillere og gæster
  • Huskeseddel – hvem gør hvad
  • Er der styr på alt
 9. Næste møde
 10. Eventuelt
Punkt 1
Godkendelse af dagsorden og referat af HB-mødet den 16. april 2004
Hovedbestyrelsen har holdt møde den 17/5 2004, hvor det primære var finpudsning af landsmødet. Umiddelbart efter landsmødet den 19/5 2004 konstituerede hovedbestyrelsen sig med næstformand og sekretær
Punkt 2
Dispensationsansøgninger
Der var ikke indkommet ansøgninger om optagelse som medlem på dispensation
Punkt 3
Orientering fra landsformanden og kredsene
Foreningen har modtaget takkekort fra:
 • FLC-Nord for blomster i anledning af indvielsen af nye lokaler.
 • Palle Artmann i anledning af opmærksomhed ved afsked

Samarbejdet med Schultz

Schultz Boghandel
Samtlige medlemmer – bortset fra medlemmerne på et par tjenesteder – har modtaget mail om rabat ved bogkøb i Schultz Boghandel.
Meddelelse til de sidste vil blive sendt i den kommende uge.

Nyhedsservice
Der er indledt et samarbejde med Schultz om etableringen af et SRF-nyhedsservice.
Der er tanken, at SRF-nyhedsservice skal udkomme som mail 1-2 gange ugentligt.
Der arbejdes med, at nyhedsservice udover lovstof m.m. også på sigt skal omfatte indbydelser til kreds- og landsdelsmøder samt internatkurser.

Skatteministerens forenklingsudvalg
SRF har været repræsenteret på et møde i forenklingsudvalget, hvor der var ros til skatteministeren fra erhvervslivets repræsentanter. SRF var dog mere forbeholden overfor visse af forenklingsforslagene som for eksempel afskaffelse af kapitalforklaring m.fl.

Regeringens målsætning om at reducere erhvervslivets samlede byrder i form af regelforenkling mm har indtil nu bevirket besparelser på mellem kr. 200-300 mio.
På skatteområdet skal der imidlertid gennemføres reduktioner af de administrative byrder med i alt 3 mia. kr. inden 2010, hvoraf 1,5 mia. kr. skal gennemføres inden 2007.

Det erkendtes, at det er en meget stor ambition Regeringen har på dette område.

Digitaliseret selvangivelse/regnskaber
Skatterevisorforeningen blev af Told- og Skattestyrelsen indbudt til at deltage i 4 workshops om digitaliseret selvangivelse/regnskaber, i hvilken forbindelse SRF skulle udpege 8 repræsentanter til hver af de 4 workshops.

SRF skulle alene udpege kommunale repræsentanter, da Told- og Skattestyrelsen selv udpegede repræsentanter fra det statslige regi.

Medlemmer, som var interesseret i at medvirke i workshops, viste sig langt at overstige det antal, som kunne medvirke, hvorfor SRF måtte foretage en prioritering.
Ved prioriteringen er der forsøgt en så bred repræsentation fra kommunerne som muligt.

Der er gennemført 4 workshops medio maj måned, hvor Deloitte samler op og sammenskriver fra workshopsene.

Deloitte vil senere præsentere en rapport om arbejdet med digitaliseret selvangivelse/regnskaber.

SRF er ved landsformanden blevet repræsenteret i styregruppen for digitaliseret selvangivelse/regnskaber.

SRF takker de mange, som viste interesse for at medvirke i workshops, såvel deltagere i workshops som de der ikke blev plads til.

Brugerpanelet skat på Danmarks Forvaltningshøjskole
Landsformanden har deltaget i et møde den 29/4 2004 i brugerpanelet skat på DFH, og tilkendegav bl.a. at SRF var bekymret over den påtænkte ændring af den praktiske tværfaglige hovedopgave til at være en ren teoretisk opgave.

Orientering fra kredsene
Kreds 1 har holdt kredsbestyrelsesmøde den 14. Maj 2004. Kredsbestyrelsesmedlem Lone Madsen er indtrådt i SRF`s skatteudvalg.

Der har ikke været aktiviteter i de øvrige kredsbestyrelser.

Punkt 4
Økonomiorientering
Den økonomiske situation er ikke ændret siden mødet den 16/4 2004.
Punkt 6
Regeringens udspil til ny struktur på skatteområdet
SRF blander sig ikke i den politiske debat, men deltager gerne konstruktivt i den faglige debat.
Punkt 7
Status fra udvalgene
Uddannelsesudvalget
Programmet for efteråret 2004 er nu på plads således:

Kredsmøde om regnskabsligning
Kreds 1: 7. september 2004
Kreds 2: 9. september 2004
Kreds 3: 31. august 2004
Kreds 4: 2. september 2004
Kreds 5: 24. august 2004
Kreds 6: 25. august 2004

Landsdelsmøde om skatterettens minefelt
Kreds 1+2: 5. oktober 2004
Kreds 3+4: 7. oktober 2004
Kreds 5+6: 19. oktober 2004

Landsdelsmøde om kursgevinstloven
Kreds 1+2: 11. november 2004
Kreds 3+4: 18. november 2004
Kreds 5+6: 25. november 2004

Punkt 9
Næste møde
Næste hovedbestyrelsesmøde den 1. oktober 2004.

Umiddelbart efter hovedbestyrelsesmødet den 17. maj 2004 blev der holdt bestyrelsesmøde i jubilæumsfondet af 14. juni 1994.

Møde i bestyrelsen for Jubilæumsfondet af 14. Juni 1994. Fondsbestyrelsen holdt den 17. Maj 2004 møde, hvor det blev vedtaget:

a. at ænder fondets navn til ”Mogens Elgaards Mindefond”
b. at ændre fundatsen således, at såvel kredsbestyrelserne som landsformand og kasserer har indstillingsret til emner til årets skatterevisor.

Konstituering

Hovedbestyrelsens konstituering Efter generalforsamlingen på landsmødet 2004 konstituerede hovedbestyrelsen sig med Jesper Kiholm som næstformand og Hans Birk som sekretær.