Sidst opdateret:
11-06-2005

Velkomstsiden

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 23. maj 2005 i Nyborg

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referatet af HB-mødet den 7. april 2005
 2. Dispensationsansøgninger
 3. Økonomiorientering
  1. a. status pr. 1/5 2005
  2. b. medlemssituationen
 4. Diverse nyt og orienteringer
  1. diverse nyt fra landsformanden
  2. møde med KC Annette Olesen, HR-kontoret TSS
  3. digitaliseringsarbejdet
  4. samarbejdet med DTS
  5. deltagelse i fusionsreferencegrupper og arbejdsgrupper
  6. nyt fra kredsene
 5. Landsmødet 2005
  1. status deltagere, udstillere og gæster
  2. program
  3. generalforsamling, valg og vedtægtsændringer
  4. huskeseddel – er alt på plads til landsmødet
  5. årets skatterevisor
 6. Fokus på SRF`s strategiplan 2005/06
  1. drøftelse/prioritering/igangsætning af strategiske initiativer
 7. Nyt og status fra udvalg
  1. uddannelsesudvalget
   • SRF`s input til ny HR-struktur
   • Uformelt møde med DTS om ny uddannelsesvirksomhed
  2. skatteudvalget
  3. IT-udvalget
  4. WEB-redaktøren
  5. redaktionen
  6. juniorudvalget
  7. FRR udvalget
  8. VSO-arbejdsgruppen
 8. Næste møde
 9. Eventuelt

Samtlige HB-medlemmer tilstede. Endvidere deltog den tiltrædende kredsformand fra Kreds 1 Tom Jensen.

Emne Referat
1. Godkendelse af dagsorden og referatet af HB-mødet den 7. april 2005 Dagsordenen og referatet af HB-mødet den 7. april 2005 blev godkendt.
2. Dispensationsansøgninger Ingen ansøgninger til behandling.
3. Økonomiorientering Kassereren meddelte, at såvel kredsmøder som landsdelsmøder og internatkurser er forløbet tilfredsstillende, hvilket er medvirkende til, at foreningen fortsat har en sund økonomi.

Medlemssituationen pr. 1. maj 2005:

  2004 2005
juniorer 190 245
seniorer 41 40
ordinære 1.909 1.984

Fordelt på kredsene:

  Juniorer 2004 2005
Kreds 1 41 266 284
Kreds 2 30 384 410
Kreds 3 50 280 296
Kreds 4 16 139 138
Kreds 5 26 295 309
Kreds 6 84 545 547
4. Nyt fra landsformanden Møde med CT-Grafisk A/S
Der er holdt et møde med CT-Grafisk A/S om trykningen af Skatterevisoren, kompendier og økonomien generelt omkring bladet m.m.

Det fremtidige samarbejde blev drøftet under bl.a. hensyntagen til usikkerheden omkring SRF`s kursusvirksomhed. CT Grafisk fortsætter som trykker. Tages op til revurdering, når fusionen er endelig gennemført.

Møde med kontorchef Annette Olesen, TSS
Repræsentanter fra SRF og Dansk Told- og Skatteforbund DTS) har holdt et møde med kontotrchef Annette Olesen, ToldSkats HR-organisation.

Formålet med mødet var at få afdækket dels kursusbehovet dels SRF`s eventuelle rolle i forbindelse med kursusvirksomheden i den fremtidige organisation.

SRF og DTS vil meget hurtigt etablere et samarbejde omkring kursusudbud til den nye organisation.

Samarbejdet med DTS
SRF har kontaktet advokat Bent Ramskov for at få hjælp til valg og udformning af driftsform for en fælles uddannelsesvirksomhed i samarbejde med DTS.

SRF har nedsat en arbejdsgruppe til at arbejde videre med henblik på en fælles uddannelsesvirksomhed.

Takkekort
Der er modtaget takkekort fra:
* æresmedlem Kaj Andersen for opmærksomheden i anledning af 80-års dagen
* kontorchef Tage Christensen for opmærksomheden i anledning af 25-års jubilæet

Fusions reference- og arbejdsgrupper
SRF har deltaget i en række referencegruppemøder. Der henvises til fusionshjemmesiden.

Kredsene
Intet nyt fra kredsene

5. Landsmødet 2005  
6. Strategiplan 2005/06 Det videre arbejde med strategiplanen tages op på HB-møde den 23/9 2005, hvor der specielt skal igangsættes de planlagte initiativer vedr.:
 • HB’s forretningsorden
 • Vedtægterne i relation til den nye struktur
7. Nyt og status fra udvalgene Der har været et møde i VSO-arbejdsgruppen (sammen med FRR). Gruppen arbejder godt og konstruktivt og man stiler efter, at kunne fremlægge et resultat i løbet af efteråret.
8. Næste møde Der er fastlagt hovedbestyrelsesmøder således:
 • 23/9 2005
 • 14/10 2005
 • 18/11 2005
9. Eventuelt Intet forelå