Sidst opdateret:
08-10-2005

Velkomstsiden

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 23. september 2005 i Middelfart

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden samt referaterne af HB-mødet den 23/5 2005 og generalforsamlingen den 24/5 2005
 2. Dispensationsansøgninger
 3. Medlems- og økonomiorientering
  1. status på økonomien
  2. medlemssituationen
 4. Diverse nyt og orienteringer
  1. nyt fra landsformanden
  2. fusionen og dens indflydelse på SRF
  3. digitaliseribg af selvangivelsen
  4. workshop om skattelovsamlingen
  5. udgivelse af særtryk om SFL
  6. nyt fra kredsene og udvalgene
 5. DTS/SDU samarbejdet
 6. Det videre arbejde med God Skatterevisionsskik, herunder den nærmere forankring i SRF/organisationen
 7. Drøftelse af afholdelse af udvidet HB-møde
 8. SRF`s strategiplan
  1. forretningsorden for HB
  2. fremtidig struktur og vedtægter
 9. næste møde
 10. eventuelt

Afbud fra Tom Jensen – øvrige HB-medlemmer mødt.

Emne Referat
1. Godkendelse af dagsgsorden og referater Dagsordenen samt referaterne af henholdsvis hovedbestyrelsesmødet den 23/5 2005 og generalforsamlingen den 24/5 2005 blev godkendt.
2. Dispensationsansøgninger Der forelå ingen dispensationsansøgninger.
3. Medlems- og økonomiorientering  
4. Diverse nyt og orienteringer a.
Magnus Prisen

SRF har modtaget indbydelse fra Fonden Magnus Prisen til at komme med indstillinger af kandidater til prisen.SRF overvejer, at indstille en kandidat til prisen.

Afskedsreception for Egon Larsen
SRF er indbudt til afskedsreception den 7/10 2005 i anledning af, at foreningens
mangeårige foredragsholder går på pension. SRF repræsenteres af landsformanden.

b.
Fusionen og dens indflydelse på SRF

Landsformanden tager initiativ til et møde med direktør Ole Kjær om SRF`s fremtid.

c.
Digitalisering af selvangivelse
Ligningsrådets indstilling til valg af model (SRF modellen) har været til høring i erhvervspanelets testsystem, som har fundet, at SRF modellen er den mest økonomiske.

Skatteministeren har dog valgt den anden af de 2 modeller, da det passer bedre ind i regeringens politiske forenklinger med færre felter.

Landsformanden skal til møde hos skatteministeren den 28/9.

d.
Workshop om skattelovsamlingen m.m.
For at sikre og konstant udvikling og forbedring af skattelovsamlingen og
ligningsvejledningen indgik Schultz og SRF en aftale om en workshop, hvor deltagerne skulle arbejde med eventuelle forbedringer af lovsamlingen m.m.

Det var aftalt, at der udover det faste brugerpanel i Schultz, skulle medvirke 10 SRF-medlemmer.

Hovedbestyrelsen har besluttet, at der skal afholdes workshop den 13. oktober 2005.

Der udsendes invitationer via SRF Nyhedsservice og via mails, herudover ”håndplukkes” der deltagere.

e.
Udgivelse af særtryk om skatteforvaltningsloven.
I forbindelse med kurserne om skatteforvaltningsloven fik SRF lavet et særtryk om skatteforvaltningsloven.

Særtrykket blev udleveret til samtlige kursusdeltagere.Der er et restoplag, som forsøges solgt til
produktionsprisen.

f.
Nyt fra kredsene
Der var ikke nyt fra kredsene udover kursusaktiviteterne

Nyt fra Skatteudvalget
Skatteudvalget har en stor arbejdsbyrde med høringssvar i de mange lovforslag.

Nyt fra Juniorudvalget
Juniorudvalgsmedlemmerne er alle færdige med uddannelsen, hvorfor der ikke p.t. er noget juniorudvalg.Der forventes oprettet et nyt juniorudvalg inden udgangen af 2005.

Nyt fra Udvalget om virksomhedsskatteordningerne (VSO)
Udvalget er i gang med at udarbejde forslag til en udvidet afkastmodel, som vil blive behandlet på udvalgets afsluttende møde den 5/10 2005.

5. DTS/SDU samarbejdet Der er holdt et møde mellem DTS og SRF om etableringen af den fælles kursusvirksomhed bl.a. om virksomhedsformen for kursusvirksomheden samt navnet.

Der er udarbejdet oplæg til en drifts- og forretningsaftale, som bl.a. omhandler snitfladerne mellem de nuværende kursusaktiviteter i SRF og de kursusaktiviteter, som kan ligge i den nye fælles kursusvirksomhed.

Forslaget vil blive drøftet på førstkommende møde med DTS.

6. God skatterevisionsskik Udvalget til God revisionsskik har lavet en spørgeskema undersøgelse, hvor besvarelserne viser stor opbakning til God skatterevisionsskik.

For at få en lidt større besvarelsesprocent blev det besluttet, at der skulle udsendes en reminder om besvarelse af skemaet.

7. Udvidet hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen har besluttet, at der primo 2006 skal holdes et hovedbestyrelsesmøde udvidet med kredsbestyrelsesmedlemmerne, hvor bl.a. SRF`s fremtid, strategiplan m.m. skal drøftes.
8. Strategiplan 2006 Punktet udskudt til næste møde
9. Næste møde Næste hovedbestyrelsesmøde er aftalt til den 18. november 2005
10. eventuelt Intet