Velkommen til SRFs høringssvar

På denne side kan du læse de svar SRF har afgivet til fremsatte lovforslag. Vi optager kun de lovforslag vi har bemærkninger til, dvs. at du ikke kan finde de lovforslag hvor vi ingen bemærkninger har haft.

Hvis du vil læse lovforslagene i deres helhed, kan du hente dem inde på skatteministeriets hjemmeside, eller folketingets hjemmeside.

Oversigten er delt op i 2 dele, nemlig løbende høringer som indeholder de høringer som foreningen ikke har svaret på endnu og afsluttede høringer, som indeholder de høringer hvor foreningen har svaret.

Efter en vis tid arkiveres svarene.


Løbende høringer


Emne:
Forslag til lov om udskydelse af forældelsen af fordringer under inddrivelse hos SKAT som restanceinddrivelsesmyndighed.


Emne:
Forslag til lov om ændring og senere ophævelse af lov om afgift af kvælstofoxider og om ændring af forskellige andre love.


Emne:
Høring om lovforslag om justering af erhvervsbeskatningen og tilpasning til EU-retten m.v.


Emne:
Lovforslag vedr. lov om ATP, LD m.v. (Beskæftigelsesministeriet)


Emne:
Land-for-land rapportering for store multinationale koncerner, gennemførelse af ændring af direktivet om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og konsekvensændringer som følge af ophævelse af rentebeskatning


Emne:
Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven (Ophævelse af hjemmel til kontrol af udendørs byggeaktivitet på privat grund m.v. - Retssikkerhedspakke I)


Emne:
Ændring af bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m.


Emne:
Udkast til bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet


Emne:
Udkast til ændring af tinglysningsafgiftsbekendtgørelsen


Emne:
Udkast til bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen


Emne:
Udkast til en ny bekendtgørelse om indberetningspligter mv. efter skattekontrolloven.


Emne:
Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og opkrævningsloven (Ændring af rentetillæg for afregning af selskabsskat og begrænsning af indestående på skattekontoen m.v.).


Emne:
Ændring af momsbekendtgørelsen vedrørende fritagelse for faktureringspligten for virksomheder, som leverer ydelser omfattet af Mini One Stop Shop-ordningen


Emne:
Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af Rådets direktiv 2003/48/EF


Emne:
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse af registrering af underskud m.v. og bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v.


Emne:
Udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller.


Afsluttede høringer


Emne:
Udkast til bekendtgørelse om sambeskatning af selskaber m.v.

Foreningens svar:
SRF Skattefaglig Forening takker for det modtagne materiale og har følgende bemærkninger:

SRF er enig i forslaget til ændring af bekendtgørelsens § 7, som er foranlediget af den nye køreplan for DIAS.

SRF skal dog foreslå, at der i bekendtgørelsen stilles krav om, at selskaberne skal indgive oplysninger i tilfælde af underskudsbegrænsning efter reglerne i selskabsskattelovens §§ 12, stk. 2, 12A, 12B, 12C eller 12D – på samme måde, som der efter bekendtgørelsens § 7, stk. 4, er oplysningspligt, når selskabet har valgt at se bort fra underskud.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Formand for SRF Skattefaglig Forenings Skatteudvalg


Emne:
Forslag om ændring af ligningsloven, boafgiftsloven, fondsbeskatningsloven og skatteforvaltningsloven(Skattelypakke om trusts, værdiansættelse af aktiver i forbindelse med bindende svar og international omgåelsesklausul med gennemførelse af en ændring af moder-/datterselskabsdirektivet)

Foreningens svar:
SRF Skattefaglig Forening takker for det modtagne materiale og har følgende bemærkninger:

Som det fremgår af bemærkningerne til lovforslagets § 2 er der ingen tvivl om, at trustens formue skal medregnes i boopgørelsen. SRF bemærker, at ordlyden af § 2 derimod knap er så klar, idet der her står ”i det omfang den afdøde har været skattepligtig af eventuel positiv indkomst i trusten”. SRF finder, at det ikke er hensigtsmæssigt, at ordlyden umiddelbart lægger op til en begrænsning af hvilke trusts, der skal medtages i boopgørelsen

SRF finder, at det efter ophævelsen af formueskattekursen i dødsboer (og ved gave) efter cirkulæret af 5. februar 2015 kunne det være hensigtsmæssigt, hvis det i loven eller bemærkningerne præciseres, at aktiver og passiver efter disse regler skal værdiansættes til handelsværdi.

SRF bemærker, at det ikke klart fremgår af lovforslagets § 1, hvorvidt beskatningen af de løbende indkomster i trusten vil overgå til arvingerne, når stifteren dør.

Efter en eventuel vedtagelse af lovforslaget vil det således være muligt at gaveoverdrage trusten uden gaveafgift. I den forbindelse finder SRF, at det ikke synes helt klart om en eventuel gavemodtager vil overtage beskatningen af den løbende indkomst i trusten.

Hvis der ikke sker en ændring af boafgiftsloven, således at der også skal betales gaveafgift efter lovens afsnit II ved overdragelse til afkom mv., så vil reglerne kunne omgås blot ved at stifte en trust og i samme øjeblik overdrage den til børnene, der jo ikke er stiftere, men begunstigede eller lignende.

SRF bemærker, at det derfor vil være nødvendigt at se på muligheden for at indføre regler der sikrer at afkom mv. der indsættes som begunstigede i en trust bliver gaveafgiftspligtige af midlerne i trusten, hvis de overføres ved gave, hvis en sådan situation skal undgås.

Efter de foreslåede bestemmelser vil en udenlandsk trust, når visse betingelser er opfyldt, ikke kunne beskattes som et selvstændigt skattesubjekt. Det betyder, at afkastet beskattes hos stifteren, og at han anses som skattemæssig ejer af formuen.

Når stifteren dør, skal der derfor også betales boafgift af trustens værdi.

Imidlertid opstår der et særligt problem, hvis ikke de civilretlige regler rettes ind, således at stifteren også civilretligt er ejer. Der tænkes her på at reglerne i udlandet kan tænkes at acceptere trusten som selvstændig enhed. Herved opstår blandt andet det problem, at den boafgift der skal betales af trusten, ikke kan hentes fra dens midler, det det resultat at afgiften ikke kan betales.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Formand for SRF Skattefaglig Forenings Skatteudvalg


Emne:
Udkast til en ny sambeskatningsbekendtgørelse.

Foreningens svar:
SRF Skattefaglig Forening takker for det modtagne materiale og har følgende bemærkninger:

SRF er enig i, at valget af international sambeskatning må anses som et selvangivelsesvalg.

SRF foreslår imidlertid, at § 12 i sambeskatningsbekendtgørelsen opretholdes med følgende nye indhold:

”Genvalg af international sambeskatning skal meddeles i forbindelse med selvangivelsen for det 11. indkomstår efter indtræden i international sambeskatning.”

Begrundelsen for forslaget er, at det anses at være hensigtsmæssigt, at det fremgår af bekendtgørelsen, hvorledes der skal forholdes ved genvalg af den internationale sambeskatning – også henset til, at det ikke helt tydeligt fremgår af lovbestemmelsen i selskabsskattelovens § 31A, stk. 3, 4. pkt. hvorledes og hvornår genvalg skal meddeles. Derimod fremgår det klart af lovbestemmelsen, hvorledes der skal forholdes ved valg af international sambeskatning og ved afbrydelse i bindingsperioden

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Formand for SRF Skattefaglig Forenings Skatteudvalg


Emne:
Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, momsloven, lov om afgift af naturgas og bygas, spiritusafgiftsloven, og forskellige andre love (Ligestilling af varemodtager- og oplagshaverregistrerede virksomheder for så vidt angår afregning af afgift, afgiftsfritagelse af varer henhørende under toldoplagsprocedure m.v., indførelse af mulighed for indirekte opgørelse af afgifter af bygas, afskaffelse af banderoler på spiritus samt forenklinger og tekniske justeringer af forskellige afgiftslove m.v.)

Foreningens svar:
SRF Skattefaglig Forening takker for det modtagne materiale og har følgende bemærkninger:

Bortfald af kravet om banderole på spiritusbaserede varer

Det fremgår af lovforslagets § 26, nr. 1, at § 9 i spiritusafgifsloven ophæves. Efter lovforslaget medfører dette at kravet om banderolering af spiritusbaserede varer ophæves.

Det er SRFs opfattelse, at en afskaffelse af kravet om banderolering vil føre til øget smugleri af spiritus samt større afgifts- og momssvindel.

SRF lægger vægt på, at bortfald af kravet om banderolering vil gøre det vanskeligere for SKAT ved en fysisk kontrol at konstatere, om der er betalt afgifter og moms på spiritus.

SRF finder det væsentligt til dette at bemærke, at det direkte af lovforslagets side 19 under punkt 2.1., næstsidste afsnit, klart fremgår, at ”Banderolens primære funktion er derfor i dag alene synlig dokumentation for, at varen er beskattet”. Det er således klart og tydeligt, at banderolen er nødvendig for at gennemføre fysisk kontrol af sådanne varer.

SRF finder derfor, at forslaget om bortfald af kravet om banderolering af spiritusbaserede varer tillige vil have den uheldige konsekvens, at et af SKATs kontrolværktøjer bortfalder, uden at der samtidig gives SKAT andre muligheder for at foretage tilsvarende kontroller i fremtiden.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Formand for SRF Skattefaglig Forenings Skatteudvalg


Emne:
Forslag til lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. (Udvidelse af indberetningspligterne vedrørende finansielle produkter, videregivelse af oplysninger til finansielle virksomheder, ændring af indberetningspligten vedr. modtagere af renter og afgivelse af regnskabsoplysninger om moms i forbindelse med selvangivelsen)

Foreningens svar:
SRF Skattefaglig Forening takker for det modtagne materiale og har følgende bemærkninger:

SRF hilser lovforslaget velkomment. Indførelse af krav om momsindberetning i forbindelse med selvangivelsen for personligt erhvervsdrivende samt udvidelse af indberetningspligten vedrørende finansielle produkter må antages at medvirke til større efterrettelighed samt at medføre administrative lettelser i skattekontrollen.

SRF finder dog, at krav om momsindberetning også bør gælde for selskaber. Der henses herved til, at compliance-undersøgelser har vist, at ca. 4% af selskaberne har momsdifferencer, og at ca. 1/3 af den skønnede underdeklaration af moms stammer fra selskaber.

Ifølge mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder har selskaber med omsætning over 100 mio. kr. og personligt erhvervsdrivende med omsætning over 25 mio. kr. pligt til at indsende skatteregnskab sammen med selvangivelsen. Ifølge bemærkningerne til lovforslaget forudsættes mindstekravsbekendtgørelsen ændret således, at kravet om skatteregnskab udgår for personligt erhvervsdrivende.

Der er ikke angivet nogen nærmere begrundelse for ændringen, der vil betyde at ca. 650 personer skal afgive supplerende regnskabsoplysninger i selvangivelsen i stedet for at indsende skatteregnskabet.

SRF ser ingen særlig begrundelse for at afskaffe kravet om indsendelse af skatteregnskab for de personligt erhvervsdrivende, og SRF kan være bekymret for, om ændringen fører til mindre efterrettelighed og en svækkelse af skattekontrollen.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Formand for SRF Skattefaglig Forenings Skatteudvalg


Emne:
Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen ved indskud af privat gæld m.v.).

Foreningens svar:
Høringssvar til forslag til lov om ændring virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen)

SRF Skattefaglig Forening takker for det modtagne materiale og har følgende bemærkninger:

Generelt
SRF hilser det velkomment, at der med lovforslaget foretages indgreb mod den utilsigtede udnyttelse af virksomhedsordningen ved at indskyde privat gæld i virksomhedsordningen eller ved at stille sikkerhed for privat gæld.

Kontrol med værnsreglerne
Det er SRFs opfattelse, at virksomhedsskatteloven med lovforslaget bliver yderligere kompliceret med deraf følgende muligheder for fejl.

SRF er dog opmærksom på, at denne komplicering kan henføres til, at lovforslaget skal have virkning fra lovforslagets fremsættelse for at undgå den nærliggende risiko for tab af et ikke ubetydeligt beløb for statskassen.

For at sikre at disse værnsregler opfylder deres formål, finder SRF, at det bør indtænkes, hvilke tiltag, der skal iværksættes for at sikre en effektiv kontrol af lovforslagets indhold, hvilket eksempelvis kan ske i form af krav om indsendelse af specifikke oplysninger om virksomhedsordningen ved indsendelse af selvangivelse.

SRF finder dette væsentligt, da der med lovforslaget netop sker et indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen

Det må forventes, at der særligt for indkomståret 2014 vil være øgede administrative byrder for så vel erhvervsdrivende/rådgiver som SKAT på grund af de beskrevne krav i lovforslagets § 2 om delårsopgørelse i visse situationer.

Også for de efterfølgende indkomstår vil der dog være baggrund for øget kontrol af, om opsparing af overskud er foretaget korrekt i forhold til eventuel negativ indskudskonto og sikkerhedsstillelse.

Ejendomme, der anvendes både privat og erhvervsmæssigt
Det er SRFs opfattelse, at der vil være spørgsmål om fortolkning af det fremsendte lovforslag for den gruppe af skatteydere, der anvender virksomhedsordningen, og hvor der ejes ejendom, der benyttes både privat og erhvervsmæssigt, således at den erhvervsmæssige del indgår i virksomheden og den private del indgår i privatøkonomien.

Hvis den skattepligtige optager et lån med sikkerhed i ejendommen, vil sikkerheden være givet i hele ejendommen og ikke kun i henholdsvis den erhvervsmæssige eller private del af ejendommen. Hvis låneprovenuet anvendes på boligdelen, vil det blive aktuelt at overveje om der er givet sikkerhed i de aktiver, der indgår i virksomheden.

Gruppen af skatteydere med blandet benyttet ejendom (f.eks. landbrug) er relativt omfangsrig, så det må være relevant at man i lovforslaget forholder sig til dette spørgsmål.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Formand for SRF Skattefaglig Forenings Skatteudvalg


Emne:
Bekendtgørelse om begrænsning i adgangen for visse skattepligtige til at ændre oplysninger om indkomster og fradrag i selvangivelsen og årsopgørelsen, i medfør af § 1 A, stk. 1, i skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013.

Foreningens svar:
SRF Skattefaglig Forening takker for det modtagne materiale og kan i den forbindelse meddele, at vi ikke har bemærkninger til det modtagne forslag til bekendtgørelse, udover at SRF forudsætter, at SKATs Slutsystem udvides med yderligere feltnumre, således at det er muligt at placere de indberetningspligtige renteudgifter og renteindtægter korrekt under private og erhvervsmæssige renter.


Emne:
Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven, skatteforvaltningsloven og skattekontrolloven (Engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier og investeringsbeviser m.v., selvangivelse af kildeartsbegrænsede tab m.v.)

Foreningens svar:
SRF Skattefaglig Forening takker for det modtagne materiale og har følgende bemærkninger

Generelt.
Det er SRFs opfattelse, at det vil være et stort fremskridt at SKAT gennemfører det vedtagne underskudsregister, og at der gennemføres en engangsregistrering af fremførbare underskud som foreslået.

Det vil ligeledes sikre en bedre regelefterlevelse, hvis der som foreslået, fastsættes regler for selvangivelse(indberetning) af kildeartsbegrænsede tab.

Processuelle regler
Det bør efter foreningens opfattelse mere klart fremgå at det kommende lovforslag, hvordan engangsindberetningen efter den foreslåede § 35 i selskabsskatteloven indgår i ansættelsessystemet.

SRF finder, at det bør direkte fremgå, såfremt engangsregistreringskravene er omfattet af skattekontrollovens § 1, stk. 2, samt fremgå, om de indberettede data anses for underlagt en ligning, der medfører, at korrektion skal varsles efter gældende regler, og om ligningsfristerne for ændringer af de indberettede data, herunder SKATs eventuelle korrektioner af disse, er omfattet af forældelsesfristerne i skatteforvaltningslovens § 26 og 27.

Det fremgår af lovforslagsudkastets forslag til ny § 35 i selskabsskatteloven, at fremførbare underskud fortabes, hvis der ikke er indberettet.

Dette er en nødvendig bestemmelse for at sikre, at der sker opfyldelse af indberetningspligten.

Men der bør efter SRFs opfattelse – hvis forholdet ikke er omfattet af skatteforvaltningslovens 26 og 27 - være en sikkerhedsventil i form af en dispensationsmulighed, hvis der først efterfølgende indberettes de krævede data.

Det vil være stødende mod retsbevidstheden, hvis selskaber, der gennem årene løbende korrekt har indberettet fremførbare underskud til SKAT, mister denne fremførselsberettigelse, hvis der ved en undskyldelig fejl ikke er sket engangsindberetning efter selskabsskattelovens § 35.

I lovforslagets §1, nr. 1 synes der at være en uklarhed i den nyindsatte bestemmelse i aktieavancebeskatningslovens §19A, stk. 2, 2. pkt., når denne sammenholdes med bemærkningerne til lovforslaget.

SRF foreslår, at det præciseres, om den omstændighed, at de indberetningspligtige ved en fejl helt har undladt at foretage indberetning medfører, at den skattepligtige har opfyldt oplysningspligten efter §19A, stk. 1.

Omfanget af engangsindberetninger
Foreningen er klar over at formålet med indberetning efter selskabsskattelovens § 35 primært er at sikre korrekte data til det nye underskudsregister.

Der bør dog også sikres indberetning af alle fremførbare underskud og tab, der er kildeartsbegrænset, jfr. der sker skærpelse af indberetningspligten for sådanne tab, jfr. lovforslagsudkastets § 3, nr. 1 og § 4, nr. 1.

Derfor bør engangsindberetningen efter SRFs opfattelse omfatte alle kildeartsbegrænsede tab og underskud, således at eksisterende tabssaldi kan kontrolleres, og indberetningspligten bør ikke kun omfatter tab på værdipapirer, finansielle kontrakter og fast ejendom, men f.eks. også tab og renteudgifter omfattet af reglerne i selskabsskattelovens § 11 B og § 11 C, sidste pkt. selv om disse underskud ikke skal indgå i selve det planlagte underskudsregister.

Indberetning af kildeartsbegrænsede tab for personer
Der indføres skærpelse af reglerne for selvangivelse(indberetning) af tab, der er kildeartsbegrænset, og derfor ikke kan fratrækkes i tabsåret.

For personer, hvor der ikke sker engangsregistrering af fremførbare, bør reglen udformes, så der foruden tab i året skal indberettes tabssaldo, således at der dels indberettes udnyttelse af tidligere års tab, dels årets saldo ultimo.

Herved vil der blive opbygget en registrering af sådanne fremførbare tab til gavn for såvel skatteyder som SKAT.

Da indberetningen skal ske digitalt sammen med selvangivelsen, indeholder en sådan regel reelt ikke yderligere indsats fra skatteyderne, men giver skatteyderne en mulighed for at løbende at modtage en fortrykt oversigt over eventuelle fremførbare tabssaldi.

Kontrol af de foretagne indberetninger
For at sikre, at SKATs underskudsregister kommer til at virke efter hensigten finder SRF det vigtigt, at der i forbindelse med engangsregistrering af underskud efter forslaget til selskabsskattelovens § 35 foretages den nødvendige kontrol af de indberettede registreringer.

Da de indberettede data har betydning for de berørte selskabers skattebetalinger i mange år fremover er det væsentligt at der gennemføres den fornødne kontrol af de indberettede datas kvalitet, herunder baggrunden for eventuelle uoverensstemmelser med hidtidigt registrerede skattemæssige underskud.

SRF finder derfor, at det er væsentligt at der afsættes de fornødne ressourcer til indkøring af registret og kontrol af engangsindberetningerne.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Formand for SRF Skattefaglig Forenings Skatteudvalg


Emne:
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven.

Foreningens svar:
SRF Skattefaglig Forening takker for det modtagne materiale og kan i den forbindelse meddele, at vi har følgende bemærkninger til det modtagne forslag til ændring af bekendtgørelse:

SRF finder, at der i § 4 i bekendtgørelse nr. 1148 af 26/9 2013 om indberetningspligter mv. efter skattekontrolloven efter: ”Den hvorom indberetning skal foretages efter” indsættes: ”§ 7A, stk. 4,”

Derudover bemærker SRF, at der i den fremsendte ændringsbekendtgørelse tilsyneladende mangler § 2, stk. 3.


Emne:

 • Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen
 • Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten
 • Bekendtgørelse om forretningsorden for skatteankenævn, vurderingsankenævn, skatte- og vurderingsankenævn samt motorankenævn
 • Bekendtgørelse om afgørelse af visse klager i Skatteankestyrelsen

Foreningens svar:
SRF Skattefaglig Forening takker for det modtagne materiale og kan i den forbindelse meddele, at vi har en bemærkning til §3, stk. 3, i bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen: Der synes ikke at være nogen særlig begrundelse for, at der indrømmes klager en frist på 2 x 14 dage til indbetaling af klagegebyr i sager, hvor Skatteankestyrelsen har modtaget udtalelse fra SKAT. I §3, stk. 1, er fristen for betaling af gebyr 14 dage.

Herudover har vi ingen bemærkninger til de modtagne udkast til bekendtgørelser.


Emne:
Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land)

Lovforslaget er en opfølgning på en afgørelse fra EU-Domstolen af 18. juli 2013 om de danske regler vedrørende beskatning af selskaber m.v., der overfører aktiver eller passiver til andre EU/EØS-lande, det vil sige exitbeskatning.

Foreningens svar:
SRF Skattefaglig Forening takker for det modtagne materiale.

Det er SRF`s opfattelse, at lovforslaget bringer de danske exitskatteregler i overensstemmelse med EU-retten.

SRF har dog følgende bemærkninger til lovforslaget:

Valg af henstand
Ifølge nye bestemmelser i selskabsskattelovens §§ 26, stk. 3, og 27, stk. 5, sidste pkt. kan SKAT se bort fra overskridelse af fristen for indgivelse af selvangivelse og meddelelse.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at dette kan ske, såfremt omstændighederne taler herfor, f.eks. hvor fristoverskridelsen alene er af kortere varighed, og den skattepligtige har været forhindret i at indsende det pågældende materiale på grund af sygdom, der har medført hospitals- eller institutionsophold.

Af hensyn til administrationen af ordningen kunne SRF foreslå, at det i lovbestemmelsen og lovbemærkningerne blev tydeliggjort, hvornår SKAT kan se bort fra fristoverskridelsen, herunder hvordan begrebet ”kortere varighed” skal forstås. Det synes også uklart, om ordningen skal administreres på samme restriktive måde som henstandsordningen i skattekontrollovens §4, stk. 4, og fritagelsesordningen for skattetillæg i skattekontrollovens §5, stk. 1, sidste pkt. I disse ordninger kan der ydes henstand eller ske fritagelse for skattetillæg, hvis særlige omstændigheder taler herfor.

Efter SRF`s opfattelse kunne det være praktisk, hvis de nye bestemmelser i selskabsskattelovens §§ 26, stk. 3, og 27, stk. 5, sidste pkt. skal administreres på samme måde som skattekontrollovens §4, stk. 4, og skattekontrollovens §5, stk. 1, sidste pkt.

Afdrag på henstandssaldo
Det fremgår af ny bestemmelse i selskabsskattelovens §27, stk. 2, at der pr. indkomstår mindst skal betales et afdrag opgjort som 1/7 af henstandssaldoen ved etableringen. Ifølge bemærkningerne skal der også opgøres et afdragsbeløb for det indkomstår, hvori overførslen er foretaget.

Det kunne ønskes, at det tydeligt fremgik af lovbestemmelsen og/eller bemærkningerne, at der for overførselsåret skal beregnes afdrag med mindst 1/7, uden hensyn til hvornår i indkomståret overførslen finder sted.

Det fremgår af forslaget til selskabsskattelovens §27, stk. 2, 1. pkt., at henstandsbeløbet skal afdrages i takt med, at der …. ”oppebæres indtægt, herunder realiserede gevinster ved afståelse mv…”

Ifølge bemærkningerne til lovforslaget vil pejlemærket i forhold til driftsmidler og immaterielle aktiver være, hvilke indtægter det overdragende danske selskab selv kunne have forventet at opnå af det pågældende driftsmiddel eller immaterielle aktiv, hvis selskabet havde beholdt aktivet. Der henvises i denne forbindelse til armslængdeprincippet i ligningslovens §2.

SRF skal påpege, at det vil være forbundet med store vanskeligheder i praksis at fiksere et afkast af driftsmidler og immaterielle aktiver, som selskabet selv anvender i et fast driftssted i udlandet. Det ville derfor være ønskeligt, om lovbemærkningerne indeholdt nærmere retningslinjer for opgørelsen af dette afkast.

Rækkevidden af overførsler, der udløser forfald af henstandssaldo
SRF finder, at den indsatte bestemmelse i forslaget til § 27, stk. 4 bør udbygges, således at henstandssaldoen forfalder ikke blot ved at der sker overførsel af aktiver til et selskab uden for EU/EØS, men også omfatter den situation, hvor det udenlandske selskab, hvortil aktivet er overført, skattemæssigt bliver hjemmehørende i et land uden for EU/EØS, samt hvor aktivet ved skattefri omstrukturering bliver inddraget i et selskab, der skattemæssigt er ikke er hjemmehørende i EU/EØS.

I øvrigt
SRF finder, at det bør overvejes, hvordan det forhindres, at realisation undgås ved, at det i udlandet hjemmehørende selskab fører sit regnskab i udenlandske valuta, når der er tale om overførsel af aktiver eller lån og forpligtelser, hvor der en urealiseret valutakursgevinst omfattet af kursgevinstloven, jævnfør situationen i National Grid Indus dommen (EU domstolens sag C- 371/10).

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Formand for SRF Skattefaglig Forenings Skatteudvalg


Emne:
Udkast til ændring af mindstekravsbekendtgørelsen om mindre virksomheder.

Som opfølgning på lov nr. 1354 af 21. december 2012 om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love (Udvidelse af årsopgørelsesordningen, indberetning af udbytter m.v.) har Skatteministeriet udstedt bekendtgørelse nr. 535 af 22. maj 2013 om fysiske personers modtagelse af en årsopgørelse i stedet for en selvangivelse.

Bekendtgørelsen gør det muligt for visse mindre, selvstændigt erhvervsdrivende at modtage en årsopgørelse i stedet for en egentlig selvangivelse fra og med indkomståret 2013. Der henvises til § 2 i denne bekendtgørelse.

Foreningens svar:
SRF Skattefaglig Forening takker for det modtagne materiale.

SRF har ingen bemærkninger til ændringen af mindstekravsbekendtgørelsen, hvorefter personligt erhvervsdrivende, som modtager en årsopgørelse i stedet for en selvangivelse, fritages for at indgive supplerende regnskabsoplysninger.

SRF bemærker imidlertid, at ifølge udkast til ændring af mindstekravsbekendtgørelsen vil anden erhvervsvirksomhed med en nettoomsætning på under 300.000 kr. blive fritaget for at give oplysninger i selvangivelsen om revisorbistand samt revisorerklæring, jævnfør ændringen til mindstekravsbekendtgørelsens § 5, stk. 4.

SRF vil påpege, at en fritagelse for at afgive disse oplysninger – alt andet lige – vil betyde en svækkelse af SKATs kontrolmuligheder.

Der ses i øvrigt ikke at være nogen nærmere begrundelse for denne ændring, ligesom en fritagelse for revisoroplysninger for mindre virksomheder ikke er omtalt i lovbemærkningerne til lov nr. 1354 af 21. december 2012.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Specialkonsulent
Skatterevisor / Master i skat


Emne:

 • Bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven og
 • Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kildeskat (kildeskattebekendtgørelsen)

Foreningens svar:
SRF Skattefaglig Forening takker for det modtagne materiale, og kan i den forbindelse meddele, at vi har bemærkninger til de modtagne bekendtgørelsesudkast. Bemærkningerne er sendt til ministeriet som rettelser i de enkelte filer og har derfor et større omfang end der kan bringes på denne side.


Emne:
Forslag til lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven (Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen og udvidelse af ordningen om skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter)

Foreningens svar:
SRF Skattefaglig Forening takker for det modtagne materiale, og kan i den forbindelse meddele, at vi har følgende bemærkninger til det modtagne lovforslag

Til lovforslagets enkelte bestemmelser:
Til § 1, nr. 4 (lovforslagets side 24, 5. afsnit) og nr. 6 (lovforslagets side 27, 5. afsnit) skal ophørstidspunktet for fritidshuse rettes fra 31. december 2013 til 31. december 2014 (men den korrekte dato er dog angivet i selve lovteksten).

I bilag 2 (lovforslaget sammenholdt med gældende lov) er der en meningsforstyrrende fejl i nummereringen. Efter §1, nr. 9 er anført nr. 1,2,3 og 4 i stedet for nr. 10, 11, 12 og 13 (Lovforslagets side 36 og 37).

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Formand for SRF Skattefaglig Forenings Skatteudvalg


Emne:
Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Ny klagestruktur på skatteområdet)

Foreningens svar:
SRF Skattefaglig Forening takker for det modtagne materiale, og kan i den forbindelse meddele, at vi har følgende bemærkninger til det modtagne lovforslag:

Generelt om retssikkerhed og fokus på fagligheden

SRFs høringssvar er primært koncentreret omkring Skatteankenævnene og Landsskatterettens skattefaglige del.

SRF anerkender, at det store fald i klagesagerne til både Landsskatteretten og Skatteankenævnene, der har været siden dannelsen af en enstrenget skatteadministrationen i 2005, har skabt et behov for at effektivisere og modernisere klagesystemet på skatteområdet.

Et velfungerende klagesystem i en retsstat som Danmark, er et helt centralt fundament for borgernes retssikkerhed og retsfølelse. Som følge af vort velfærdssamfund har vi omvendt et højt skattetryk. Set i dette krydsfelt er det efter SRFs opfattelse væsentligt, at den foreslåede effektivisering og modernisering af klagesystemet bliver vejet på en guldvægt, således at effektiviseringerne der foreslås gennemført er forsvarlige såvel fagligt som sagligt og derved retssikkerhedsmæssigt.

Andre hensyn, herunder det generelle behov og vilkår der gælder for besparelser i det offentlige, bør således i denne særlige situation ikke få for store lodder på ovennævnte guldvægt.

Landsskatteretten er i dag bredt anerkendt som en meget kompetent og velfungerende øverste klagemyndighed.

SRF finder det derfor helt centralt at påpege vigtigheden af, at der også efter moderniseringen af klagestrukturen skal være mulighed for at opretholde de kompetencer og faglige styrker, der i dag er samlet i Landsskatteretten og i Skatteankenævnssekretariaterne. Disse kompetencer skal nødigt ”tabes på gulvet”.

Visitering i principielle sager

SRF hæfter sig i den forbindelse ved nyskabelsen i lovforslagets § 35 B, stk. 1 om at principielle sager fremover skal afgøres af Landsskatteretten og ”almindelige” klagesager, der ikke er kontorsager, skal afgøres af Skatteankenævnene, der ifølge bemærkningerne fortsat skal være geografisk fordelt i landet. Det foreslås, at kriterierne for denne visitation, der skal foretages af Skatteankeforvaltningen, skal være en videreførelse at de hidtil gældende kriterier for bindende svar, der skal forelægges Skatterådet.

Der fremgår dog ikke nærmere af lovforslagets bemærkninger om baggrundene for og intentionerne med disse kriterier, herunder ikke mindst, hvordan disse kriterier antalsmæssigt vurderes at få betydning for visiteringen i antal sager dels til Landsskatteretten og dels til Skatteankenævnene.

Som det fremgår ovenfor finder SRF det meget væsentligt, at den stærke faglighed og styrke i Skatteankeforvaltningen ikke lider last, og derfor skal SRF opfordre til, at det belyses nærmere, hvordan kriterierne efter den foreslåede § 35 B, stk. 1 tænkes anvendt og ikke mindst, hvorledes den nye visitering af principielle sager antalsmæssigt skønnes at blive i fremtiden.

Eksempelvis hæfter SRF sig ved, at ifølge Skatterådets årsberetning udgjorde de principielle sager i 2011 8% af alle de bindende svar. Hvis denne procent, alt andet lige, også er normgivende for de nye principielle klagesager vil det betyde, at omkring 200 skattesager anses for principielle og skal behandles af Landsskatteretten. I 2011 har der været afholdt 463 retsmøder i Landsskatteretten. Omvendt er der kun offentliggjort 121 kendelser, som Landsskatteretten selv har fundet principielle, jf. Landsskatterettens Årsrapport 2011.

Omvisitering

SRF hilser forslaget om omvisitering i § 35 b, stk. 5 velkommen. SRF bemærker dog, at det ifølge bemærkningerne fremgår, at bestemmelsen kun forventes anvendt ganske sjældent. Dette hænger givet sammen med, at bestemmelsen forudsætter, at en sag vil kunne blive afgjort af Skatteankenævnet med et åbenbart ulovligt resultat.

Efter lovforslaget er det regeringens ønske, at der gennemføres en modernisering og effektivisering af klagestrukturen.

SRF finder som led i opfyldelsen af dette formål, at det med oprettelsen af Skatteankeforvaltningen - og dermed én enhed - bør sikres en større fokus på ensartetheden i sagerne, således at der med den nye struktur ikke træffes vidt forskellige afgørelser i ensartede sager.

SRF er opmærksom på, at det forventes, at den nye Skatteankeforvaltning netop vil sikre en større ensartethed i afgørelserne, hvilket SRF som udgangspunkt er enige i, men det er SRFs opfattelse, at det herudover bør overvejes om netop Skatteankeforvaltningens mulighed for omvisitering af sager også bør være et redskab, der kan anvendes mere aktivt i de situationer, hvor den afgørelse der er ved at blive afgjort ved et ankenævn og som ikke kan anses for åbenbart ulovlig, men dog åbenbart er i strid med gældende praksis.

Omkostningsgodtgørelse

Det fremgår af lovforslagets punkt 3.6.2. af reglerne om omkostningsgodtgørelse til sagkyndig bistand foreslås uændret videreført, bortset fra enkelte konsekvensændringer.

Det er SRFs opfattelse, at der i dag i et vist omfang findes sager, der ikke realitetsbehandles i SKAT, men først ved klageorganerne med efterfølgende mulighed for omkostningsgodtgørelse. Dette kan eksempelvis forekomme ved, at relevant materiale ikke indsendes til SKAT ved sagens behandling dér, men først indsendes i forbindelse med sagens klagebehandling. Ofte er dette helt åbenlyst, når sagen skal behandles ved klageorganerne.

Efter SRFs opfattelse bør der overvejes en hjemmel til, i sådanne helt åbenlyse sager, at sagen kan ”hjemvises” til behandling i SKAT, uden mulighed for omkostningsgodtgørelse, medmindre sagen igen bliver påklaget til klageinstansen.

Efter SRFs opfattelse løser den nye remonstrationsadgang i den foreslåede § 35 a, stk. 3 ikke ovennævnte situation, idet der her kræves at myndigheden kan give klageren fuldt ud medhold.

Genoptagelse

Reglerne om genoptagelse af skatteankenævnenes afgørelser bliver efter lovforslagets. § 35 f, stk. 1 ændret, hvorefter det er en betingelse for genoptagelse, at det ikke kan lægges klageren til last, at de nye oplysninger, der kan begrunde genoptagelse, ikke er fremlagt tidligere. Det er ikke et krav efter den gældende genoptagelsesregel i § 37 om skatteankenævnene, men er en videreførelse af den gældende § 46 om genoptagelse ved landsskatteretten.

SRF finder, at det bør vurderes om, det er hensigtsmæssigt, at klageren ved en afvisning af en sådan genoptagelsesanmodning vil skulle indbringe afvisningen for domstolene. SRF anerkender, at det er klagerens egen (eller måske revisors) skyld, men det forekommer som et byrdefuldt princip.

SRF bemærker sig, at der fremgår en særlig genoptagelsesmulighed i § 35 f, stk. 2, men den er ifølge bemærkningerne tænkt anvendt i andre særlige tilfælde.

Overgangsbestemmelserne

Det fremgår af lovforslagets § 14, stk. 1, at loven skal træde i kraft den 1. januar 2014. Det fremgår videre af § 14, stk. 2, at loven også har virkning for klager, som er indgivet tidligere (dvs. senest den 31. december 2013), og hvorom et skatteankenævn, et vurderingsankenævn, et motorankenævn eller Landsskatteretten før denne dato endnu ikke har truffet afgørelse.

I lovbemærkningerne anføres imidlertid på side 75, at for klager, som er indgivet senest den 31. december 2014, foreslås det, at disse klager overgår til det foreslåede nye klagesystem, hvis der ikke senest den 31. december 2014 er truffet en afgørelse. Det må antages, at der i lovbemærkningerne skulle stå: 31. december 2013.

I § 14, stk. 3 og 4 (og tilsvarende i lovbemærkningerne) omtales behandlingen af klager indgivet til Landsskatteretten senest den 31. december 2014 og afgørelser, som senest den 31. december 2014 er påklaget til Landsskatteretten. Det må antages, at der er tale om en fejlskrivning, og at den rigtige dato skal være den 31. december 2013.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Formand for SRF Skattefaglig Forenings Skatteudvalg


Emne:
Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven (Støtte til solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi-anlæg m.v.)

Foreningens svar:
SRF Skattefaglig Forening takker for det modtagne materiale, og kan i den forbindelse meddele, at vi har følgende bemærkninger til det modtagne lovforslag:

SRF hilser det velkomment, at skattereglerne for nye solcelleanlæg forenkles, således at nye anlæg kun kan beskattes efter den skematiske ordning.

Ifølge lovforslagets § 4, nr. 3, om ophævelse af ligningslovens § 8P, stk. 5, afskaffes muligheden for at anvende den erhvervsmæssige ordning således med virkning for energi-anlæg, der købes den 20. november 2012 eller senere. Som følge af ophævelsen af denne bestemmelse bør der efter SRFs opfattelse ske en sproglig tilretning af ligningslovens § 8P, stk. 1, 3 og 4, idet der for nye anlæg ikke længere eksisterer en valgmulighed mellem den skematiske ordning og den regnskabsmæssige ordning.

SRF finder samtidig anledning til at gøre opmærksom på, at adgangen til at anvende virksomhedsordningen (som fortsat gælder for de eksisterende anlæg) medfører muligheder for skatteudskydelse, som måske ikke har været tilsigtet. En erhvervsdrivende, der ophører med sin virksomhed, kan således udskyde beskatningen af opsparet overskud ved at lade solcelleanlægget indgå i virksomhedsordningen. Det kunne derfor efter SRFs opfattelse overvejes at ændre reglerne, således at solcelleanlæg eksempelvis ikke kunne indgå i virksomhedsordningen, eller ved at begrænse muligheden for at udskyde beskatningen af opsparet overskud ved virksomhedsophør.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Formand for SRF Skattefaglig Forenings Skatteudvalg


Emne:
Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., afskrivningsloven og forskellige andre love (L81) (Ophævelse af andelsbeskatningen, forhøjelse af visse lønsumsafgiftssatser, nedsættelse af afskrivningssatsen for store vindmøller, inddragelse af CO2-kvoter under CFC-beskatningen, forhøjelse af afgiften af kaskoforsikringer for lystfartøjer m.-v.).

Foreningens svar:
SRF Skattefaglig Forening takker for det modtagne materiale, og kan i den forbindelse meddele, at vi har følgende bemærkninger til det modtagne lovforslag:

SRF bemærker, at efter den ændrede affattelse af afskrivningslovens §5C, stk. 5, skal vindmøller, der er anskaffet senest den 31. december 2012 ikke afskrives med den reducerede sats.

Det fremgår imidlertid af lovforslagets §18, stk. 2, at bestemmelsen har virkning for indkomstår, der begynder den 1. januar 2013 eller senere.

Det medfører, at for virksomheder, der har påbegyndt indkomståret 2013 den 1. januar 2013, vil overgangen først have virkning fra og med indkomståret 2014.

Det anføres samtidig i ikrafttrædelsesbestemmelserne i §18, stk. 7 og 8, at vindmøller, der er anskaffet den 1. januar 2013 eller senere, indgår på en særskilt saldo og afskrives med en sats på højst 15 pct.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Formand for SRF Skattefaglig Forenings Skatteudvalg


Emne:
Lovforslag nr. L 52 af 1. november 2012 (Dagsbeviser for varebiler m.v.)

Foreningens svar:
SRF Skattefaglig Forening takker for det modtagne materiale, og kan i den forbindelse meddele, at vi har følgende bemærkninger til det modtagne lovforslag

Det fremgår af forslaget, at der kan købes op til 20 dagsbeviser pr. år pr. bil og at prisen efter ændringerne til vægtafgiftsloven er 185 kr. pr dag, og at der efter ændringerne til momsloven skal betales en ”dagsmoms” på 40 kr., således at den samlede betaling udgør 225 kr.

SRF bemærker, at det alene i bemærkningerne til ændringerne i vægtafgiftsloven er anført, at der sker beskatning hos den ansatte, hvis arbejdsgiveren betaler afgiften. SRF finder, at det bør overvejes, hvad der vil ske i situationer, hvor arbejdsgiveren betaler momsen, og medarbejderen betaler dagsafgiften. Vil det eksempelvis medføre, at den ansatte skal beskattes af den arbejdsgiverbetalte moms på 40 kr.?

Det fremgår af lovforslagets bemærkninger til vægtafgiftsloven, at såfremt arbejdsgiveren betaler dagsafgiften, så skal medarbejderen beskattes af et tilsvarende beløb. SRF er af den opfattelse, at denne betaling er omfattet af ligningslovens § 16, således at beløbet ved arbejdsgiverens betaling er et skattepligtigt personalegode. I fortsættelse heraf er det SRFs opfattelse, at der bør tages stilling til, hvorledes dette personalegode skal behandles og kategoriseres efter reglerne i ligningslovens § 16, stk. 3.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Formand for SRF Skattefaglig Forenings Skatteudvalg


Emne:
Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven
(Omgåelse af udbyttebeskatning, gennemstrømningsselskaber og ledelsens sæde)

Lovforslaget går ud på:

 • at sikre, at de danske regler om indeholdelse af kildeskat på udbytter ikke omgås ved koncerninterne omstruktureringer, hvor skattepligtige udbytter ”veksles” til skattefri betaling på gæld,
 • at sikre, at udenlandske selskaber ikke benytter danske gennemstrømningsselskaber til at omgå andre landes beskatning af udbytter, og
 • at sikre, at alle selskaber og foreninger er omfattet af fuld dansk skattepligt, hvis de enten er registreret her i landet eller har ledelsens sæde her i landet.

Foreningens svar:
SRF Skattefaglig Forening takker for det modtagne materiale, og kan i den forbindelse meddele, at vi har følgende bemærkninger til det modtagne udkast til lovforslaget:

Lovforslagets § 1, forslag til tilføjelse til bestemmelsen i Kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 6 (begrænset skattepligt af udbytte).

SRF finder, at det bør - enten i selve lovbestemmelsen eller i bemærkningen til lovforslaget - nærmere præciseres, at personer, der anser sig for hjemmehørende i UK ikke er omfattet af bestemmelsen, hvis de i UK kun beskattes på remittance-basis, typisk ved, at den pågældende anser sig for ”resident, but not domiciled” i UK.

Den anførte undtagelse fra beskatning for EU borgere bør derfor kun gælde, når der sker en faktisk beskatning af aktieavance i det land, som den pågældende person anser sig for hjemmehørende i.

Ved lov nr. 254 af 30. marts 2011 blev der indsat en særlig bestemmelse i ligningslovens § 16A, stk. 3, nr. 1, litra c, hvorefter likvidationsudlodning beskattes som udbytte i Danmark, hvis det tilfalder en personlig hovedaktionær, der er hjemmehørende uden for EU/EØS, fx Schweiz.

Men efter denne bestemmelse kan en person, der er hjemmehørende i UK, men som beskattes som ”resident, but not domiciled”, (og derfor ikke beskattes af aktieavancen) ikke beskattes i Danmark af likvidationsprovenuet, da den pågældende ikke vil være begrænset skattepligtig af likvidationsudlodning, der beskattes efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven.

Hverken lov nr. 254 eller nærværende lovforslag synes at tage højde for disse situationer.

SRF skal endvidere henlede opmærksomheden på, at hvis en person er hjemmehørende i et land, hvor der ikke er fraflytningsbeskatning, så kan den pågældende person tilflytte Danmark og efterfølgende sælge sine aktier som anført. Beskatningen vil her ske efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven (og altså ikke som udbytte).

Den pågældende person vil formelt blive beskattet af aktieavancen, men der vil ikke blive nogen avancebeskatning, da personen skal opgøre den skattepligtige avance ud fra en skattemæssig anskaffelsessum fastsat efter bestemmelsen i aktieavancebeskatningslovens § 37, hvilket vil sige til handelsværdi på tidspunktet for tilflytningen til Danmark. Denne handelsværdi vil typisk svare til den efterfølgende realiserede afståelsesværdi. Det medfører, at den skattepligtige avance vil således udgøre 0 kr. eller et meget beskedent beløb.

Herefter kan den pågældende person reelt tømme selskabet uden udbyttebeskatning.

Dette vil også være tilfældet, hvis den pågældende har erhvervet aktierne på kredit kort før sin tilflytning til Danmark, således at de modtagne beløb tilfalder den tidligere ejer, der ikke ville kunne modtage skattefrit udbytte.

Lovforslagets 2, nr. 3. Beskatning som udbytte ved videreudlodning.

Det fremgår af lovforslaget, at der uanset ejerstørrelse skal ske udbyttebeskatning (og dermed indeholdes udbytteskat), hvis der foreligger et gennemstrømningsselskab.

Dette skal dog ikke ske, hvis beskatningen af udlodningen fra det danske selskab skal frafaldes efter bestemmelsen i EU's moder/datterselskabsdirektiv.

Der redegøres i lovforslaget, hvordan retmæssig ejer bedømmes i overensstemmelse med OECDs retningslinier.

SRF finder, at det i lovforslagets bemærkninger bør anføres, at EU's moder/datterdirektiv ikke kan påberåbes, hvis der udloddes til et selskab i EU, hvor dette selskab er et gennemstrømningsselskab.

Dette understreges af, at Landskatteretten netop igen har truffet en afgørelse (offentliggjort på afgørelsesdatabasen som afgørelse af 29.8.2012 j. nr. 11-00530), hvor Landsskatterettens har tilsidesat en afgørelse fra SKAT om indeholdelse af udbytteskat på 504 mio. kr. ved udlodning til et moderselskab i Luxembourg, som SKAT ikke anså for retmæssig ejer. Landskatteretten anser udbyttet som skattefrit efter bestemmelsen i moder/datterselskabsdirektivet, blandt andet med den begrundelse, at Danmark ikke har vedtaget lovbestemmelser med sigte på at hindre svig og misbrug, jfr. direktivets artikel 1, stk. 2.

SRF mener - ikke mindst af retssikkerhedsmæssige og administrative årsager - at dette bør anføres i lovforslaget, herunder at det anføres, at der kan ses bort fra EU's moder/datterselskabsdirektiv, selv om der ikke direkte er sket implementering af anti-misbrugsbestemmelser.

For god ordens skyld, skal det særligt bemærkes, at SRF ikke herved forholder sig til fortolkningen i de verserende sager.

Lovforslagets § 2, nr. 4. Beskatning som udbytte ved salg af aktier til et koncernselskab, hvor der modtages vederlag i form af tilgodehavende o.l.

Det fremgår af lovforslaget, at den anførte beskatning ikke skal ske, hvis betingelserne for skattefrit udbytte er gældende.

Da der efter lovbestemmelserne er tale om skattefrit udbytte, hvis udlodningen er omfattet af EU's moder/datterselskabsdirektiv, gælder samme forhold, som anført ovenfor til lovforslagets § 2, nr. 3.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Formand for SRF Skattefaglig Forenings Skatteudvalg


Emne:
Høring af udkast til bekendtgørelser om nærmere regler for skiltning af byggeri på privat grund og digital betaling (opfølgning på lov nr. 590 af 18-06-2012)

Foreningens svar:
SRF Skattefaglig Forening takker for det modtagne materiale, og kan i den forbindelse meddele, at vi har følgende bemærkninger til det modtagne udkast til bekendtgørelser:

Digital betaling
SRF finder, at det bør præciseres, at hvis betaling sker ved modregning, byttehandel m.v. skal der ske indberetning til SKAT inden 14 dage, hvis fradrag skal opretholdes.

Det er anført i ligningslovens § 8 Y, men for overskuelighedens skyld bør det også fremgå af bekendtgørelsen eventuelt alene med en henvisning til § 8Y stk. 3.

Reglen i ligningslovens § 8Y, stk. 3 anviser muligheder for at opnå fradraget, hvis virksomheden ikke har mulighed for betaling via pengeinstitut.

Umiddelbart tager denne regel efter SRFs opfattelse ikke stilling til den situation, hvis betaling via pengeinstitut ikke er udelukket, men hvor parterne alligevel handler med kontant betaling.

SRF finder, at det bør præciseres om der vil være en sanktion ved denne fremgangsmåde, herunder om der kan ske ”reparation” ved at betaleren indberetter købet til SKAT, jf. reglerne herom eller medfører en tilsidesættelse af kravet om digital betaling, at fradraget er tabt, idet der er i den påtænkte situation på en eller anden måde tale om en bevidst omgåelse af kravet om digital betaling.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Formand for SRF Skattefaglig Forenings Skatteudvalg


Emne:
Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven.

Foreningens svar:
SRF Skattefaglig Forening takker for det modtagne materiale og kan i den forbindelse meddele, at vi har bemærkninger til det modtagne lovforslag.

SRF finder, at der i bekendtgørelsen om ændring af bekendtgørelse nr. 1315 af 15. december 2011 mangler at blive fastsat frister for, hvornår identifikationsoplysningerne skal være afgivet, jf. bestemmelsen i skattekontrollovens §7L, stk. 3.


Emne:
Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love (Ophævelse af iværksætterskatten og forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor).

Foreningens svar:
SRF Skattefaglig Forening takker for det modtagne materiale, og kan i den forbindelse meddele, at vi har følgende bemærkninger til det modtagne lovforslag:

Undtagelse for aktier i selskaber, der ejer noterede aktier
SRF finder, at den foreslåede udformning af den nye § 4C, stk. 3 giver anledning til følgende problemstilling:

Betyder bestemmelsen, at ejerskab af 4% i et unoteret selskab H ApS, der ejer 50% af et unoteret selskab I A/S der udelukkende ejer (børs)noterede aktier, ikke er skattefrie porteføljeaktier ?

Er den anførte situation ikke omfattet af værnsreglen, således at 4% posten i H ApS er en skattefri porteføljeaktie, bør værnsreglen mod indirekte ejerskab af børsnoterede aktier udvides.

SRF finder, at lovforslaget bør præciseres på dette område.

Investering i selskaber, der investerer i aktier m.v. omfattet af ABL § 19

SRF finder, at der i lovforslaget bør tages stilling til om unoterede selskaber, der investerer i aktier omfattet af ABL § 19, bør omfattes af § 4C, og deres aktier altså være skattefri porteføljeaktier, herunder om aktier i selskaber, der investerer i udenlandske investeringsforeninger, hvor investeringsforeningsbeviset er omfattet af ABL § 19, bliver omfattet af den foreslåede § 4C, stk. 3, når investeringsbeviset er noteret i skattemæssig forstand.

Manglende ikrafttrædelsesregler og ikrafttrædelsesregler i udkastet til lovforslag

I det fremsendte udkast til lovforslag er ikrafttrædelsesreglerne ganske korte, og der er ingen overgangsregler.

SRF forudsætter, at der indsættes mere detaljerede bestemmelser i selve lovforslaget.

Vi vil her pege på følgende problemer:

Ikrafttræden 1.1.2013.
SRF finder, at der bør tages stilling til om den anførte ikrafttrædelsesdato også gælder for selskaber, hvor indkomståret 2013 er indtrådt før 1. januar 2013, f.eks. selskaber med indkomstår 1.7. – 30.6.

Der bør efter SRFs opfattelse ses på om sådanne selskaber i givet fald for indkomståret 2013 skal medregne gevinster tab fra indkomstårets begyndelse til 31. december 2012 (realiserede hvis selskabet bruger realisationsprincippet, og urealiserede hvis selskabet bruger lagerprincippet).

Overgangsregler – værnsregler.
I lovforslagets bemærkninger (Fjerde afsnit i punkt 4.2. på side 15) er anført at lovforslaget indeholder en værnsregel, som sikrer, at selskaber ikke kan få en skattemæssig fordel af at fremrykke et salg af tabsgivende aktier til 2012, jf. lovforslagets § 7, stk. 3.

SRF bemærker, at det fremsendte lovforslag imidlertid ikke indeholder nogen § 7, stk. 3.

På grundlag af disse bemærkninger er der efter SRFs opfattelse anledning til at pege på følgende problemstillinger:

Kan et selskab, der hidtil har valgt realisationsprincippet vælge for indkomståret 2012 at overgå til lagerprincippet ?

Hvis der ikke er en begrænsningsregel her, vil alle selskaber, der pr. 31. december 2012 (eller ved udgangen af indkomståret 2012) har et samlet urealiseret tab på unoterede aktier kunne fratrække dette tab i indkomståret 2012, medens selskaber med en samlet urealiseret gevinst, kan fortsætte med dette i 2012 (og eventuelt 2013), hvorefter denne gevinst bliver skattefri.

Hvordan skal disse værnsregler fungere for selskaber med forskudt indkomstår ?

SRF finder, at det bør afklares om værnsreglerne skal gælde for indkomståret 2013, specifikt for den periode, hvor dette indkomstår er før 1. januar 2013

SRF finder, at det bør afklares om værnsreglerne ikke skal gælde for indkomståret 2012 for de selskaber, hvor indkomståret 2012 er afsluttet før lovforslagets fremsættelse

Hvordan vil værnsreglen komme til at fungere, hvis et selskab ophørsspaltes eksempelvis pr 1. november 2012.

SRF finder det vigtigt at sikre, at der ikke nu kan gennemføres en ophørsspaltning, så unoterede aktier med tab placeres i et selskab, og unoterede aktier med gevinst placeres i det andet selskab, hvorefter det selskab, der har tabsaktierne for perioden til 1. januar 2013 vælger lagerprincippet, medens selskabet med gevinster fortsætter med realisationsprincippet.

Selskaber, der hidtil har brugt lagerprincippet for unoterede aktier.

Hvis der er mulighed for at fratrække tab på unoterede aktier ved overgangen pr 1. januar 2013 til skattefrihed, bør der efter SRFs opfattelse tages stilling til værdiansættelsen, eksempelvis at værdiansættelsen sker efter samme principper, som værdiansættelsen skete primo indkomståret 2010 ved indførelse af de nuværende regler.

SRF finder, at også i bemærkningerne bør anføres, at det vil være nødvendigt at afsætte ressourcer til kontrol af, at den benyttede værdiansættelse pr 31. december 2012 er korrekt.

Om behovet for værnsregler og kontrol

Det må i modsat fald befrygtes, at der vil være et meget betragteligt skattetab i indkomståret 2012 (og indkomståret 2013 for selskaber med fremskudt regnskabsår) på grund af fradrag for tab på unoterede aktier.

Hvordan behandles tidligere overgangsregler.

Det fremgår ikke af lovforslagets bemærkninger, hvordan overgangsordninger (tabssaldi) fra før 2010 og fra 2010 – 2012 behandles fremover, herunder om de bortfalder, eller de kan bruges vedrørende børsnoterede porteføljeaktier (og aktier i selskaber omfattet af lovforslagets § 4C, stk. 3).

Ikrafttrædelsesregler og nye værnsregler i ny høring.

Det fremgår af ovenstående, at ikrafttrædelsesregler og overgangsregler vil blive rimeligt komplicerede, hvis der skal undgås væsentlige og uønskede fradrag for aktietab på porteføljeaktier i indkomståret 2012.

SRF finder, at i det omfang, at der i det endelige lovforslag fremkommer mere udførlige forslag til ikrafttræden, overgangsordninger og værnsregler, at disse derfor udsendes i en ny høring.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Formand for SRF Skattefaglig Forenings Skatteudvalg


Emne:
Forslag til lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven (Nedsættelse af loftet over rejsefradrag, beskatning ved arbejdsudleje, øget beskatning af fri bil og beskatning af fuldt skattepligtiges udenlandske lønindkomst)

Foreningens svar:
SRF Skattefaglig Forening takker for det modtagne materiale, og kan i den forbindelse meddele, at vi har følgende bemærkninger til det modtagne lovforslag:

Lovforslaget om styrkelse af værnsreglen i ligningslovens §9, stk. 4, 3. pkt. må hilses velkomment. Det må dog påpeges, at nedsættelsen af loftet over rejsefradraget til 25.000 kr. årligt må antages at tilskynde flere til at forsøge at konvertere løn til skattefri godtgørelse. Der vil derfor være behov for en yderligere indsats fra SKAT med at kontrollere, om betingelserne for udbetaling af skattefri godtgørelse er opfyldt.

I forhold til tidligere lovbekendtgørelse er der i lovbekendtgørelse nr. 1017 af 28. oktober 2011 tilsyneladende byttet om på pkt. 4 og 5 i ligningslovens §9A, stk. 7, hvilket giver meningsforstyrrelse. Dette bør rettes tilbage i forbindelse med lovændringen.

Som en konsekvensændring til forslaget om ophævelse af ligningslovens §33A, bør ligningslovens §33, stk. 7 tilrettes, således at "§33A eller" udgår.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Formand for SRF Skattefaglig Forenings Skatteudvalg


Emne:
Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling)

Foreningens svar:
SRF Skattefaglig Forening takker for det modtagne materiale, og kan i den forbindelse meddele, at vi har følgende bemærkninger til det modtagne lovforslag

Beskatning af aktionærlån

Bemærkninger til lovforslagets § 1

SRF hilser lovinitiativet om beskatning af ulovlige aktionærlån velkommen, da der er behov for et værn mod den stigende anvendelse af aktionærlån som alternativ til at hæve løn og udbytte fra selskabet.

SRF finder dog, at lovforslaget kan give anledning til tvivlspørgsmål. Lovforslaget synes også at indeholde nogle uhensigtsmæssigheder, som opstår som følge af den forskellige civilretlige og skattemæssige behandling af ulovlige aktionærlån.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at påtagelse af en betalingsforpligtelse efter ligningslovens §2, stk. 5, i sig selv kan være udtryk for et ulovligt aktionærlån. SRF finder behov for en nærmere præcisering af, hvornår en betalingsforpligtelse skal anses for et ulovligt aktionærlån. I bemærkningerne er nævnt et eksempel, hvor aktionæren har købt en ejendom af selskabet til en underpris på 0,3 mio. Dette vil ikke blive anset for et ulovligt aktionærlån. Hvis en ejendom derimod bevidst er overdraget til en klar overpris, vil der være tale om et ulovligt aktionærlån, der beskattes efter ligningslovens §16E.

SRF finder ikke, at der i lovteksten er belæg for denne forskellige behandling af betalingsforpligtelser efter ligningslovens §2, stk. 5.

Der synes også at være en konflikt mellem retten til betalingsforpligtelse og beskatningen efter ligningsloven §16E. Efter ligningslovens §2, stk. 5, kan en sekundær justering ophæves ved at indgå en betalingsforpligtelse, hvorefter beløbet betales inden for rimelig tid. I de tilfælde hvor betalingsforpligtelsen – iflg. lovbemærkningerne – anses for et ulovligt aktionærlån, sker beskatningen på det tidspunkt, hvor det opstår. Der er således ikke mulighed for at undgå beskatningen, selv om betalingen efter betalingsforpligtelsen sker straks. Herved bliver muligheden for at undgå sekundære justeringer efter ligningslovens §2, stk. 5, reelt gjort illusorisk i disse situationer.

Det følger af lovforslaget, at ulovlige aktionærlån skattemæssigt skal behandles som en hævning uden tilbagebetalingspligt og skal betragtes som enten løn eller udbytte. Da lånet imidlertid civilretligt fortsat betragtes som et lån, skal lånet forrentes i henhold til selskabsloven, ligesom lånet skal tilbagebetales. Skattemæssigt vil aktionæren ikke få fradrag for renteudgiften, medens selskabet skal beskattes af renteindtægten som tilskud. Tilbagebetaling af lånet vil ikke have skattemæssig betydning for aktionær og selskab

Når aktionæren senere hæver det tilbagebetalte lån, vil hævningen på ny blive beskattet som enten løn eller udbytte. På denne måde bliver der reelt tale om en dobbeltbeskatning. Derudover må det anses som en urimelig forskelsbehandling af den aktionær, der tilbagebetaler lånet, og den aktionær der undlader dette. Aktionæren, der undlader at tilbagebetale (selv om han civilretligt er forpligtet hertil) undgår dobbeltbeskatningen af hævningen.

Til lovforslagets bemærkninger til § 1, nr. 1 kunne der efter SRFs opfattelse for større klarhed indføjes, at aktionæren heller ikke kan påtage sig et mellemværende på anfordringsvilkår, med mindre der er stillet betryggende sikkerhed, eller aktionæren bedømmes så solvent, at han umiddelbart og til enhver tid kan indfri mellemværendet ved påkrav med max 14 dages frist.

SRF finder, at dette forhold vil styrke det foreslåede regelsæt, og det ville sætte en stopper for udhuling af reglerne. Man kunne bestemt forvente at aktionæren blot påtager sig et anfordringsvilkår og derfor mener at han har betalt.

SRF finder også, at der generelt mangler en nærmere omtale af anfordringsvilkår i denne §.

Efter lovforslaget skal disse ulovlige aktionærlån beskattes allerede på udbetalingstidspunktet. SRF bemærker dog, at der ikke fremgår noget af lovforslaget, hvordan det sikres, at SKAT får kendskab til dette.

Da det må forventes, at der efter dette regelsæt vil være beløb af en vis størrelse til beskatning, vil SRF foreslå at der klart angives, hvilken form for oplysningspligt eller andet kontrolredskab, der skal være til stede for at sikre en effektiv kontrol af denne beskatning.

Bemærkninger til lovforslagets § 2

SRF hilser lovforslaget velkommen. Lovforslaget skal eksempelvis forhindre omgåelse af beskatning af aktionærlån ved overdragelse af aktiver til aktionæren finansieret ved et gældsbrev, som efterfølgende eftergives af selskabet.

Bedre forskudsproces

SRF hilser også denne del af lovforslaget velkomment, da det har vist sig at netop forskudsprocessen er et område, hvor der er mange muligheder for fejl og misbrug.

Det fremgår af lovforslagets afsnit 3.4.2, at såfremt den skattepligtige ændrer eller gør indsigelse over autoforskuddet vil det af SKAT blive taget som udetryk for, at den skattepligtige selv ønsker at styre forskudsskatten vedrørende et pågældende felt, og SKAT skal derfor ikke senere i forskudsåret generere nye ændringer i forhold til det pågældende felt.

Set ud fra lovforslagets intentioner om en bedre forskudsproces finder SRF, at lovforslaget bør ændres, således at det ikke pr. automatik bliver muligt for den skattepligtige at styre forskudsskatten for det pågældende felt alene på baggrund af den skattepligtiges ændringer af forskudsansættelserne.

SRF finder det vigtigt, at der netop i de tilfælde, hvor den skattepligtige ændrer et felt - eller gør indsigelse over en ændring – gives mulighed for SKAT i resten af forskudsåret at kunne ændre feltet. SRF finder det vigtigt, at der ikke – netop med baggrund i lovforslagets intentioner – gives ”frit spil” med forskudssystemet helt eller delvis blot fordi den skattepligtige selv ændrer et eller flere tal i autoforskuddet.

Der bør efter SRFs opfattelse være adgang til for SKAT at kunne efterprøve den skattepligtiges ændringer og i fejl- og misbrugstilfælde lade et rigtigt tal – fra eksempelvis autoforskuddet være gældende.

Som et yderligere tiltag i arbejdet med en bedre forskudsproces finder SRF, at der af kontrolmæssige og retssikkerhedsmæssige hensyn bør ske en stramning af den skattepligtiges adgang til at ændre i en forskudsansættelse, når SKAT har behandlet en ændring eller en indsigelse og ikke har givet den skattepligtige medhold.

SRF finder, at den skattepligtige i disse situationer ikke har adgang til at ændre i de elementer i forskudsansættelsen, der har været behandlet. Dette er tilfældet i dag, hvor den skattepligtige til enhver tid kan ændre på tallene i en forskudsansættelse – også efter at SKAT har ændret på forhold, der har været fejlbehæftede eller har været udtryk for misbrug af systemet. Som det er i dag, så er karantæne for brugen af TastSelv den eneste sanktion, der findes. Dette er i mange henseender en god og effektiv sanktion, men der findes mange situationer, hvor en mindre sanktion kunne være bedre og mere effektiv – som eksempelvis låsning af de felter, hvor SKAT har behandlet en ændring eller indsigelse og taget stilling til feltets indhold.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Formand for SRF Skattefaglig Forenings Skatteudvalg


Emne:
Forslag til lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om en børne- og ungeydelse (Skattereformen)

Foreningens svar:
SRF Skattefaglig Forening takker for det modtagne materiale, og kan i den forbindelse meddele, at vi har følgende bemærkninger til det modtagne lovforslag:

Indførelse af et ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsøgere

Det fremgår af lovforslagets side 11, punkt 3.2.1, at der for kunne komme i betragtning til det foreslåede ekstra beskæftigelsesfradrag, foreslås ansvendt den samme personkreds, som har ret til og modtager ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (børnetilskudsloven).

SRF finder, at kriteriet som sådan er en klar og entydig metode til at afgøre, hvorvidt man kan komme i betragtning til det foreslåede ekstra beskæftigelsesfradrag. SRF vil dog bemærke, at indførelse af et regelsæt, der giver adgang til ekstra fradrag ud fra en vurdering af, hvorvidt en person er enlig eller ej efter SRFs opfattelse vil medføre et øget pres på kontroldelen af, hvorvidt personer er reelt enlige eller ej, da der med indførelse af et regelsæt, der begunstiger enlige forsøgere netop må forventes en vis stigning i antallet af de personer, der giver meddelelse om, at de er enlige forsøgere efter denne regel.

SRF finder, at det under lovforslagets behandling bør overvejes, hvorvidt de eksisterende kontrolmuligheder og –værktøjer er tilstrækkelige, herunder om den præventive effekt af disse kan opretholdes også fremover.

I forslagets § 1, nr. 2 indføres et nyt stk. 3 i Ligningslovens § 9 J, hvor det blandt andet. fremgår at ”Den angivne procent kan fradrages med en fjerdedel for hvert kvartal, for hvilket de enlige forsørgere får det ekstra børnetilskud. Fradraget kan højst udgøre grundbeløbet i stk. 4”. Af bemærkningerne til denne ændring fremgår det af lovforslagets side 38, 3. afsnit: ”For hvert kvartal, som de enlige forsørgere får ekstra børnetilskud for, kan de fradrage en fjerdedel af indkomstårets samlede ekstra beskæftigelsesfradrag”.

Dette er SRFs opfattelse, at lovforslagets bemærkninger på dette område umiddelbart ikke er helt i tråd med den foreslåede formulering i lovteksten. Som SRFs læser teksten, så er det alene procenten der reduceres, såfremt man ikke er enlig forsørger, mens grundbeløbet ikke reduceres. SRF finder, at det ville være hensigtsmæssigt, såfremt det blev præciseret om det alene er procenten, der reduceres eller om det også er grundbeløbet.

Ændring af topskatteloftet

SRF har ikke egentlige kommentarer til denne del af lovforslaget udover, at SRF vil henlede opmærksomheden på det forhold, at når antallet af topskatteydere reduceret, så må det alt andet lige betyde, at kredsen udvides for de skatteydere, der med fordel kan lade sig beskatte af opsparet overskud i virksomhedsordningen.

Umiddelbart er det efter SRFs opfattelse, de skatteydere, der har opsparet overskud med en a conto skat på henholdsvis 50 % og 38 %, der som følge af tidligere reduktion af marginalskatten nu kan lade sig beskatte af det opsparede overskud med en skatteprocent, der gennemsnitligt på ca. 37,4% og blive godskrevet med den betalte a conto skat på hhv 50 % og 38 %.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Formand for SRF Skattefaglig Forenings Skatteudvalg


Emne:
Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven (Forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for investeringer i nye driftsmidler)

Forslaget er en del af regeringens skattereform. Regeringen vil med skattereformen fremme private investeringer og sætte skub i økonomien, så der skabes nye arbejdspladser i Danmark. Regeringen vil således åbne et investeringsvindue, der bidrager til, at flere kommer i job

Virksomhederne får mulighed for at afskrive 115 pct. af investeringer foretaget i resten af 2012 og frem til udgangen af 2013. De bedre afskrivningsmuligheder forventes at øge de private investeringer med i alt 15-20 mia. kr. i perioden, hvor investeringsvinduet gælder. En betydelig del vil være fremrykning af investeringer, som ellers skulle foretages senere, men der vil også blive tale om helt nye investeringer

Investeringsvinduet vil medvirke til at forny og effektivisere virksomhedernes produktionsapparat hurtigere end ellers. Det giver bedre konkurrenceevne og højere produktivitet, og virksomhederne vil stå bedre rustet til fornyet fremgang i dansk økonomi.

Samtidig vil investeringerne i sig selv give anledning til øget aktivitet og flere job på kort sigt. Investeringsvinduet skønnes at give ca. 1.000 ekstra jobs allerede i 2012 og ca. 6.500 ekstra i 2013.

Afskrivningsgrundlaget forhøjes for investeringer i nyfabrikerede driftsmidler anskaffet i perioden fra og med den 30. maj 2012 og indtil udgangen af 2013. Det forhøjede afskrivningsgrundlag afskrives med 25 pct. om året svarende til den gældende afskrivningssats for de driftsmidler, som er omfattet af forslaget.

Investeringer, der kan straksafskrives efter gældende regler, f.eks. software, omfattes ikke af forslaget. Desuden omfatter forslaget ikke investeringer i personbiler. Forslaget omfatter heller ikke investeringer i infrastrukturanlæg og andre driftsmidler med lang levetid.

For at undgå misbrug ved, at driftsmidler udelukkende anskaffes for at opnå en forhøjelse af afskrivningsgrundlaget og derefter videresælges, foreslås det, at salgssummen forhøjes med 15 pct. for driftsmidler, hvor der ved købet er lagt 15 pct. til anskaffelsessummen. For at undgå misbrug bl.a. ved koncerninterne overdragelser (bytte) af brugte driftsmidler omfatter forslaget alene nyfabrikerede driftsmidler.

Forslaget skønnes at medføre et varigt mindreprovenu på ca. 55 mio. kr. årligt efter tilbageløb.

Foreningens svar:
SRF Skattefaglig Forening takker for det modtagne materiale, og kan i den forbindelse meddele, at vi har følgende bemærkninger til det modtagne lovforslag:

Det er SRFs opfattelse, at det bør tydeliggøres i lovforslagets bemærkninger, hvornår et driftsmiddel anses som anskaffet som ”fabriksnyt”, jævnfør lovforslagets. § 5 D, stk. 1, 2. pkt. Formålet med at indsætte denne regel er ifølge de generelle bemærkninger at undgå, at der sker koncerninterne overdragelser af brugte driftsmidler, men rammer så i alle tilfælde, hvor der overdrages ikke-nyfabrikerede driftsmidler.

Udtrykket ”fabriksny” er ikke særlig klart, for et nyt driftsmiddel, forstået som et driftsmiddel, som ikke har været ejet/brugt af andre tidligere, behøver jo ikke at være ”nyfabrikeret”.

SRF bemærker at sprogligt er der mulighed for at anlægge flere definitioner af ordet ”fabriksny”. Ifølge ”Ordbog over det danske sprog”, er det sproglige udtryk ”fabriksny” lig med: ”som endnu ikke har været i handel og endnu ikke er brugt”. Men ifølge ”Den danske ordbog – moderne dansk sprog” betyder det: ”som kommer direkte fra fabrikken; helt ny - især om bil”. Det er derfor efter SRFs opfattelse vigtigt, at lovforslagets bemærkninger klart anviser, hvad ordet ”fabriksny” skal dække over, idet der ellers vil opstå misfortolkninger.

SRF antager, at et driftsmiddel, der er anskaffet som driftsmiddel af en igangværende virksomhed, nok ikke kan videresælges til en anden virksomhed og stadig anses som ”fabriksny”, uanset om det har været taget i brug eller ej, men hvis der er tale om et aktiv, der har været købt af virksomhed 1 og som aldrig har været bestemt til at indgå i driften – altså ikke anset skattemæssigt som et driftsmiddel i virksomhed 1 – er det så ”fabriksnyt” eller ej hvis det videresælges til virksomhed 2?

I disse tilfælde, at det er anskaffet som driftsmiddel, men aldrig taget i brug, rejser det spørgsmålet, om hvorvidt driftsmidlet kan anses som ”fabriksnyt” eller ej. Hvis det af lovforslagets bemærkninger eksempelvis fremgik, at det er en ”naturlig følge” af, at det har været leveret som driftsmiddel til en anden virksomhed, at det ikke længere er ”fabriksnyt”, så vil der være tale om en præcisering af forholdet, idet den sproglige definition jo umiddelbart ville indebære, at allerede salget til den første ejer betyder, at det ikke længere er ”fabriksnyt”.

SRF finder, at det bør præciseres, hvorvidt det måtte være enhver forudgående handel, der betyder, at driftsmidler ikke længere er ”fabriksnyt” Det bør afklares, om der er en grænse for, hvor mange led må driftsmidlet så være handlet igennem, for at det stadig er fabriksnyt Skal det absolut være en forhandler, driftsmidler står hos, eller kan det også være fabriksnyt, hvis en anden person har købt det, fortryder handlen og videresælger – eller lader handlen gå tilbage?

Det rejser også spørgsmålet om, hvor længe en forhandler af eksempelvis en traktor må have haft traktoren stående på lager, for at den stadig anses som ”fabriksny”. Og må den overhovedet have været ejet af en forhandler eller andre efter fabrikationen, eller skal den købes direkte fra fabrikken? På samme måde kan der stilles spørgsmål til driftsmidler, der ikke fremstilles på en fabrik, eller som er driftsmidler, der ombygges og herefter fremtræder som nye?

Og hvis det er ikke-brugte driftsmidler, der handler om, hvor meget må så driftsmidlet have været brugt hos den tidligere ejer, inden det ikke længere anses som nyt – må det fx for en varevogn have været brugt som demo-bil el. lign.?

SRF finder, at bør afklares, hvorvidt en køber af en varebil eksempelvis kan få en prøvetur i varebilen uden at varebilen mister sin status som fabriksny. Dette spørgsmål kan også udstrækkes til de situationer, hvor en anden mulig køber kan få en prøvetur. Kan varebilen så ikke længere betragtes som et ”fabriksnyt” driftsmiddel, hvis bilen ikke sælges til den mulige køber ?

Da der efter SRFs opfattelse vil være visse kontrolmæssige vanskeligheder med at afgøre, hvornår et driftsmiddel er ”fabriksnyt”, så måske ville en definition, hvorefter driftsmidlet ikke tidligere må have været anvendt som driftsmiddel i en anden virksomhed, være mere anvendelig. Eller – da dette jo åbner mulighed for at købe brugte driftsmidler fra private - simpelthen en definition, der afskærer ”brugte driftsmidler” fra at være omfattet, kombineret med en definition i bemærkningerne af, hvornår et driftsmiddel anses for at være ”brugt”.

Vedrørende driftsmidler, der kan straksafskrives, står der i de generelle bemærkninger afsnit 4, 3. afsnit, at ”Investeringer, der kan straksafskrives efter gældende regler, f.eks. software, omfattes ikke af forslaget.”

Dette fremgår ikke af lovforslaget, som er formuleret sådan i § 5 D, stk. 2:

”Det er en betingelse for afskrivning efter stk. 1, at anskaffelsessummen som nævnt i stk. 1 ikke fradrages (straksafskrives) efter § 6, stk. 1.”

Ifølge bemærkningerne er driftsmidler, der kan straksafskrives, altså ikke omfattet af § 5 D, mens det ifølge lovteksten kun er i tilfælde, hvor man vælger at straksafskrive driftsmidlet, at der (selvfølgelig) ikke også kan afskrives efter § 5 D. Men samtidig betyder det så også, at der ved valg af straksafskrivning ikke kan fratrækkes 115 %, men kun 100 % af anskaffelsessummen. Lovteksten og bemærkningerne bør på dette punkt være overensstemmende.

Det fremgår ikke af § 5 D eller af bemærkningerne, om der er adgang til fradrag for den resterende saldo, når den er nedbragt til under 12.300 kr., men det er antagelig ikke tilfældet, da der ikke i bestemmelsen er en direkte regel om dette. Det kunne dog eventuelt tilføjes i bemærkningerne.

Ordene i § 5 D, stk. 4: ”jf. dog stk. 7” forekommer overflødige, da det direkte af stk. 7 fremgår, hvilken periode, driftsmidlerne der kan afskrives efter stk. 1 skal være anskaffet i.

Ordene i § 5 D, stk. 4: ”og som indgik på den særskilte saldo med 115 pct. af anskaffelsessummen” er overflødige, da saldoen efter § 5 D jo kun omfatter sådanne driftsmidler.

Det fremgår af formuleringen af § 5, stk. 3, at reglen ikke gælder for anskaffelse af personbiler.

SRF finder at ”Personbiler” bør defineres mere tydeligt i selve lovteksten og ikke i bemærkningerne. Det kunne ske med en henvisning til andre lovbestemmelser, hvor udtrykket ”personbil” er defineret, eller som indeholder en definition af de biler, bestemmelsen ikke skal omfatte, fx regler i registreringsafgifts- eller ejerafgiftsloven.

Definitionen i bemærkningerne: ”Personbiler defineres som biler, der er indrettet til befordring af højst 9 personer føreren medregnet.” er efter SRFs opfattelse ikke særlig klar, da en bil, der er indrettet til befordring af højst 9 personer inkl. føreren sagtens kan være en varebil eller en taxi. I øvrige regelsæt findes der regler om ”personbiler, der er indrettet til befordring af højst 9 personer føreren medregnet”, hvilket indebærer, at udtrykket ”personbiler” netop er bredere end de, der er indrettet til befordring af maks. 9 personer.

Spørgsmålet er desuden, om det er meningen, at varebiler, der anvendes til privat kørsel, skal være omfattet af § 5 D. Det vil være tilfældet, hvis en virksomhed ejer en varebil, der ikke af ejeren selv anvendes privat, men anvendes til privat kørsel af ansatte (eller i selskabstilfælde af aktionæren) og derfor for virksomheden er et fuldt erhvervsmæssigt anvendt driftsmiddel.

Det forekommer naturligt, at det efter lovforslaget ikke skal være muligt at afskrive på 115% af anskaffelsessummen og så efterfølgende alene reducere saldoen med 100% af salgssummen. Der virker derfor ganske logisk, at salgssummen også skal fragå med 115%. SRF finder, at der på dette punkt bør henses til de manglende kontrolmuligheder.

En metode til at sikre disse kontrolmulighederne vil være at indsætte en betingelse i lovteksten for det forhøjede afskrivningsgrundlag at SKAT underrettes om anskaffelsen (på samme vis som aktier handlet på reguleret marked).

En anden metode kunne være at indsætte ekstra felter under regnskabsoplysninger på selvangivelsen (for personer) – eksempelvis at der skal oplyses om anskaffelser, der afskrives efter § 5D og afskrivninger foretaget efter § 5D.

Efter den gældende regel i afskrivningslovens § 5 skal salgssummen fragå i saldoen, og såfremt saldoen bliver negativ skal denne indtægtsføres, såfremt saldoen ikke bliver udlignet ved nyinvesteringer (§ 8). Med forslaget kan nyinvesteringer indregnes med 115%, men på en særskilt saldo. Det vil sige, at en virksomhed der udskifter en mere eller mindre nedslidt maskinpark, kan få en salgssum der fører til negativ saldo efter § 5, mens nyinvesteringen opgøres på en særskilt saldo efter § 5D. Den negative saldo skal indtægtsføres til beskatning, mens der afskrives på nyinvesteringen. Henset til lovens formål er dette måske ikke helt hensigtsmæssigt. Det kunne således være relevant at der indføres mulighed for at modregne en negativ saldoværdi efter § 5 i § 5D saldoen.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Formand for SRF Skattefaglig Forenings Skatteudvalg
Skattefaglig Forening


Emne:
Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Skattefri familie- og vennetjenester og skattefritagelse af visse persongruppers indtægter ved arbejde i private hjem samt initiativer mod sort arbejde m.v.)

Foreningens svar:
SRF Skattefaglig Forening takker for det modtagne materiale, og kan i den forbindelse meddele, at vi har følgende bemærkninger til det modtagne lovforslag:

Om Skattefri familie- og vennetjenester og skattefritagelse af visse persongruppers indtægter ved arbejde i private hjem

SRF finder generelt, at det er godt, når der sker en lovfæstelse af praksis på skatteområdet for på den måde at tydeliggøre, hvad den givne regel klart skal indeholde.

SRF er dog generelt af den opfattelse, at på et lovgivningsområde som skat, der skal finansiere vores velfærd, i et vist omfang må afføde en kontrol af, hvorvidt reglen anvendes efter sit indhold og formål.

SRF finder, at der med udformningen af reglen i Ligningslovens § 7 Å er en række områder, der kan give kontrolmæssige udfordringer, som der, såvel retssikkerhedsmæssigt som administrativt, er behov for bliver afklaret politisk og præciseret i loven eller i hvert fald i lovens motiver.

SRF har bemærket sig, at det af lovforslaget fremgår, at der med de foreslåede initiativer er tale om legalisering af visse former for sort arbejde. Populært kan det vel udtrykkes som om at man nu med udformningen af § 7 Å ”giver op” over for kampen mod det sorte arbejde – eller i hvert fald en del af det sorte arbejde. Der henvises hertil lovforslagets side 45, 4. afsnit, hvoraf det fremgår at lovforslaget ”legaliserer skattefrihed af tjenester, som kun i meget begrænset omfang selvangives i dag”.

Dette er et politisk valg, men SRF finder, at i det omfang at indtægter, der hidtil efter praksis sjældent er blevet beskattet, fremover vil være direkte skattefrie efter en lovregel, bør reglen udformes således, at der ikke opstår et uforholdsmæssigt pres på reglen, herunder reglen misbruges til at gøre andre sorte indtægter hvide på grund af muligheden for subjektive fortolkninger af reglen, uden at skattemyndighederne har noget værn eller kontrolmuligheder for at dæmme op mod et sådant misbrug.

SRF skal henlede opmærksomheden på kaosset omkring den lovpligtige indberetning af personalegoder, hvor presset på en uklar lovregel kontra praksis blev tydeliggjort.

I forhold til den nuværende udformning af ligningslovens § 7 er det er særligt kendetegn for en lang række af de indkomster, der er nævnt som skattefrie i denne paragraf, at de er nøje specificeret og angiver, således at der ikke kan være tvivl om, hvorvidt en indtægt er omfattet af denne paragraf eller ej.

Efter ordlyden af § 7 Å er der en række forhold, der efter SRFs opfattelse åbner mulighed for fortolkning og skønsmæssige vurderinger af, hvorvidt en indtægt er omfattet af reglen eller ej. Særligt vanskeligt vil det være, med den foreliggende formulering, at afgrænse, hvad der forstås ved sædvanlige ydelser og hvem der er omfattet af ”venne-begrebet”. Det fremgår ikke af lovforslaget, hvordan det skal kunne sandsynliggøres/dokumenteres at to personer har et nærmere kendskab eller et så personligt forhold til hinanden at reglen kan anvendes.

Der synes endvidere at være behov for en præcisering af, om det er tanken med bestemmelsen, at både den person, der udfører arbejdet, og den person, der får arbejdet udført, er skattefri, når betingelserne i bestemmelsen i øvrigt skønnes opfyldt. Fx nævnes et eksempel i bemærkninger, at modtagelse af 2 flasker god rødvin som tak for hjælpen med græsslåning og tømning af naboens postkasse i en ferieperiode. De 2 flasker vin er vel også skattefri, men hvoraf fremgår det? Måske af § 7 Å, stk 1, nr. 4 modsætningsvis?

Ydermere savnes der en tilkendegivelse fra lovgiver om forventningen til skattemyndighedernes håndhævelse og kontrol af bestemmelsen, således at bestemmelsens konsekvenser er kendt og gennemskueligt for både borger og skatteadministration.

SRF har lidt svært ved at se den selvstændige betydning af kravet om, at ydelserne ikke må ”må være af kommerciel karakter”. Når man læser bemærkningerne til denne betingelse nævner man forskellige forhold, der er dækket af de andre betingelser, f.eks. at der ikke må være tale om byttehandel eller forud aftalt udveksling af ydelser.

SRF er endvidere af den opfattelse, at § 7 Å uden kontrolmuligheder er uklar og let at omgå i det omfang, der indgår kontanter eller andre likvide midler ved udvekslingen af tjenester. Fx fremgår det af lovforslaget, at hvis der ydes kontanter eller andre likvide midler, så falder forholdet uden for det skattefrie område.

Men hvad gælder der i følgende situation: Ejeren af et parcelhus opdager, at en termorude er punkteret. Naboen, der er ferm til at sætte nye ruder i, tilbyder at gøre dette og siger, at det ikke skal koste så meget. Efter at arbejdet er udført, spørger ejeren, hvad det koster. Naboen siger: du kan give mig 500 kr. En professionel tømrer skulle have haft 1.500 kr. i arbejdsløn.

Naboen er skattepligtig af de 500 kr., men parcelhusejeren er vel ikke skattepligtig af fordelen ved at få udført arbejdet billigt? En vennetjeneste med delvis betaling.

Det fremgår af lovforslagets del om skattefritagelse af vederlag op til 10.000 kr. for pensionisthjælp i private hjem, at de 10.000 kr. er et bundfradrag. Det betyder, at der under en eller anden form synes behov for at netop disse indkomster skal kunne opgøres og oplyses, således at det kan ses om bundfradraget er overskredet eller ej. Ellers synes bundfradraget at savne mening.

I de tilfælde, hvor der er tale gentjenester som anført i lovforslagets side 16, bør reglen efter SRFs opfattelse indeholde en bestemmelse om, hvordan sådanne ydelser af ”en sådan værdi og karakter” værdiansættes (eksempelvis efter markedsværdi) for at kunne vurdere om de objektivt set må være ydet for at opnå en tilsvarende modydelse.

I forslagets del om skattefrihed for vederlag, der udbetales til unge under 16 år er det anført, at det er en betingelse, at arbejdet udføres af den unge. For at undgå misbrug af denne regel – på samme måde som de sager, hvor forældre udfører et arbejde og lønnen herfor føres på barnets frikort uden skattetræk – bør der være krav om en vis dokumentation for, at det reelt er den unge, der har udført arbejdet.

Om de foreslåede initiativer mod sort arbejde

SRF finder det vigtigt, at der løbende sker en tilpasning af de kontrolværktøjer, der lovgivningsmæssigt stilles til rådighed for skattekontrollen af sort arbejde.

SRF har i oktober 2010 indsendt ”SRFs 10 bud til Skatteministerens Task Force om bekæmpelsen af sort arbejde”. Her har SRF givet bud på en række tiltag, der ville lette kontrolarbejdet mod sort arbejde.

Med baggrund i SRFs 10 bud kan SRF derfor med tilfredshed hilse lovforslagets elementer til bekæmpelse af sort arbejde meget velkommen, idet SRF konstaterer, at en række af SRFs forslag er blevet grundigt bearbejdet og medtaget i lovforslaget, nemlig

 • Hæftelsesordningen for moms
 • Krav om digital betaling ved køb af ydelser
 • Hjemmel til kontrol på privat grund uden retskendelse

Særligt om forslag om pligt for forsikringsselskaber til at indberette udbetalinger af erstatninger vedrørende skade på fast ejendom

Det fremgår af lovforslagets afsnit 3.5.2. (side 27), om selve kontrolarbejdet med de udbetalte erstatninger, ”at privatpersoner ikke har pligt til at oplyse SKAT om, hvem der har udført udbedringen af skaderne, at opbevare fakturaer eller dokumentation for betaling eller udlevere denne dokumentation til SKAT.”

SRF finder, at det bør overvejes at indføre hjemmel til at privatpersoner skal oplyse SKAT om, hvem der har udført udbedringen af skaderne, samt at opbevare fakturaer eller dokumentation for betaling og udlevering af denne dokumentation til SKAT, da kontrolarbejdet omkring netop privatpersoners erstatninger i modsat fald nærmest vil være umuligt.

Særligt om forslaget om kontrol på privat grund

Med dette forslag nedbrydes en væsentlig barriere for i mange tilfælde at kunne gennemføre en effektiv skattekontrol af sort arbejde, idet netop boligens ukrænkelighed har været et helt centralt aspekt i kontrolarbejdet og den enkelte skattemedarbejder har ikke været i tvivl om omfanget af denne helt centrale begrænsning i kontrolarbejdet jævnfør Grundlovens § 72.

Der er imidlertid tale om ændring af en så fasttømret ”arbejdsregel” i kontrolarbejdet for den enkelte kontrolmedarbejder, at SRF finder, at det i lovforslaget bør tydeliggøres, hvordan reglen konkret skal anvendes og hvad reglens omfang er. Dette kan ske ved angivelse af eksempler på situationer, hvor reglen anvendes.

SRF finder, at det af hensyn til netop kontrolmedarbejdernes arbejdsform bør tydeliggøres, hvornår kontrolmedarbejderen er på ”sikker grund” efter den foreslåede regel – og hvornår boligens ukrænkelighed fortsat er gældende – også for kontrolmedarbejderen, der således kan undgå netop at overtræde boligens ukrænkelighed, hvilket vil være af betydning ikke alene for kontrolmedarbejderen, men også for den pågældende ejendoms ejer.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Formand for SRF Skattefaglig Forenings Skatteudvalg


Emne:
Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber, beregning af indkomsten i et fast driftssted og åbenhed om selskabers skattebetalinger m.v.)

Foreningens svar:
SRF Skattefaglig Forening takker for det modtagne materiale, og kan i den forbindelse meddele, at vi har følgende bemærkninger til det modtagne lovforslag:

Underskudsreglerne
Underskudsreglerne i sambeskatningsforhold er i dag noget komplicerede og bliver med lovforslaget væsentligt mere komplicerede. Derved opstår risiko for fejl i selvangivelsen.

SRF hilser det velkomment, at der planlægges etableret et digitalt underskudsregister. Det vil være helt afgørende for administrationen af de nye underskudsbegrænsningsregler, at et digitalt register sikkert kan styre underskuddene for de enkelte selskaber samt styre, hvorledes underskud (herunder særunderskud) skal fordeles mellem selskaberne i sambeskatningen.

Etablering af underskudsregistret vil bl.a. kræve, at der i modsætning til i dag, indberettes skattepligtig indkomst for hvert enkelt selskab, som er omfattet af sambeskatningen. Ved opstart af registret kræves også indberetning af underskud forud for indkomståret 2013.

Justering af fusionsskattelovens § 8, stk. 6, med henblik på at sikre, at reglerne om bortfald af underskud ved en skattefri omstrukturering ikke kan omgås, må ligeledes hilses velkomment, da der – således som praksis har udviklet sig – forekommer mulighed for misbrug af reglerne.

Forslag til ny § 12 i selskabsskattelovens og ændring af selskabsskattelovens § 31, stk 2, 3.-8. pkt

De foreslåede regler kan let virke ret komplicerede for sambeskatninger med en række selskaber, eksempelvis i tilfælde, hvor der sker ændring af sambeskatningskredsen, og hvor udtrådte selskaber medtager ikke benyttet underskud.

Efter SRFs opfattelse bør det overvejes at ændre selvangivelsesproceduren, så der foruden individuelle selvangivelser for de enkelte selvangivelser udarbejdes en særlig egentlig selvangivelsesblanket for sambeskatningsindkomsten, hvor der opgøres sambeskatningsindkomsten og angives brug af underskud fra tidligere år for de enkelte selskaber, og herefter resterende underskud til fremførsel for de enkelte selvangivelser.

Fremførsel af underskud under sambeskatning efter omstrukturering - Nyt stk. 4 i selskabsskattelovens § 31.

SRF hilser med tilfredshed, at den usikkerhed, der hidtil har været gældende om retten til fremførsel af underskud under sambeskatning ved efter en skattefri omstrukturering nu afklares ved forslaget om en nyt stk. 4 i selskabsskattelovens § 31.

Revisorerklæringer

Skatterevisorerklæringer kan efter SRFs opfattelse blive et godt redskab til sikring af korrekt skatteansættelse.

Det foreslås (lovudkastets § 8), at sådanne kan indhentes i to tilfælde

 • Ved transaktioner med personer og enheder i lande uden dobbeltbeskatningsoverenskomst, altså typisk skattelylande
 • Ved underskud i de sidste 4 år

Efter SRFs opfattelse er der tale om 2 helt forskellige situationer:

 • Det ene bygger på karakteren af transaktionerne
 • Det andet på resultatet af transaktionerne.

Det vil efter SRFs opfattelse være hensigtsmæssigt, om man opbygger regelsættet som 2 særskilte regler, idet de administrative procedurer m.v. ikke nødvendigvis bør være de samme i de to situationer.

SRF vil desuden påpege, at der er et meget stort problem ved, at underskud, der er opstået mere end 5 år før det aktuelle år, hvor de udnyttes, ikke er omfattet af mulighederne for sædvanlig omligning. Der vil imidlertid fortsat være mulighed for omligning, hvis forholdet er omfattet af Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5.

Der er derfor efter SRFs opfattelse derfor brug for, at muligheden for indkrævning af revisorerklæring også omfatter tidligere år end foreslået, hvis underskuddet de pågældende tidligere år nu udnyttes.

Bøder

SRF mener, det er en meget god idé, at reglerne for bøder dels udvides til at omfatte tilfælde, hvor betingelsen om at overholde kravene til en række oplysninger af betydningen for skatteligningen ikke overholdes, dels konkretiseres.

Hæftelse for indkomstskatter m.v.

SRF vil påpege, at det svækker effekten af forslaget om solidarisk hæftelse, når et selskab frigøres for solidarisk hæftelse for tidligere års skatter i sambeskatningen, fra det tidspunkt et selskab udtræder af sambeskatningen.

Det vil således være relativt let at frigøre sig fra den solidariske hæftelse, f.eks. ved salg af et selskab til den personlige aktionærkreds i administrationsselskabet.

Det bør derfor overvejes at udvide den solidariske hæftelse i det omfang et selskab udtræder af sambeskatningen, men fortsat kontrolleres af ejerkredsen bag administrationsselskabet.

Åbenhed om selskabets skattebetaling

SRF hilser forslaget om større åbenhed for selskabers skattebetaling velkomment. SRF har siden 2005 anbefalet åbne skattebøger ud fra den logik, at når man af andre hensyn vælger et lettere fundament til at bære skattekontrollen er man nødsaget til at sætte noget andet i stedet og dette kunne være de åbne skattebøger.

Derved kan man alt andet lige bevare den præventive effekt (øget opdagelsesrisiko) som det altid er, når skatterevisor med jævne mellemrum banker på døren. Med de åbne skattebøger tror SRF på, at der i samfundet vil kunne opnås en slags selvkontrollerende effekt, således at alle i større grad vil være med til at sikre en retfærdig og effektiv finansiering af fremtidens velfærdssamfund.

Konkret er det dog SRFs opfattelse, at der allerede i dag er delvis åbenhed om selskabers skattebetaling, idet selskabernes årsrapporter er offentligt tilgængelige, men der er en række nærmere forhold omkring skattebetalingen som ikke i dag fremgår af årsrapporten, fx skattepligtsbestemmelse, sambeskatningsforhold samt lempelser mm.

SRF ønsker overordnet at fremhæve, at det er et meget vigtigt led i forholdet mellem SKAT og de enkelte skatteydere, at disse kan være sikre på, at SKAT overholder sit fortrolighedskrav og hvor lovgivningen ophæver denne fortrolighed skal der være en klar og tydelig anvisning på rækkevidden og omfanget af denne undtagelse af fortroligheden. Der henvises hertil den debat der stedse har været om fx skattekontrollovens rækkevidde, se fx senest Ole Bjørn ”De evige krydsfelter” i Festskrift til professor Jan Pedersen. 2011.

Efter SRFs opfattelse bør der derfor ikke efter de foreslåede regler være mulighed for offentliggørelse af oplysninger, der ikke allerede bør offentliggøres i Årsrapporten.

Der bør derfor ske en tilpasning til lovforslagets forslag, således at det klart fremgår af Årsregnskabsloven, at de pågældende oplysninger skal fremgå af Årsrapporterne.

Der synes her særligt at være behov for opstramning af Årsregnskabslovens regler (lovgivningsmæssigt og praksis) vedrørende specifikation af, hvad der er skat til Danmark, og til udlandet, og hvordan sambeskatningsforhold har påvirket udgifterne til skat i de enkelte selskaber og på koncernbasis.

I den foreslåede hjemmeside hos SKAT bør det derfor tydeligt angives, hvorledes der kan indhentes oplysninger om Årsrapporten fra Selskabsstyrelsen.

I det foreliggende forslag bør det præciseres, hvordan der offentliggøres skattetilsvar i situationer, hvor de(t) pågældende selskab (er) har påklaget de skatteansættelser, der medfører de anførte skatter.

Det bør ligeledes klargøres, hvad der menes med den beregnede skat for indkomståret, herunder hvorledes lempelse for udenlandsk skat indgår.

Der bør således offentliggøres pålignet skat til Danmark før lempelse for udenlandsk skat, lempelse for udenlandsk skat, og efterfølgende pålagt faktisk skattebetaling.

Der bør desuden for selskaber, der deltager i international sambeskatning anføres, hvilke genbeskatningssaldo efter selskabsskattelovens § 31 A, og efter gamle sambeskatningsregler, der er i året med angivelse af saldo primo og ultimo.

Ajourføring af bestemmelserne for opgørelse af indkomsten i et fast driftssted

SRF er meget tilfreds med, at bestemmelsen ajourføres. De har i dag meget stor betydning på grund af territorialbeskatningsreglen i selskabsskattelovens § 8, stk. 2.

Det vil dog være en fordel, hvis der i lovforslagets bemærkninger mere udførligt gennemgås konsekvenserne, når der i en dobbeltbeskatningsoverenskomst er bestemmelser om opgørelse af fortjeneste ved erhvervsvirksomhed, der afviger fra de nu foreslåede ajourførte regler.

Det bør desuden mere udførligt i lovforslaget gennemgås, hvilke konsekvenser lovforslaget har for allokering af finansielle omkostninger og brug af immaterielle rettigheder i det fast driftssted, når der ikke er tale om allokering af finansudgifter og betaling af brug af immaterielle rettigheder til 3. mand, men at ”modervirksomheden” ”udlåner” beløb til filialen ud over det bogførte egenkapital i filialen, og når ”modervirksomheden” selv har udviklet og ejer de pågældende immaterielle rettigheder.

Det vil desuden være en fordel, hvis det klart fremgik, hvorledes opgørelsen af det skattemæssige resultat i et fast driftssted adskiller sig fra opgørelsen, hvis den pågældende virksomhed under samme økonomiske konditioner, blev drevet i et lokalt datterselskab. Herunder bør der selvfølgelig særligt fremhæves, hvor lovforslaget vil have konkrete konsekvenser for denne forskel.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Formand for SRF Skattefaglig Forenings Skatteudvalg


Emne:
Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale udvalg om momssystemets fremtid – På vej mod et enklere, mere solidt og effektivt momssystem, KOM(2011) 851 endelig.

Resumé
Kommissionen fremlagde den 6. december 2011 en ”Meddelelse om momssystemets fremtid”, som indeholder Kommissionens udspil til en strategi for reform af det nuværende momssystem i EU. I meddelelsen fastsættes dels de vigtigste kendetegn for fremtidens momssystem i EU, og dels nogle konkrete initiativer, der kan hjælpe til med at skabe et mere enkelt, effektivt og robust momssystem i EU. Meddelelsen indeholder ikke forslag til retsakter og har i sig selv ingen lovgivningsmæssige, statsfinansielle eller samfundsøkonomiske konsekvenser.

Foreningens svar:
SRF Skattefaglig Forening takker for det modtagne materiale, og kan i den forbindelse meddele, at vi har følgende bemærkninger til den modtagne meddelelse om momssystemets fremtid:

Ad punkt 5.1.2 om en webportal om EU-moms – forslag (3) og (12):

Der er blandt erhvervsdrivende, der handler med andre EU-lande og måske er etableret i forskellige EU-lande et stort ønske om en officiel og opdateret kilde til viden om reglerne i de forskelige lande mht.:

 • I hvilket omfang tillader andre lande anvendelse af den omvendte betalingspligt mht.
  • ydelser, der ikke er omfattet af hovedreglen om B2B og
  • varer der ’monteres og installeres ag leverandøren’
 • Information om standardmomssats og evt. reducerede momssatser
 • Hvilke ydelser er fritaget – denne information er relevant for, i hvorvidt salg af visse ydelser skal indberettes som ’EU-salg uden moms’ (listeindberettes/indberettes til VIES)
 • Registreringsgrænsen for fjernsalg
 • Standstill fradragsregler – herved kan virksomheder undgå at bruge ressourcer på at søge momsrefusion på udgifter, der er udelukket for fradrag/refusion

Ad punkt 5.2 om et mere effektivt momssystem:

 • 5.2.1: Udvidelse af momsgrundlaget i form af større ensretning af omfanget af momsfritagelser vil medføre forenkling, imødegå konkurrencefordrejning og styrke momsens neutralitet.
 • 5.2.2: En mere ensartet momssatsstruktur vil i medføre såvel forenkling som effektivitet.
  • Samarbejde med kolleger fra lande, der – modsat Danmark - opererer med reducerede momssatser, vidner om store administrative byrder hos såvel virksomheder som myndigheder.
  • Desuden er den differentierede moms kilde til momssvig, idet handlende kan have interesse i at ’om klassificere’ varer og ydelser, så de fejlagtigt handles med en reduceret momssats.
  • Endelig viser erfaring fra situationer med nedsættelse/afskaffelse af fx punktafgifter eller ekspeditionsgebyrer, at prisfordelen typisk ikke slår særligt meget igennem på varernes/ydelsernes pris.

Ad punkt 6 om øvrige foranstaltninger, der skal iværksættes på mellemlang sigt:

 • Notatet nævner udfordringerne med hensyn til fradragsreglerne. Udviklingen i samfundet har gennem de seneste årtier medført, at mange virksomheder blander deres produkt mix i et omfang, som momssystemet ikke har taget højde for. Det betyder, at omfanget af virksomheder, der skal opgøre delvis fradragsret er steget voldsomt. Det gælder både virksomheder, der kombinerer momsfritagne og momspligtige aktiviteter, men også virksomheder, der kombinerer momspligtig virksomhed med aktiviteter, der falder udenfor momssystemets anvendelsesområde.
  • Især m.h.t. virksomheder, der har aktiviteter, der er momsfritaget i medfør af momssystemdirektivets art 135 – fx virksomheder i den finansielle sektor - er det vanskeligt at opgøre ’omsætningen’. Dette har historisk netop været begrundelsen for at fritage disse virksomheder. Når virksomhederne nu kombinerer de fritagne aktiviteter med momspligtig omsætning, har man brug for at opgøre denne omsætning  til brug for beregning af den delvise fradragsret. Der synes på dette område at være brug for nogle fælles retningslinjer – af hensyn til effektivitet, imødegåelse af konkurrencefordrejning og ikke mindst pleje af momsens neutralitet
  • Der synes ligeledes brug for nogle fælles retningslinjer for opgørelse af den delvise fradragsret i virksomheder, der kombinerer momspligtige aktiviteter med aktiviteter, der ikke er omfattet af momssystemet, fx holdingselskaber, der tillige sælger momspligtige ydelser.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Formand for SRF Skattefaglig Forenings Skatteudvalg


Emne:
Bekendtgørelse om kildeskat (kildeskattebekendtgørelsen) og bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven.

Foreningens svar:
SRF Skattefaglig Forening takker for det modtagne materiale og kan i den forbindelse meddele, at vi har bemærkninger til de modtagne forslag til bekendtgørelser::

I kildeskattebekendtgørelsens §43, stk. 2 skal "§ 19, nr. 49 og 51" ændres til: "§ 18, nr. 49 og 51".

Der er tilsyneladende en uoverensstemmelse i kildeskattebekendtgørelsen og indberetningsbekendtgørelsen om overgangsreglen for henholdsvis indeholdelse og indberetning af fri telefon mv. Efter kildeskattebekendtgørelsen (§ 43, stk. 2) skal indeholdelse ske samlet for perioden januar - marts 2012. Efter indberetningsbekendtgørelsen (§ 63, stk. 2) skal indberetning ske samlet for perioden januar til og med april 2012.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Specialkonsulent, Skatterevisor / Master i skat


Emne:
Lovforslag om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven samt lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove (Afskaffelse af fradrag for formueforvaltningsomkostninger og nedsættelse af loftet for indbetalinger til ratepension og ophørende alderspension m.v.)

Foreningens svar:
SRF Skattefaglig Forening takker for det modtagne materiale og kan i den forbindelse meddele, at vi ikke har bemærkninger til det modtagne lovforslag. Årsagen hertil kan væsentligst henføres til den meget korte høringsfrist.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Specialkonsulent, Skatterevisor / Master i skat


Emne:
Forslag til lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas (Højere afgift på luftforurening fra NOx m.v.)

Foreningens svar:
SRF Skattefaglig Forening takker for det modtagne materiale og kan i den forbindelse meddele, at vi ikke har bemærkninger til det modtagne lovforslag. Årsagen hertil kan væsentligst henføres til den meget korte høringsfrist.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Specialkonsulent, Skatterevisor / Master i skat


Emne:
Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af multimediebeskatningen, ophævelse af skattebegunstigelsen for medarbejderaktieordninger, ophævelse af skattefritagelse for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v., lønsumsafgiftspligt for aflønning i aktier og købe- og tegningsretter til aktier m.v., justering af BoligJobordningen, ophævelse af loftet over børne- og ungeydelsen og tillæg til grøn check m.v.)

Foreningens svar:
SRF Skattefaglig Forening takker for det modtagne materiale og kan i den forbindelse meddele, at vi ikke har bemærkninger til det modtagne lovforslag. Årsagen hertil kan væsentligst henføres til den meget korte høringsfrist.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Specialkonsulent, Skatterevisor / Master i skat


Emne:
Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love (Nedsættelse af grænsen for finansielle aktiver i forbindelse med succession ved overdragelse af aktier og justering af rentefradragsbegrænsnings-reglerne)

Foreningens svar:
SRF Skattefaglig Forening takker for det modtagne materiale og kan i den forbindelse meddele, at vi ikke har bemærkninger til det modtagne lovforslag. Årsagen hertil kan væsentligst henføres til den meget korte høringsfrist.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Specialkonsulent, Skatterevisor / Master i skat


Emne:
Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter)

Foreningens svar:
SRF Skattefaglig Forening takker for det modtagne materiale og kan i den forbindelse meddele, at vi med baggrund i den meget korte høringsfrist alene har følgende bemærkninger til det modtagne lovforslag:

SRF finder, at der bør stilles krav til en direkte oplysning af de underskud, der ønskes omfattet af det foreslåede regelsæt – eksempelvis på selvangivelserne for de pågældende indkomstår. Hermed sikres muligheden for en entydig identifikation af kredsen for anvendelse af regelsættet.

SRF finder, at der bør stilles krav til oplysning af beregningen af, hvorledes det enkelte års underskud, der ønskes omfattet af det foreslåede regelsæt er opgjort. Dermed sikres en identifikation og tydelig kvalifikation af de indtægter og udgifter, der har dannet grundlag for opgørelsen af underskuddet. Dette vil især være relevant for de virksomheder, der også har indtægter og udgifter, der ikke kan henføres til den foreslåede § 8 X.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Specialkonsulent, Skatterevisor / Master i skat


Emne:
Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefri familie- og vennetjenester og skattefritagelse af visse persongruppers indtægter ved arbejde i private hjem)

Foreningens svar:
SRF Skattefaglig Forening takker for det modtagne materiale, og kan i den forbindelse meddele, at vi har følgende bemærkninger til det modtagne lovforslag:

SRF finder generelt, at det er godt, når der sker en lovfæstelse af praksis på skatteområdet for på den måde at tydeliggøre, hvad den givne regel klart skal indeholde.

SRF er dog generelt af den opfattelse, at på et lovgivningsområde som skat, der skal finansiere vores velfærd, i et vist omfang må afføde en kontrol af, hvorvidt reglen anvendes efter sit indhold og formål.

SRF finder, at der med udformningen af reglen i Ligningslovens § 7 Å er en række områder, der kan give kontrolmæssige udfordringer, som der, såvel retssikkerhedsmæssigt som administrativt, er behov for bliver afklaret politisk og præciseret i loven eller i hvert fald i lovens motiver.

SRF har bemærket sig, at det af lovforslaget fremgår, at der med de foreslåede initiativer er tale om legalisering af visse former for sort arbejde. Populært kan det vel udtrykkes som om at man nu med udformningen af § 7 Å ”giver op” over for kampen mod det sorte arbejde – eller i hvert fald en del af det sorte arbejde. Der henvises hertil lovforslagets side 11, 5. afsnit, hvoraf det fremgår at lovforslaget ”legaliserer skattefrihed af tjenester, som kun i meget begrænset omfang selvangives i dag”.

Dette er et politisk valg, men SRF finder, at i det omfang at indtægter, der hidtil efter praksis sjældent er blevet beskattet, fremover vil være direkte skattefrie efter en lovregel, bør reglen udformes således, at der ikke opstår et uforholdsmæssigt pres på reglen, herunder reglen misbruges til at gøre andre sorte indtægter hvide på grund af muligheden for subjektive fortolkninger af reglen, uden at skattemyndighederne har noget værn eller kontrolmuligheder for at dæmme op mod et sådant misbrug.

SRF skal henlede opmærksomheden på kaosset omkring den lovpligtige indberetning af personalegoder, hvor presset på en uklar lovregel kontra praksis blev tydeliggjort.

I forhold til den nuværende udformning af ligningslovens § 7 er det er særligt kendetegn for en lang række af de indkomster, der er nævnt som skattefrie i denne paragraf, at de er nøje specificeret og angiver, således at der ikke kan være tvivl om, hvorvidt en indtægt er omfattet af denne paragraf eller ej.

Efter ordlyden af § 7 Å er der en række forhold, der efter SRFs opfattelse åbner mulighed for fortolkning og skønsmæssige vurderinger af, hvorvidt en indtægt er omfattet af reglen eller ej. Særligt vanskeligt vil det være, med den foreliggende formulering, at afgrænse, hvad der forstås ved sædvanlige ydelser og hvem der er omfattet af ”venne-begrebet”. Det fremgår ikke af lovforslaget, hvordan det skal kunne sandsynliggøres/dokumenteres at to personer har et nærmere kendskab eller et så personligt forhold til hinanden at reglen kan anvendes.

Der synes endvidere at være behov for en præcisering af, om det er tanken med bestemmelsen, at både den person, der udfører arbejdet, og den person, der får arbejdet udført, er skattefri, når betingelserne i bestemmelsen i øvrigt skønnes opfyldt. Fx nævnes et eksempel i bemærkninger, at modtagelse af 2 flasker god rødvin som tak for hjælpen med græsslåning og tømning af naboens postkasse i en ferieperiode. De 2 flasker vin er vel også skattefri, men hvoraf fremgår det? Måske af § 7 Å, stk 1, nr. 4 modsætningsvis?

Ydermere savnes der en tilkendegivelse fra lovgiver om forventningen til skattemyndighedernes håndhævelse og kontrol af bestemmelsen, således at bestemmelsens konsekvenser er kendt og gennemskueligt for både borger og skatteadministration.

SRF har lidt svært ved at se den selvstændige betydning af kravet om, at ydelserne ikke må ”må være af kommerciel karakter”. Når man læser bemærkningerne til denne betingelse nævner man forskellige forhold, der er dækket af de andre betingelser, f.eks. at der ikke må være tale om byttehandel eller forud aftalt udveksling af ydelser.

SRF er endvidere af den opfattelse, at § 7 Å uden kontrolmuligheder er uklar og let at omgå i det omfang, der indgår kontanter eller andre likvide midler ved udvekslingen af tjenester. Fx fremgår det af lovforslaget, at hvis der ydes kontanter eller andre likvide midler, så falder forholdet uden for det skattefrie område.

Men hvad gælder der i følgende situation: Ejeren af et parcelhus opdager, at en termorude er punkteret. Naboen, der er ferm til at sætte nye ruder i, tilbyder at gøre dette og siger, at det ikke skal koste så meget. Efter at arbejdet er udført, spørger ejeren, hvad det koster. Naboen siger: du kan give mig 500 kr. En professionel tømrer skulle have haft 1.500 kr. i arbejdsløn.

Naboen er skattepligtig af de 500 kr. , men parcelhusejeren er vel ikke skattepligtig af fordelen ved at få udført arbejdet billigt? En vennetjeneste med delvis betaling.

Det fremgår af lovforslagets del om skattefritagelse af vederlag op til 10.000 kr. for pensionisthjælp i private hjem, at de 10.000 kr. er et bundfradrag. Det betyder, at der under en eller anden form synes behov for at netop disse indkomster skal kunne opgøres og oplyses, således at det kan ses om bundfradraget er overskredet eller ej. Ellers synes bundfradraget at savne mening.

I de tilfælde, hvor der er tale gentjenester som anført i lovforslagets side 14, bør reglen efter SRFs opfattelse indeholde en bestemmelse om, hvordan sådanne ydelser af ”en sådan værdi og karakter” værdiansættes (eksempelvis efter markedsværdi) for at kunne vurdere om de objektivt set må være ydet for at opnå en tilsvarende modydelse.

I forslagets del om skattefrihed for vederlag, der udbetales til unge under 16 år er det anført, at det er en betingelse, at arbejdet udføres af den unge. For at undgå misbrug af denne regel – på samme måde som de sager, hvor forældre udfører et arbejde og lønnen herfor føres på barnets frikort uden skattetræk – bør der være krav om en vis dokumentation for, at det reelt er den unge, der har udført arbejdet.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Formand for SRF Skattefaglig Forenings Skatteudvalg


Emne:
Lovforslag om indberetning af aktielønsordninger.

Foreningens svar:
SRF Skattefaglig Forening takker for det modtagne materiale og kan i den forbindelse meddele, at vi ikke har bemærkninger til det modtagne lovforslag udover at SRF hilser lovforslaget velkomment. Det er vigtigt, at disse ordninger indberettes til SKAT på en sådan måde, at gevinster og tab kan fortrykkes på årsopgørelsen, således at mulighederne for ikke at selvangive avance ved salg af aktier, der er omfattet af aktielønsordninger minimeres. Efter indførelsen af den udvidede indberetningspligt på aktieområdet ved lov nr. 462 af 12. juni 2009 er det endnu mere vigtigt, at også aktielønsordninger er omfattet af en indberetningsordning.


Emne:
Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper (Udvidelse af årsopgørelsesordningen, genindførelse af omkostningsgodtgørelse til selskaber og fonde, skønsmæssig ansættelse i gaveafgiftssager og ophævelse af særordningen med eftergivelse af gæld for socialt udsatte m.v.)

Foreningens svar:
SRF Skattefaglig Forening takker for det modtagne materiale, og kan i den forbindelse meddele, at vi har følgende bemærkninger til det modtagne lovforslag

SRF Skattefaglig Forening finder det generelt meget positivt, at ministeriet løbende udvikler og vedligeholder landets skattelove, herunder at det sker når det eksempelvis bliver teknisk muligt at udvide årsopgørelsesordningen.

Foreningen hilser muligheden for at foretage en skønsmæssig ansættelse af en gave velkommen. Den nuværende ordning, hvorefter SKAT ikke kan fastsætte en gave er efter foreningens opfattelse retssikkerhedsmæssigt uholdbar. Foreningen hilser også den foreslåede mulighed for at der kan fremtvinges gaveanmeldelser velkommen ud fra samme retssikkerhedssynsvinkel.

Det er naturligt, at man i den forbindelse sanktionerer den afgiftspligtiges manglende underretning ved for lav ansættelse af gaveafgiftsgrundlaget, og at man i det hele taget harmoniserer gaveafgiftsreglerne med de regler der gælder på indkomstskattens område.

Foreningen havde gerne set, at man i forbindelse med de foreslåede ændringer havde åbnet mulighed for at angive og betale afgift af kontantgaver elektronisk via internettet. Skulle ministeriet ønske at arbejde videre med en sådan digitalisering, udarbejder foreningen gerne et forslag til en sådan ordning.

Foreningen har i øvrigt følgende bemærkninger til de enkelte paragraffer:

§ 1 nr. 9

”Inden 4 uger efter anmeldelsens modtagelse” bør ændres til ”Inden 4 uger efter meddelelsens modtagelse”

§ 3 nr. 1

Stk 3.

Foreningen finder, at den anmeldelsespligtige bør have en vis frist til at behandle meddelelsen fra SKAT om at der foreligger en gave. Fristen kunne passende sættes til 15 dage.

Da forslaget er udformet således, at der ikke skal pålægges tillæg i de tilfælde hvor SKAT foretager en skønsmæssig ansættelse af en gave, vil det ikke i praksis få nogen nævneværdig betydning.

Den foreslåede bestemmelse gør, at der kun kan pålægges tillæg i de tilfælde, hvor den anmeldelsespligtige faktisk indsender anmeldelse. Når man ser på formålet med de foreslåede lovændringer er dette ikke hensigtsmæssigt.

Ydermere fastsætter den foreslåede ændring regler der afviger fra bestemmelserne for skønsmæssig ansættelse af indkomstskat. I sidstnævnte tilfælde er den største del af de årligt pålagte tillæg formentligt tillæg der udløses ved netop en skønsmæssig ansættelse af indkomsten (taxation).

Det foreslås slutteligt, at der direkte i loven formuleres en mulighed for at fritage for tillæg. Dette er allerede nævnt i de specielle bemærkninger, men det bør skrives ind i loven som de tilsvarende bestemmelser i SKL

Bemærkninger til bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Side 27, 1. afsnit under 3.4.2.2. I 3. linje bør der stå ”fremtvinge en gaveanmeldelse” i stedet for ”gennemtvinge en gaveanmeldelse”.

Side 39, bemærkninger til nr. 9, sidste afsnit skal der henvises til afsnit 3.4 i stedet for 3.5.

Side 40, bemærkninger til § 3, 2. afsnit 2. linje bør ”tvangsbøder” rettes til ”dagbøder””

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Formand for SRF Skattefaglig Forenings Skatteudvalg

Emne:
Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Baggrunden for ændringen er lovforslaget L 196 om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter (Skattefritagelse for mindre personalegoder, rigsfællesskabsfradrag, skattefritagelse for nedrivningsstøtte m.v.).

Foreningens svar:
SRF Skattefaglig Forening takker for det modtagne materiale og kan i den forbindelse meddele, at vi ikke har bemærkninger til det modtagne udkast til bekendtgørelse som sådan, udover at vi henviser til vore bemærkninger i høringssvar af 4. maj 2011 til lovforslag L 196 omkring de umiddelbare problemområder, vi ser i forbindelse med den foreslåede ændring af arbejdsgivernes indberetningspligter for personalegoder.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Specialkonsulent
Skatterevisor / Master i skat


Emne:
Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter (Skattefritagelse for mindre personalegoder m.v.)

Foreningens svar:
SRF Skattefaglig Forening takker for det modtagne materiale, og kan i den forbindelse meddele, at vi har følgende bemærkninger til det modtagne lovforslag:

Om skattefri bagatelgrænse for personalegoder.
Det fremgår af lovforslaget at indberetningsreglerne for arbejdsgiveren (bekendtgørelse nr. 1390 af 4. december 2010) vil blive ændret, således at arbejdsgiveren ikke har indberetningspligten af personalegoder, der ikke overstiger de 1.000 kr. – heller ikke, hvis flere goder samlet set overstiger beløbsgrænsen.

Det er SRFs opfattelse, at der ved afskaffelse af indberetningspligt for arbejdsgiver for enkeltstående gaver til en værdi under 1.000 kr. vil være en risiko for misbrug. Arbejdsgiveren kan undgå indberetningspligt ved at yde goder i form af naturalier et ubegrænset antal gange, blot værdien af den enkelte ydelse er under 1.000 kr.

Der vil være en nærliggende risiko for, at lønmodtageren ikke selvangiver værdien af personalegoderne.

I øvrigt vil lønmodtageren også have svært ved at opgøre værdien af årets personalegoder, da han jo ikke kender arbejdsgiverens anskaffelsessum for goderne.

Det vil således være nødvendigt, at arbejdsgiveren – til brug for lønmodtagerens opgørelse af værdien - lader personalegodet ledsage af en meddelelse om, hvad prisen/værdien af personalegodet er. Ud fra en gængs opfattelse af modtagelse af en gave, må det anses for usædvanligt, at modtageren bliver gjort bekendt med, hvad gaven har kostet.

I det omfang af reglen om en bagatelgrænse for personalegoder bygger på, at det er lønmodtageren, der har ansvaret for at selvangive værdien, når den overstiger de 1.000 kr. er det SRFs opfattelse, at en kontrol af, hvorvidt lønmodtagerne får selvangivet værdien af disse personalegoder fra en arbejdsgiver – og i særdeleshed hvis lønmodtageren har flere arbejdsgivere – vil være vanskelig at gennemføre uden brug af væsentlige ressourcer.

For at imødegå disse misbrugssituationer og for at give SKAT et reelt udgangspunkt for en kontrol af beskatningen af disse personalegoder, hvor beløbsgrænsen er overskredet, foreslår SRF, at arbejdsgiveren pålægges indberetningspligt, hvis summen af årets personalegoder overstiger 1.000 kr. for at undgå misbrug af reglerne (f.eks. inden for interesseforbundne parter, som f.eks. selskab og hovedaktionær).

Det vil selvfølgelig medføre en mindre administrativ byrde for arbejdsgiver, men til gengæld vil det betyde en lettelse for lønmodtageren, der skal selvangive værdien af årets personalegoder.

Skattefritagelse af fri kost ved pædagogisk træning
Det fremgår af lovforslagets bemærkninger i punkt 4,2, at det er en forudsætning for skattefritagelsen, at den ansatte spiser sammen med de personer, som den ansatte spisetræner med. Hvis den ansatte får fri kost, men vælger at spise for sig selv eksempelvis i et lokale forbeholdt personalet, er den ansatte ikke om fattet af skattefritagelsesbestemmelsen.

Det er SRFs opfattelse at denne regel skal anses som en værnsregel for ikke at bryde indholdet af skattefritagelsen af fri kost ved spisetræningen, idet det formodes at langt den overvejende del af de medarbejdere, der tænkes omfattet af denne regel rent faktisk spiser sammen med de personer, der spisetrænes med.

Men reglen betyder, at der på en eller anden måde fra arbejdsgivers side skal føres en kontrol med, at den ansatte rent faktisk ikke spiser for sig selv, idet arbejdsgiveren i så fald har indberetningspligt for værdi af fri kost.

Arbejdsgiveren kan let ved at udøve sin instruktionsbeføjelse over for medarbejderne generelt pålægge medarbejderne at spise sammen med de personer, der skal spisetrænes med, men arbejdsgiveren har alene ved stikprøvekontrol mulighed for at kontrollere at dette rent faktisk sker, herunder at der kan være en række subjektive forhold tilstede, der gør at medarbejderen en eller flere gange spiser for sig selv (der var ikke lavet mad nok til alle, medarbejderen havde andre opgaver ved spisetid, medarbejderen er kræsen eller lignende forhold) – alt sammen forhold, der sædvanligvis ikke er skattemæssigt relevante.

Omvendt vil SKAT ved en arbejdsgiverkontrol have vanskeligt ved at gennemføre en effektiv kontrol på dette område.

SRF finder, at for at gøre reglen som skattefritagelse af fri kost ved spisetræning smidig og praktisk anvendelig – også i forbindelse med SKATs eventuelle kontrol – at dette kontrolmoment bør revurderes, således at en kontrol heraf bliver mulig.

Et forslag hertil kunne være at 2. sætning i 4. afsnit i lovforslagets punkt 4.2 (side 13) helt udgår.

Skattefritagelse for fribilletter modtaget i et ansættelsesforhold
Det fremgår af lovforslaget til ligningslovens § 16, stk. 15, at ”værdien af en fribillet, som giver adgang til at deltage i et sportsligt eller kulturelt arrangement beskattes ikke…..” hvis modtageren er en medarbejder og arbejdsgiven er sponsor for det pågældende arrangement.

Af bemærkningerne til lovforslaget, afsnit 4,3, fremgår det at ”Fribillet omfatter kun adgangen til deltagelse i eller overværelse af arrangementet” og ”Skattefriheden omfatter dog, at der som led i arrangementet serveres mad og drikke”.

SRF finder, at der her er stor forskel mellem lovforslagets ordlyd og bemærkningerne til lovforslaget. Der fremgår ikke noget af selve teksten til ligningslovens § 16, stk. 15, at der stilles krav til servering af mad og drikke for skattefriheden for billetten.

Kravet om servering strider også imod bemærkningen om at fribilletten alene giver adgang til deltagelse i eller overværelse af arrangementet, idet det må betyde at billetten alene må dække adgangen til deltagelse i arrangementet.

Det er SRFs opfattelse, at indførelse af krav om servering af mad og drikke for at en fribillet er skattefri for medarbejderen medfører, at visse kulturelle arrangementer ikke kan være omfattet af bestemmelsen. Som eksempel kan nævnes visse koncerter med klassisk musik, teater- og operaforestillinger, hvor der traditionelt ikke indlægges pauser eller er servering under koncerten/forestillingen.

SRF mener også at bemærkningen om kravet om servering også vil give fortolkningsmæssige problemer i relation til, hvad der skal til, for at der kan være tale om servering i relation til denne lovbestemmelse.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Formand for SRF Skattefaglig Forenings Skatteudvalg


Emne:
Udkast til ny indberetningsbekendtgørelse. Ændringerne skal ses i forhold til den seneste indberetningsbekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 1390 af 4. april 2010)

Ændringerne er afstedkommet af indførelsen af hjemmel for skatteministeren til at fastsætte regler om indberetning af visse skattepligtige præmier og gevinster (§ 37 i lov nr. 698 af 25. juni 2010) samt indførelsen af en obligatorisk indberetningsordning på sommerhusudlejningsområdet (§ 4, nr. 4, i lov nr. 1560 af 21. december 2010).

Foreningens svar:
SRF Skattefaglig Forening takker for det modtagne materiale, og kan i den forbindelse meddele, at vi har følgende bemærkninger til de modtagne forslag til bekendtgørelse

Om indberetning af visse skattepligtige præmier og gevinster
SRF har ingen bemærkninger til dette punkt udover ikrafttrædelsestidspunktet.

Efter bekendtgørelsesforslagets. § 61, stk. 2, skal der ske indberetning af gevinster erhvervet den 1. marts 2011 eller senere. Efter lov nr. 698 af 25/6 2010, § 35, har indberetningspligten imidlertid virkning for gevinster erhvervet efter 1. januar 2011.

Om indberetningsordning for sommerhusudlejning:
SRF vil foreslå, at bekendtgørelsesforslagets § 58A, stk. 1, nr. 3, ændres således at indberetningspligten for den udlejede ejendom omfatter lejeindtægter, angivet for hver enkelt udlejningsperiode i udlejningsåret.

Det er SRFs opfattelse at denne ændring kan ske af hensyn til, at det ved ejerskifte skal være muligt at henføre lejeindtægten til rette ejer (jf. i øvrigt lovbemærkningerne). Det har også betydning for skatteydere med forskudt indkomstår. For skatteydere der anvender den regnskabsmæssige metode har kendskab til udlejningsperiodernes længde også betydning.

SRF bemærker, at det kunne præciseres, at ved lejeindtægter forstås bruttolejeindtægten inklusiv betaling af el, varme mv.

I forhold til bekendtgørelsesforslagets § 58A, stk. 2, 2. pkt. er det SRFs opfattelse at det bør præciseres, hvilke oplysninger der kræves for identifikation af udenlandske fritidsejendomme, idet disse ikke – så vidt det er SRF bekendt - på samme måde som danske ejendomme kan identificeres via et ejendomsnummer.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Formand for SRF Skattefaglig Forenings Skatteudvalg


Emne:
Forslag til lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v., lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love (effektivisering af inddrivelsen).

Foreningens svar:
SRF Skattefaglig Forening takker for det modtagne materiale, og kan i den forbindelse meddele, at vi har følgende bemærkninger til de modtagne lovforslag:

Det er SRFs opfattelse, at de værktøjer som lovforslaget lægger op til vil afføde positive resultater for den fremadrettede restancemasse, og generelt imødegår lovforslaget en række væsentlige problemstillinger for inddrivelsesmedarbejderne.

Udvidelse af SKATs modregningsadgang hos kendte skyldnere
Til lovforslagets § 4 om ændring af kildeskatteloven har SRF den kommentar, at det vil kræve IT-mæssige ændringer, hvis en modregning efter kildeskattelovens § 62 skal ske med uforfaldne krav, da denne facilitet ikke findes i dag.

Derudover findes SRF at det bør tydeliggøres, hvorvidt denne modregningsadgang alene er dækkende for konnekse krav i direkte linie eller ej (om en overskydende skat kan /ikke kan modregnes i forfalden moms)

Kontorudlæg i kendte aktiver
SRF finder, at det er klar fordel, at der som beskrevet i lovforslaget kan foretages kontorudlæg i kendte aktiver, såfremt det ligeledes afføder en ny forældelsesdato vedrørende de udpantede krav.

I øvrigt
Herudover har SRF en række praktiske eksempler på områder, som ikke er en del af lovforslaget, men som kunne indgå i det videre arbejde:

Kommunerne kunne få hjemmel til i højere grad foretage modregning i udbetalinger af boligsikring for boligsikringsrestance.

Der findes civilretlige krav, som eksempelvis flytteomkostninger (art 291), der ikke kan foretages lønindholdelse i eller tvangsinddrivelse for, men hvor inddrivelsesmyndigheden er henvist til at indgå frivillige aftaler herom. Sådanne krav kunne derfor med fordel indtænkes i lovforslaget.

Med et forslag om en ”låsning” af muligheden for forskudsændringer, således der ikke kan ske ændringer med beløb større end f.eks. 50.000 kr. uden godkendelse af SKAT– kunne der være en øget mulighed for at forebygge restancer.

Der er ikke i dag mulighed for lønindeholdelse i sømænds indkomst, og det kunne derfor være en mulighed at også DIS-indkomst kunne inddrages under lovforslaget.

En problemstilling er også personer, der ikke bor i Danmark, men som har en danske arbejdsgiver. For disse personer er der ikke i dag lønindeholdelsesret i deres indkomst.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Formand for SRF Skattefaglig Forenings Skatteudvalg


Emne:
Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Indberetning af indtægter fra sommerhusudlejning kombineret med forhøjet bundfradrag, ophævelse af fradrag for tobaksudgifter m.v.)

Foreningens svar:
SRF Skattefaglig Forening takker for det modtagne materiale, og kan i den forbindelse meddele, at vi har følgende bemærkninger til det modtagne lovforslag:

Indberetning af indtægter fra sommerhusudlejning
SRF hilser forslaget om obligatorisk indberetningsordning for sommerhusudlejningsfirmaer velkomment, idet SRF i forbindelse med behandlingen af lovforslag om modernisering af skatteadministrationen (januar 2008) foreslog, at der blev indført en obligatorisk indberetningsordning for sommerhusudlejningsfirmaer.

Det er SRFs opfattelse, at forslaget må formodes at begrænse sort udlejning, ligesom forslaget betyder en forenklet og mere effektiv ligningsproces.

Det fremgår af lovforslagets § 6, nr. 4 at skattekontrollovens § 11G er nyaffattet.

SRF foreslår, at det i § 11G, stk. 1 præciseres, at den obligatoriske indberetningsordning kun omfatter virksomheder, som er hjemmehørende i Danmark.

Der henvises i denne forbindelse til bemærkningerne til forslagets § 11G, stk. 2, om udenlandske bureauer.

Bemærkninger af teknisk karakter
I forbindelse med ændring af bestemmelsen om bundfradrag i LL §15O, stk. 1, foreslås, at der samtidig sker en sproglig justering af stk. 1, 1. pkt.

Undtagelsesbestemmelsen vedrørende sommerhus, der efter tilladelse anvendes som helårsbolig, kan eventuelt flyttes til et særskilt pkt. for derved at gøre bestemmelsen sprogligt mere korrekt.

I forslagets §7, stk. 5, skal ”§7, nr. 2 - 4” ændres til: ”§6, nr. 2 – 4”.

I bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser forekommer følgende henvisningsfejl:

Til §6 skal ”Til nr. 2” være: ”Til nr. 4”

Til §6 skal ”Til nr. 3” være: ”Til nr. 2”.

Til §6 skal ”Til nr. 4” være: ”Til nr. 3”.

 Til §7 skal i 2. afsnit i ”Til stk. 2 og 5” ændres:

”I stk. 2” til: ”I stk. 5”.

Tilbagebetaling af dag-til-dag rente
Efter SRFs opfattelse bør ordet ”frivillige” udgå af forslaget til ændring af kildeskattelovens § 62, stk. 2., 4. pkt.

Der er kun en type betaling i kildeskattelovens § 59, nemlig yderligere betaling af forskudsskat.

Begrebet ”frivillig indbetaling” bruges derfor heller ikke i kildeskattelovens § 59. Henvisningen til kildeskatteloven § 59 i kildeskattelovens § 62, stk. 2, er således fuldt dækkende med hensyn til, hvilke betalinger, det drejer sig om, og det er derfor ikke nødvendigt at indføje ordet ”frivillige” i kildeskattelovens § 62, stk. 2.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Formand for SRF Skattefaglig Forenings Skatteudvalg


Emne:
Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven (it-revision). Formålet med dette lovforslag er at tilpasse de eksisterende kontrolbestemmelser til den udvikling, der er sket i forhold til udarbejdelse og opbevaring af regnskabsmateriale og forretningskorrespondance m.v., der er sket, siden de eksisterende kontrolbestemmelser blev indført.

Foreningens svar:

Generelle bemærkninger om rækkevidden af den foreslåede bestemmelse
Forslaget fastslår, at der er adgang til at ”… kan tage identiske elektronisk kopier (spejlinger) af dataindholdet af elektroniske medier, der er omfattet af told- og skatteforvaltningens kontrol”

Forslaget giver endvidere adgang til at medtage materialet.

SRF anerkender, at der både i de generelle og konkrete bemærkninger er holdepunkter for at antage, at også en lang række private oplysninger og fx følsomme rådgiverdokumenter er omfattet af adgangen, men efter SRFs opfattelse er det vigtigt, at der ikke rejses tvivl om rækkevidden af bestemmelsen.

SKL § 6´s rækkevidde er i forvejen udsat for diskussion. Der kan bl.a. henvises til professor, dr. Jur. Jan Pedersen i SR-SKAT 3/2008, Skattekontrol og dataspejling, p. 176 og 177, hvori anføres følgende:

”Når SKL § 6, stk. 1, giver anledning til uforholdsmæssigt store vanskeligheder i praksis, skyldes det, at det er myndighederne, som har kompetencen til at afgøre, om et givet dokument er udleveringspligtigt eller ikke, men at dette selvsagt først kan afgøres, når myndigheden har haft adgang til dokumentets indhold. SKL § 6, er derfor i sin formulering meningsløs…”.  Og videre hedder det: ” Myndighederne er derfor sat i den i princippet umulige situation, at SKL § 6, stk. 1´s sondring mellem autentisk indhold og et ikke-autentisk indhold skal foretages af myndighederne, uden at disse har adgang til dokumentets indhold”.

Uanset den – i hvert fald i teorien – udlagte usikkerhed om kontrolbeføjelsernes rækkevidde, er det vigtigt at få fastslået at lovforslaget må skulle forstås således, at dataspejling kan foretages – ikke blot af materiale, som bliver påvist af virksomheden, men også af materiale, som ikke ”frivilligt” bliver stillet til rådighed for kontrol.

Yderligere må forslaget skulle forstås således, at det forhold, at helt privat materiale befinder sig på den computer, som ønskes kontrolleret, ikke er til hinder for at der spejles, selv om konsekvensen er, at også det private materiale kommer i SKATs besiddelse.

Mistanke om strafbart forhold
Under de almindelige bemærkninger, punkt 2.2. sidste afsnit anføres følgende:

”Hvis de forhold, der ønskes kontrolleret har en sådan karakter, at der er en begrundet mistanke om strafbart forhold, vil sagen som hidtil skulle overgives til politiet, således at der efter retsplejelovens regler kan indhentes retskendelse til at fremskaffe de ønskede oplysninger, f.eks. ved dataspejling.”.

Efter SRF opfattelse giver dette afsnit (igen) anledning til en uklar retstilstand, som SRF ellers fandt løst ved lov nr. 442 af 9. juni 2004 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter.

Den uklare situation omhandler hvorledes SKAT skal forholde sig når der under en kontrol opstår mistanke om strafbart forhold. Efter SRFs opfattelse løste Retssikkerhedsloven dette problem i § 9, stk. 2 ved at åbne op for, at et tvangsindgreb kan gennemføres eller fortsættes, selv om der foreligger en rimelig grund til at mistænke en given fysisk eller juridisk person for at have begået en strafbar lovovertrædelse.

Denne undtagelse er i praksis helt typisk forekommende, idet langt de fleste administrative tvangsindgreb er udtryk for almindelig kontrol/tilsynsvirksomhed og derfor med det formål at foretage en generel kontrol af, om den forvaltningsretlige lovgivning overholdes.

Efter SRFs mening er der i dag i litteraturen bred enighed om dette udgangspunkt, som tillige følger af Justitsministerens vejledning nr. 9686 af 22.12.2004.

Se endvidere Gorm Toftegaard Nielsen, Straffesagens gang, side 37, hvori der anføres følgende: ” Det gælder dog ikke, [Altså at brug af tvangsindgreb skal ske efter retsplejelovens regler, når der foreligger mistanke om strafbart forhold], hvis indgrebet sker for at skaffe oplysninger til brug for andre spørgsmål end fastsættelse af straf. Hvis arbejdstilsynet f.eks. overvejer at udstede et forbud mod brug af en bestemt maskine, kan det bruge beføjelserne efter arbejdsmiljøloven, selv om den hidtidige brug af maskinen er strafbar.”

Se i samme retning Marit Nilsen (Marit Abel)s kommentar i SR-SKAT 4/06 og 5/06, hvori tillige fremhæves, at kontrol kan foretages, men at selvinkrimineringsforbuddet i retssikkerhedslovens § 10, stk. 2, naturligvis samtidig skal iagttages.

Endelig kan der fra praksis henvises til SKM 2009.601 ØLD.

Det er således efter SRFs opfattelse ganske vigtigt, at den i lovforslaget givne tilkendegivelse vedr. dette spørgsmål ikke giver anledning til den fejlopfattelse, at der ikke må kontrolleres, såfremt der foreligger rimelig grund til mistanke om strafbart forhold, og at sagen derfor kun skal overgives for det tilfælde, at formålet med kontrollen ikke længere er at gøre kravet op, men udelukkende at fremskaffe bevisligheder til brug for en straffesag. Er formålet således kontrol, men ”bivirkningen” at der tillige fremskaffes bevisligheder til brug i en straffesag – en faktura kan så at sige siges at have to sider – kan kontrollen fortsættes.

Forseglingsordning
SRF kan godt se logikken bag ved den foreslåede forseglingsordning og de retssikkerhedsmæssige perspektiver heri. SRF finder imidlertid at forseglingsprocessen forekommer ret bureaukratisk og til dels også som en teknologisk usmidig proces. Under alle omstændigheder bør der i de nærmere fastsatte regler herom der efter lovforslagets stk. 7 skal forelægges for Skatterådet blive fastsat frister for hvornår forseglingen senest kan brydes af SKAT uanset om dataejeren er til stede eller ej, ligesom det bør blive præciseret fra hvilket tidspunkt 6 måneders fristen i Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2 og § 32, stk. 2 løber fra.

Endelig er det SRFs opfattelse, at det i reglerne bør præciseres hvilke retlige indsigelsesmuligheder dataejeren/repræsentanten kan fremføre og konsekvenserne heraf, når forseglingen brydes. For SRF forekommer det væsentligt at undgå, at lovforslaget så og sige ”flytter” de af Jan Pedersen ovenfornævnte fortolkningsmæssige vanskeligheder af SKL § 6, stk. 1 frem til lokalet, hvor der efter lovforslagets vedtagelse vil ske en brydning af forseglingen og ved SKATs gennemgangen af materialet foregår.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Formand for Skatterevisorforeningens Skatteudvalg


Emne:
Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om begrænsning i borgernes adgang til at ændre visse oplysninger om indkomster og fradrag i årsopgørelsen samt om borgerens underretning om SKAT om en for lav skatteansættelse – samt udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation på Skatteministeriets område

Foreningens svar:
Skatterevisorforeningen takker for det modtagne materiale, og kan i den forbindelse meddele, at vi har følgende bemærkninger til de modtagne udkast til bekendtgørelse:

Om forslaget om underretning efter skattekontrollovens § 16
Det fremgår af udkastet til bekendtgørelsen om feltlåsning m.m. i § 3 at såfremt en indberettet oplysning efter bekendtgørelsens § 2 er forkert og dette fører til at skatteansættelsen for den skattepligtige er for lav, anses den underretning, som den skattepligtige skal foretage til SKAT efter skattekontrollovens § 16 for fortaget, hvis den skattepligtige har prøvet at ændre i oplysningen ved hjælp af TestSelv-Internet eller TastSelv-telefon.

Dette er i notatet om udkastet til bekendtgørelser uddybet i punkt 3, hvoraf det fremgår at en skatteyders forsøg på at ændre i et låst felt vil blive registreret i logbogen i TastSelv – og underretningen efter skattekontrollovens § 16 anses efter bekendtgørelsesudkastet som foretages dermed.

Endvidere er det anført, at der fra indkomsåret 2010 vil blive etableret en facilitet i ændringsbilledet til årsopgørelsen i TastSelv, der giver skatteyderen mulighed for ved at klik på et låst feslt at sende en mail til den indberetningspligtige om at korrektion af den indberettede oplysnings ønskes.

SRF finder disse tiltag meget relevante og anvendelige i arbejdet med den digitale kommunikation med skatteyderne, men SRF finder, at der mangler et led i dette regelsæt, nemlig en facilitet, der sikrer, at der også rent faktisk sker en korrektion/opfølgning på den underretning som den skattepligtige efter bekendtgørelsesudkastet laver efter skattekontrollovens § 16.

Hvis der alene sker en registrering af denne underretning i skatteyderens logbog i TastSelv uden nogen form for advisering til SKAT vil underretningen virke tom og indholdsløs, hvis skatteyderen ikke reelt ikke foretager sig mere end blot at forsøge at ændre i et låst felt.

SRF er enig i, at den foreslåede løsning med en mail til den indberetningspligtige med besked om at et låst felt ønskes korrigeret i mange tilfælde vil betyde, at de indberetninger, der ligger til grund for et låst felt ændres – og skatteyderens ansættelse ikke længere er ansat for lavt som følge af ændring af de indberettede tal – med eller uden agterskrivelse - men det må formodes, at der vil være et væsentligt antal forhold, hvor skatteyderen først prøver at ændre feltet, og da det ikke lykkes, så foretages ikke yderligere ud fra den tro, ”at så må det oplyste tal jo være rigtigt."

Dermed vil der være en række sager, hvor skatteyderen ikke kan ifalde straf efter skattekontrollovens § 16, idet denne underretning er foretaget, men den materielle ændring af skatteansættelsen, der netop skulle følge af underretningen, gennemføres ikke.

SRF vil foreslå, at det sikres, at der i de sager, hvor der sker en digital underretning efter skattekontrollovens § 16 som beskrevet i bekendtgørelsesudkastet, efterfølgende sker en faktisk sagsbehandling og herunder en opfølgning på, hvorvidt skatteyderens underretning har afstedkommet en ændring af de indberettede beløb.

SRF vil foreslå, at der i de tilfælde, hvor en skatteyder henvender sig til den indberetningspligtige for at få et felt ændret – og hvor den indberetningspligtige så ændrer de indberettede tal – gives SKAT mulighed for at konstaterede dette og give SKAT et værktøj i hænde, der kan sikre, at den skattepligtige så rent faktisk også benytter sig af, at det hidtil låste felt nu er åbnet for den skattepligtige til at ændre tallene i TastSelv, så de bliver i overensstemmelse med de nyindberettede tal i de ellers låste felter.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Formand for Skatterevisorforeningens Skatteudvalg


Emne:
Forslag til lov (L 208) om ændring af pensionsbeskatningsloven (Afskæring af fradragsret for nye indbetalinger til en kapitalpension efter udbetaling af en kapitalpension, undtagelse af indeksordninger fra loftet på 100.000 kr. for fradragsberettigede indbetalinger)

Foreningens svar:
SRF takker for det modtagne materiale, og kan i den forbindelse meddele, at vi har følgende bemærkninger til det modtagne lovforslag:

Forslaget om at genindføre afskæring af fradrags-/bortseelsesret for indbetaling på kapitalpension, når der i tidligere år er sket afgiftsberigtigelse med 40 % efter det 60. år, vil antageligt medføre at der vil være mange henvendelser fra skatteydere, der ikke kan forstå, at de ikke kan få fradrags-/bortseelsesret for indbetalingen som hidtil

I disse tilfælde er disse skatteydere oftest ikke klar over, at der er sket udbetaling fra en kapitalpension med 40 % afgift.

Dette er særlig udtalt for 2009 og fremefter, idet der i 2008 er sket utrolig mange udbetalinger af kompensationsbeløb efter Pensionsafkastbeskatningsloven. Disse beløb er udbetalt til kunder, der har flyttet deres kapitalpensionsordning til andre pensionsinstitutter. Der er tale om mange små udbetalinger.

Rent praktisk medfører en udbetaling fra en kapitalpension med 40 % afgift efter det 60. år, at der i pensionsafgiftssystemet indsættes en spærrekode, som overføres til SLUT-systemet og afføder en kode, der forhindrer fradrag/bortseelsesret, evt. ved en maskinel regulering af årsopgørelsen.

Efter gældende praksis kan kunderne så vælge at efterbetale de manglende 20 % afgift og dermed stilles som at de har betalt 60 % afgift og bibeholde fradrags-/bortseelsesretten i senere år. Indbetalingen sker til SKAT i Maribo, der ophæver spærringen i pensionsafgiftssystemet og giver besked til skattecentret om at der skal ske ændring af årsopgørelsen.

Hvis ikke borgeren vælger at efterbetale de 20 %, kan indbetalingen til kapitalpension vælges tilbagebetalt afgiftsfrit eller overført til en anden fradragsberettiget pensionsordning med virkning fra indbetalingstidspunktet. Det betyder yderligere arbejde for pensionsinstituttet og i tilfælde af overførsel til en anden pensionsordning, at SKAT ændrer årsopgørelsen, medmindre den kan ændres via TastSelv.

I de tilfælde, hvor borgeren ikke har mulighed for – på grund af pensionsaftalen – at få beløbet afgiftsfrit tilbagebetalt eller overført, skal borgeren selv sørge for at pensionsinstituttet undlader at indeholde afgift af beløbet ved udbetalingen af kapitalpensionsordningen. Er kapitalpensionsordningen allerede udbetalt, skal borgeren selv sørge for at rette henvendelse til SKAT for at få ændret afgiftsberegningen.

For disse personer – og også for mange andre, som gerne vil fortsætte med indbetalingen til kapitalpension eller hvor indbetalingen fortsætter som følge af en arbejdsmarkedspensionsordning – vil det være endnu mere uforståeligt, at reglen om afskæring af fradrags-/bortseelsesret genindføres, fordi der spekuleres i fradrag for kapitalpension og efterfølgende afgiftspligtig tilbagebetaling af hensyn til pensionstillæg.

Både hensynet til disse borgere samt de administrative forhold taler efter SRFs opfattelse derfor for, at indgrebet målrettes mod de misbrugstilfælde, der er tale om.

Dette synes mest logisk at kunne ske ved at ændre reglerne for pensionsberegning, så fradrag for kapitalpension ikke nedsætter den indkomst, der lægges til grund for pensionsberegningen.

Det tilsvarende princip er jo anvendt på skatteområdet for beregningsgrundlaget for topskatten, hvor indbetalinger til kapitalpension ikke kan reducere topskattegrundlaget jævnfør Personskattelovens § 7.

Alternativt kunne der indføres en bundgrænse, så kun udbetalinger over en vis minimumsgrænse medførte afskæring af senere fradrags-/bortseelsesret. Spekulationen i pensionstillæg antages i de fleste tilfælde at være kombineret med, at man får tilbagebetalt kapitalpensionsindbetalingen med det samme.

Det er SRFs opfattelse, at som lovforslaget er formuleret kan der stadig ”spekuleres” i pensionstillæg ved at indbetale på kapitalpension og vente til et senere tidspunkt med at få udbetaling fra kapitalpension til 40 %.

Dette kan for eksempel ske ved at beløbet vil kunne indbetales i 2010 og tilbagebetales i 2011, hvor det så først er i 2012, der ikke længere kan opnås fradrag for indbetaling på kapitalpension og først indkomsten i 2012, der ikke kan nedsættes i relation til pensionsberegningen.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Formand for Skatterevisorforeningens Skatteudvalg


Emne:
Forslag til lov og ændring af en børnefamlieydelse (ungeydelse for 15 - 17 årige)

Foreningens svar:
Skatterevisorforeningen takker for det modtagne materiale og kan i den forbindelse meddele, at vi ikke har bemærkninger til det modtagne lovforslag udover at det fremgår af lovforslagets § 6, stk. 3 at for kalenderåret 2011 udgør ungeydelsen på månedsbasis 3.894 kr. Det antages, at tallet i stedet skal være 894 kr. pr. måned.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm, Specialkonsulent
Skatterevisor / Master i skat


Emne:
Høring af udkast til bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af følgeloven til selskabsloven m.v

Foreningens svar:
Skatterevisorforeningen takker for det modtagne materiale og kan i den forbindelse meddele, at vi har følgende bemærkninger til det modtagne forslag til bekendtgørelse:

Skatterevisorforeningen konstaterer i fortsættelse af foreningens høringsudtalelse til L 102 med tilfredshed, at der i bekendtgørelsesudkastets § 13, stk. 2 er anført, at ikrafttræden for lovens § 18, nr. 2, der ændrer definitionen for hvilke koncernselskaber, der er omfattet af obligatorisk, national sambeskatning i SEL § 31 C, er anført med virkning for indkomstår (og ikke for regnskabsår), der påbegyndes … marts 2010 eller senere.

Efter foreningens opfattelse bør det dog præciseres i bekendtgørelsen eller andet sted, at der ved begrebet indkomstår her menes delårsindkomstperiode efter bestemmelsen i SEL § 31, stk. 3, 1. og 3. pkt, jfr. det princip, som Skatterådet har lagt til grund i afgørelsen SKM 2009-420.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Specialkonsulent, Skatterevisor / Master i skat


Emne:
Forslag til lov om ændring af selskabsloven og lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love

Lovforslaget har til formål at skabe en tilstrækkeligt detaljeret hjemmel til, at hovedparten af bestemmelserne i selskabsloven kan sættes i kraft ved bekendtgørelse umiddelbart efter Folketingets vedtagelse af det fremsatte lovforslag. Forslaget har til formål at præcisere og udbygge økonomi- og erhvervsministerens hjemmel til at fastsætte regler om delvis ikrafttræden og nødvendige konsekvensændringer i en overgangsperiode, indtil de resterende it-tilpasninger i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system er på plads.De resterende dele af selskabsloven vil herefter blive sat i kraft.

Foreningens svar:
Skatterevisorforeningen takker for det modtagne materiale, og kan i den forbindelse meddele, at vi har følgende bemærkninger til det modtagne lovforslag:

Lovforslaget ændrer for så vidt ikke ikrafttrædelsestidspunkterne for de i Lov nr. 516 af 12. juni 2009 vedtagne ændringer i skattelovgivningen.

Imidlertid betyder den fortsatte uklarhed omkring tidspunktet for lovenes ikrafttræden, at det efter Skatterevisorforeningens opfattelse er uheldigt, at der gennemføres ændringer i skattelovgivningen af ikke ubetydelig betydning i Økonomi- og Erhvervsministeriets regi.

Skatterevisorforeningen vil specielt pege på ikrafttræden af bestemmelsen i lovens § 19, nr. 2 om koncerndefinitionen ved obligatorisk sambeskatning.

I § 19, nr. 2 i lov nr. 516 af 12. juni 2009 ændres definitionen af koncerntilhørsforhold, der medfører obligatorisk national sambeskatning i selskabsskattelovens § 31 C

Denne bestemmelse træder først i kraft, når Økonomi- og Erhvervsministeren fastsætter dette, jfr. lovens § 25.

Den pågældende bestemmelse kom først ind i lovforslaget ved folketingets 2. behandling, jfr. ændringsforslag nr. 11 til lovforslag L 171 af 25. marts 2009 i Folketingets Erhvervsudvalgs betænkning af 15. maj 2009.

I bemærkningen til ændringsforslaget er anført følgende om ændringsforslaget:

”Efter forslagets ikrafttrædelsesbestemmelse er det overladt til økonomi- og erhvervsministeren at fastsætte tidspunktet for lovens ikrafttræden., Det forudsættes i den forbindelse, at ændringen af koncerndefinitionen i sambeskatningsreglerne vil få virkning for det første regnskabsår, der begynder efter den fastsatte ikrafttrædelsesdato.”

Skatterevisorforeningen bemærker, at ikrafttrædelsestidspunktet for ændringen af bestemmelsen i SEL § 31C har betydning i to relationer:

 1. I de situationer, hvor der ikke sker ændring af ejerforholdene, men hvor der som følge af ændringen af koncerndefinitionen sker ændring af de bestående sambeskatningsforhold ved at der efter de ændrede regler nu foreligger en koncern omfattet af SEL § 31 C, eller en hidtil etableret koncernforbindelse i relation til SEL § 31C ophører.

  I disse – formentlig ganske få tilfælde – er det hensigtsmæssigt at de nye regler gælder fra det første indkomstår (og ikke regnskabsår), der påbegyndes efter bestemmelsen er trådt i kraft.
 1. I de situationer, hvor der som følge af ændring af ejerkredsen sker ændring af sambeskatningsforholdet i løbet af et indkomstår, og derfor efter reglerne i SEL § 31, stk. 3 skal foretages delårsopgørelse, er det ikke hensigtsmæssigt, hvis de nye regler først træder i kraft ved efterfølgende påbegyndelse af nyt regnskabsår. Dette kan medføre, at der sker ændring af sambeskatningskredsen på det tidspunkt, hvor ejerskiftet indtræder, men derefter skal ske ændring i sambeskatningskredsen ved påbegyndelse af næste regnskabsår som følge af ændringen i koncerndefinitionen. Her vil det være hensigtsmæssigt, at de nye regler træder i kraft samtidigt med, at ejerskiftet medfører, at der skal foretages en fornyet vurdering af, om betingelserne for obligatorisk sambeskatning er til stede, og hvilke selskaber, de omfatter.

Skatterevisorforeningen er selvfølgelig tilhænger at, at ikrafttrædelsesreglerne for de nye regler for koncerndefinition i selskabslovgivningen, herunder regnskabslovgivningen, og i skattelovgivningen koordineres, men det er også vigtigt, at der fastsættes en ikrafttræden, der ikke medfører unødigt administrativt bøvl for de berørte selskaber, og ikrafttræden af de skattemæssige regler bør derfor også overvejes i relation til den øvrige skattelovgivning, herunder reglerne for obligatorisk sambeskatning i SEL §§ 31 – 31C

Efter skatterevisorforeningens opfattelse vil det derfor være mest hensigtsmæssigt, hvis det bestemmes, at skatteministeren fastsætter ikrafttrædelsestidspunktet eller det i det foreslåede lovforslag L 102 skabes mulighed for en differentieret ikrafttræden som anført ovenfor.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Formand for Skatterevisorforeningens Skatteudvalg


Emne:
Bekendtgørelse om, hvilke oplysninger, der skal indgives til told- og skatteforvaltningen, ved genanbringelse af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom m.v. i en anden fast ejendom m.v.

Foreningens svar:
Skatterevisorforeningen takker for det modtagne materiale, og kan i den forbindelse meddele, at vi har følgende bemærkninger til det modtagne lovforslag

Indsendelse af opgørelse af fortjeneste

Skatterevisorforeningen foreslår, at der i bekendtgørelsens § 1 indsættes en bestemmelse om, at der sammen med begæringen om anvendelse af ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A skal indsendes opgørelse af den opgjorte skattepligtige avance efter ejendomsavancebeskatningsloven, der ønskes genanbragt i skattemæssig anskaffelsessum for nyinvestering efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven, samt dokumentation for, at den anskaffede ejendom opfylder betingelsen for genanbringelse.

Begrundelse

Det fremgår af bekendtgørelsesudkastets § 3, at de pågældende oplysninger kan indkaldes af SKAT.

Det er erfaringen, at der i mange tilfælde er opgjort forkert skattemæssig avance efter ejendomsavancebeskatningsloven ved afståelse af fast ejendom, og at der ofte er fejl i opgørelse af skattemæssig anskaffelsessum.

Netop ved genanbringelse af en ejendomsavance er det vigtigt, at opgørelserne kontrolleres ved genanbringelsen, da opgørelsen har betydning ved opgørelse af skattepligtig avance på efterfølgende afståelse af den ejendom, hvori der sker genanbringelse, og denne beskatning ofte sker en hel del år senere end genanbringelsen.

Da der ikke selvangives en skattepligtig ejendomsavance, og da skattemæssig anskaffelsessum for den nyanskaffede ejendom nu bliver betydelig anderledes end den regnskabsmæssige anskaffelse, er der ofte brug for en kontrol af opgørelsen af genanbringelse i tilslutning til indsendelse af begæringen frem for ved eventuel udtagelse af selvangivelsen for det år, hvor avancen, der genanbringes, opgøres.

Det vil derfor være mest rationelt for såvel SKAT som ejendomsejer, at de fornødne opgørelser og dokumentationer indsendes sammen med begæringen om genanbringelse, så den samlede skattemæssige virkning af genanbringelsen kan behandles og kontrolleres samlet.

For skatteyderne indeholder en sådan ordning den fordel, at der tages stilling til alle materielle og processuelle skattespørgsmål samlet og straks efter indsendelse af begæringen, og der derfor undgås, at der efterfølgende skal indsendes yderligere oplysninger med eventuelle efterfølgende drøftelse med SKAT af selve opgørelsen af det genanbragte beløb.

Det bemærkes her, at de pågældende opgørelser skal udarbejdes ved opgørelsen af genanbringelsen, og derfor er udarbejdet hos skatteyder. Ofte er opgørelserne udarbejdet af skatteyders rådgiver, og det er derfor uden besvær at videresende disse oplysninger.

Det er derfor lettere for skatteyder at indsende de relevante oplysninger samlet, i stedet for at afvente, at SKAT efterfølgende anmoder om, at de pågældende oplysninger indsendes.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Formand for Skatterevisorforeningens Skatteudvalg


Emne:
Forslag til bekendtgørelse om begrænsning i borgernes adgang til at ændre visse oplysninger om indkomster i årsopgørelsen samt om borgernes underretning af SKAT om en for lav skatteansættelse.

Foreningens svar:
Skatterevisorforeningen takker for det modtagne materiale, og kan i den forbindelse meddele, at vi har følgende bemærkninger til det modtagne forslag til bekendtgørelse.

Skatterevisorforeningen finder, at såfremt der på et senere tidspunkt udstedes en bekendtgørelse med yderligere låste felter gældende for indkomståret 2009. bør denne bekendtgørelse indarbejdes i den kommende bekendtgørelse, idet de to indkomstarter som nævnt er af mindre betydning.

Skatterevisorforeningen vil foreslå, at bekendtgørelsens § 3 omformuleres, således at den kommer til at fremstå som mere læsevenlig og dermed som mere operationel. Da der er tale om en bestemmelse, der indeholder strafansvar anses det som uhensigtsmæssigt og uheldigt at reglen er formuleret i et pkt. med 8 kommaer.

Det anføres i bekendtgørelsen, hvad skatteyderen ikke kan. Det fremgår derimod ikke, hvad han så kan gøre for at selvangivelsen bliver korrekt. Kan han f.eks. indsende en selvangivelse?

Det fremgår altså ikke, hvem eller hvordan han så kan kontakte nogen for at få ændret de indberettede beløb (eller de ikke-indberettede beløb!). Det fremgår heller ikke, at ændringen kan ske, hvis der indsendes en ændret indberetning fra den indberetningspligtige, hvilket vel var meningen. Skatterevisorforeningen finder ikke, at bekendtgørelsen på dette punkt er særlig informativ for målgruppen.

Skatterevisorforeningen under sig over, at personer, der skal indsende en selvangivelse, kan ændre i de indberettede (eller ikke-indberettede) oplysninger vedr. jubilæumsgratialer, fratrædelsesgodtgørelser og hædersgaver, dvs. ved at påføre de ændrede beløb på selvangivelsesblanketten, men ikke på TastSelv mv.

Bekendtgørelsens § 1 omhandler både tilfælde, hvor der er indberettet beløb, og tilfælde, hvor der ikke er indberettet beløb fra den indberetningspligtige. Der ses ikke nogen logisk grund til at forhindre, at man selvangiver et beløb, som fejlagtigt ikke er indberettet.

Bekendtgørelsens § 1 omhandler både tilfælde, hvor der er indberettet beløb, og tilfælde, hvor der ikke er indberettet beløb.

Derimod omhandler bekendtgørelsens § 3 kun tilfælde, hvor der er indberettet beløb. Dvs. at skatteyderen kun er straffri, hvis han forsøger at rette årsopgørelsen via TastSelv mv. i de tilfælde, hvor der er foretaget indberetning af et beløb fra den indberetningspligtige, men ikke hvis den indberetningspligtige ikke har indberettet noget.

Dette må være en forkert udformning af bestemmelsen. Skatterevisorforeningen finder, at der må være et større behov for bestemmelsen i de tilfælde, hvor den indberetningspligtige ikke har indberettet noget.

Som bekendtgørelsens § 3 er udformet gælder det, at hvis man har forsøgt at rette årsopgørelsen via TastSelv på et hvilket som helst punkt, så bliver man straffri efter § 16, idet man anses at have givet SKAT underretning.

Umiddelbart er den formuleret sådan, at det er de eneste 2 måder, nemlig via TasSelv på internettet eller telefonen, man kan give SKAT den nødvendige underretning på, hvilket ikke kan være meningen.

Desuden kan det vel kun være meningen, at man skal være straffri, hvis man har forsøgt at ændre vedrørende et af de fastlåste felter og ikke på alle andre punkter i årsopgørelsen

Rent sprogligt henviser § 1 til de indkomster der er nævnt i § 2 og § 2 henviser til de indkomster der er nævnt i § 1. § 1 nævner ingen indkomster, men hvad man ikke kan foretage sig mht. de indkomster der er nævnt i § 2.

Skatterevisorforeningen finder, at § 2 i stedet kunne formuleres således i indledningen: ”De indkomster, der er omfattet af § 1, er: …”. Rent sprogligt er det heller ikke hensigtsmæssigt at bruge udtryk som ”… fratrædelsesgodtgørelse mv….” uden at angive rubriknr. eller lovbestemmelser til afgrænsning af, hvad udtrykket: ”mv.” betyder.

Skatterevisorforeningen finder, at § 3 kan gøres lidt mere læsevenlig ved at undlade den indskudte sætning: ”…, som ikke kan ændres af den skattepligtige…”, idet det jo giver sig selv, når bekendtgørelsens § 2 netop omhandler beløb som den skattepligtige ikke kan ændre. I § 4 er det også overflødigt at skrive: ”… for de indkomstarter, der er nævnt i § 2 nr. 1 og 2…”, da bekendtgørelsen jo ikke omhandler andre indkomstarter.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Formand for Skatterevisorforeningens Skatteudvalg


Emne:
Bekendtgørelse af forretningsorden for skatteankenævn, vurderingsankenævn, fælles skatte- og vurderingsankenævn samt motorankenævn i høring.

Foreningens svar:
Skatterevisorforeningen takker for det modtagne materiale, og kan i den forbindelse meddele, at vi har følgende bemærkninger til det modtagne forslag til bekendtgørelse:

I §2, stk. 1, nr. 4 er der ikke taget stilling til klageadgangen, hvis der både er flere sælgere og flere købere af et aktiv. Tilsvarende forhold gør sig gældende i §2, stk. 1, nr. 5.

På samme måde er der i §2, stk. 1, nr. 6 heller ikke taget stilling til klageadgangen, hvis der både er flere gavegivere og flere gavemodtagere. Tilsvarende forhold gør sig gældende i §2, stk. 1, nr. 7.

Det vil formentlig være hensigtsmæssigt, at der tages stilling til klageadgangen i disse situationer, selv om Ankechefen i §2, stk. 4, nr. 3, er bemyndiget til at flytte en klage, hvis der i øvrigt er tvivl om, hvilket ankenævn, der skal behandle sagen.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Formand for Skatterevisorforeningens Skatteudvalg


Emne:
Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og lov om registrering af køretøjer (Digital kommunikation, administrative regler vedrørende køretøjsregistrering, forenklet tilbagebetaling af skatter og afgifter samt indstillings-, orlovs- og afskedigelsesregler for medlemmer af Skatterådet og Landsskatteretten).

Foreningens svar:
Skatterevisorforeningen SRF takker for det modtagne materiale, og kan i den forbindelse meddele, at vi har følgende bemærkninger til det modtagne lovforslag:

Indledningsvis vil SRF bemærke, at foreningen er klar over, at høringssvarets indhold ligger uden for lovforslaget, men da der tale om ændringer til Skatteforvaltningsloven har vi fundet anledning til bemærkningerne.

SRF vil gerne gøre opmærksom på, at der synes behov for at udvide retten til at indhente bindende svar hos SKAT.

Efter nuværende praksis, jævnfør afsnit C.1.2.3.1. i Processuelle Regler på SKATs område, kan der ikke indhentes bindende svar på værdiansættelse ved et skattepligtigt dødsbos salg eller udlæg af fast ejendom til en potentiel arving.

Dette er begrundet med, at det tilhører skifterettens kompetence, og SKAT først efter skifterettens stillingtagen til boopgørelsen vurderer værdiansættelsen, jævnfør Dødsboskattelovens § 84 og Boafgiftslovens § 12, stk. 1.

Sådanne anmodninger afvises derfor, og dette er tiltrådt af LSR jævnfør SKM 2009.534. LSR.

Indtil Finanskrisen har dette ikke været et problem, idet værdiansættelsescirkulæret gav mulighed for salg eller udlæg til 85 % af sidste offentliggjorte ejendomsvurdering, og ejendommen derfor altid havde en højere handelsværdi.

Men efter de seneste års store fald i ejendomspriserne, samt relativt store stigninger i vurderingen af erhvervsejendomme, inklusive udlejningsejendomme, kan der i en række tilfælde være tale om, at den faktiske handelsværdi er lavere end 85% af sidste offentliggjorte ejendomsvurdering.

Hvor en ejendom skal overtages af en enkelt af de implicerede arvinger, og handelsværdien her anses lavere end de 85%, og dette er tiltrådt af alle arvinger, vil det være praktisk, om der - inden der udarbejdes endelig boopgørelse - er taget stilling til, om SKAT vil godkende værdiansættelsen, der ikke kun har betydning for arvens fordeling, men også for boets skattepligtige indkomst og dermed boskatten, samt for opgørelse af boafgiften.

Skatterevisorforeningen vil derfor foreslå Skatteministeriet, at det overvejes at ændre lovgivningen/praksis, således at der, inden boet afsluttes, kan indhentes bindende svar på værdiansættelsen af fast ejendom, herunder på værdiansættelsen af aktier i selskaber, hvor fast ejendom er en væsentlig del af selskabets samtlige aktiver.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Formand for Skatterevisorforeningens Skatteudvalg


Emne:
Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove. (Justeringer af pensionsafkastbeskatningsloven og 100.000 kr.'s-loftet for indbetalinger til ratepension m.v.)

Foreningens svar:
Skatterevisorforeningen takker for det modtagne materiale, og kan i den forbindelse meddele, at vi har følgende bemærkninger til det modtagne lovforslag:

Bemærkninger til forslag til ændring af pensionsbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven mv.

Det fremgår af lovforslagets § 2 nr. 4, at

I § 3, stk. 11, indsættes efter 6. pkt.:

”Uanset 6. pkt. finder § 21 A, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 51, anvendelse for skattepligtige, der i indkomståret 2009 har foretaget fradrag for betalte eller forfaldne præmier og bidrag svarende til op til 30 pct. af overskud fra selvstændig erhvervsvirksomhed som fastsat i pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 5, 4. og 5. pkt.”

Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår bl.a.:

”Det foreslås på denne baggrund at justere overgangsreglen således, at skattepligtige, der anvender 30 pct.’s-reglen i 2009, har mulighed for at få en overskydende, ikke fradragsberettiget indbetaling tilbagebetalt (eller overført til en anden pensionsordning) efter pensionsbeskatningslovens § 21 A, stk. 2. Tilbagebetalings- og overførselsmuligheden gælder alene i det omfang, at der foretages fradrag efter 30 pct.’s-reglen, ikke såfremt der foretages fradrag med 1/10 af indbetalingen, jf. pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 3 og 4, eller såfremt der foretages fradrag svarende til opfyldningsfradraget (46.000 kr. i 2009) efter pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 5.

Skatterevisorforeningen har følgende kommentarer hertil:

Det er ifølge bemærkningerne en forudsætning, at fradraget er foretaget efter 30 %-reglen og ikke med 1/10 af indbetalingen eller med det almindelige opfyldningsfradrag.

Opmærksomheden henledes på, at denne forudsætning ikke følger af formuleringen ”har foretaget fradrag … op til 30 pct. af overskud…”. Når det formuleres sådan, at fradraget blot skal være højst 30 % af virksomhedsoverskuddet vil der også være tilbagebetalingsmulighed, hvis der fratrækkes et mindre beløb end de 30 %, hvad enten dette så er 1/10 af indskuddet eller det almindelige opfyldningsfradrag.

Eksempelvis hvis virksomhedsoverskuddet er 1 mio. kr. vil indskud efter 30 % reglen udgøre maks. 300.000 kr. Er indskuddet f.eks. 2 mio. kr. kan der vælges fratrukket 200.000 kr. svarende til 1/10 og frigives 1.800.000 kr. – eller f.eks. 250.000 kr. og frigives 1.750.000 kr. Meningen må derimod være, at der foretages fradrag for de 300.000 kr. og frigives 1.700.000 kr.

Er indskuddet i stedet f.eks. 300.000 kr. kan skatteyder frit vælge hvor stort et beløb der ønskes fratrukket, dog ikke mindre end 1/10 eller 30.000 kr. Med formuleringen i lovforslaget vil han så også frit kunne vælge hvor stort et beløb – mellem 0 kr. og 270.000 kr. der ønskes frigivet. Meningen må derimod være, at da de 300.000 kr. svarer til fradragsmuligheden efter 30 %-reglen kan der ikke frigives noget.

Hvis formålet skal opnås bør reglen derfor formuleres således, at der alene kan ske afgiftsfri tilbagebetaling efter § 21 A stk. 2 for den del af indskuddet, der overstiger 30 % af virksomhedsoverskuddet.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Formand for Skatterevisorforeningens Skatteudvalg


Emne:
Høringssvar til Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning). Forårspakken

Det er SRFs opfattelse, at der generelt synes at mangle en række overgangsregler. I nogle tilfælde vil usikkerhed om overgangen fra nuværende regler til lovforslagets regler kunne løses ved, at der i bemærkningerne til de enkelte forslag om nye regler beskrives, hvorledes der forholdes ved overgang fra hidtidige til nyt regelsæt. I andre tilfælde bør der indsættes egentlige overgangsbestemmelser.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber
I Lovforslagets § 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL § 4A, der definerer datterselskabsaktier.

I stk. 3 til den nye § 4 A er der en værnsregel, der skal forhindre, at der kunstigt skabes datterselskabsaktier ved indskud af fælles holdingselskaber. Det er her en betingelse, at ”….. hovedparten af moderselskabets aktiekapital direkte eller indirekte ejes af selskaber, hvis indirekte besiddelse af datterselskabet er mindre end 10 pct. af aktiekapitalen”
SRF finder, at det bør her nøjere defineres, hvad der menes med hovedparten. Dette kan f.eks. ske ved nogle eksempler i lovforslagets bemærkninger.

Det bør dog også overvejes, om bestemmelsen bør udbygges, så der tages hensyn til, om aktionærerne i de enkelte holdingselskaber er familiemæssigt forbundet efter hovedaktionærreglen.

Følgende eksempel skal opstilles:

Fællesholding Aps ejer 30% af aktierne i A/S Industrikapital. Aktionærerne i Fællesholding Aps er Faderholding Aps med 60%, Sønholding Aps med 20% og Datterholding Aps med 20% af anparterne i Fællesholding Aps. Er Fællesholding Aps omfattet af lovforslagets §4A, stk.3., og er dette også tilfældet, hvis aktionærsammensætningen i Fællesholding Aps er Faderholding Aps med 40%, Moderholding Aps med 20%, Sønholding Aps med 20% og Datterholding Aps med 20%, idet de 4 holdingselskaber ejes af to ægtefæller og deres fælles 2 børn.

I lovforslagets § 1, nr. 33 indsættes ny ABL § 23A, der definerer, hvordan værdiansættelsen efter lagerprincippet sker. For ikke noterede aktier sker værdiansættelsen til det største af skattemæssig anskaffelsessum og aktiernes andel i selskabets regnskabsmæssige egenkapital. Er der tillagt et selskabs aktier forskellige rettigheder, tages der højde for dette ved opgørelse af andel af egenkapital.

Der bør i bemærkningerne til lovforslaget uddybes, hvorledes værdiansættelsen sker, når der er tillagt aktierne forskellige rettigheder. Der kan eventuelt anføres konkrete eksempler fra praksis vedrørende den tilsvarende bestemmelse i pensionsafkastloven.

Det foreslås, at beskatning af gevinst og tab på egne aktier ophæves fra indkomståret 2010 (lovforslagets §1, nr. 10, ny ABL § 10). Dette gælder også næringsaktier.

Selv om de fleste pengeinstitutter o.l. bruger lagerprincippet, bør der være en overgangsregel, der angiver, hvordan urealiseret avance/tab ved udgangen af indkomståret 2009 behandles, hvis selskabet bruger realisationsprincippet.

Bestemmelsen om begrænset skattepligt af udenlandske selskabers faste driftssteder udvides til, fra indkomståret 2010, også at omfattet begrænset skattepligt af udbytte og avance på danske aktier, der tilhører det faste driftssteds anlægskapital (lovforslagets § 14, nr. 3).

SRF finder, at der bør indsættes en bestemmelse, der angiver indgangsværdi, for de tilfælde, hvor en bestående aktiebeholdning inddrages under den begrænsede skattepligt.

Beskatning af kursgevinster hos selskaber - lager princippet.
I lovforslagets § 11 nr. 4 m.fl. ændres Kursgevinstlovens § 25 (om tidspunktet for, hvornår avance/tab skal medregnes). Bestemmelsen opdeles i selskaber (der nu skal bruge lagerprincippet) og personer.

Reglerne for selskaber bliver nu i KGL § 25, stk. 4 og stk. 5.
Der skal nu bruges lagerprincippet for fordringer. Der er dog undtagelse for koncerninterne fordringer og fordringer, der er erhvervet som vederlag for leverede varer og andre aktiver og tjenesteydelser (debitorer).

Gæld synes ikke omfattet af lagerprincippet. (Heller ikke gæld i udenlandsk valuta).

SRF finder, at det bør fremgå klarere af bestemmelsen eller bemærkningerne til lovforslaget, hvordan reglen i den foreslåede KGL § 25, stk. 4 (obligatorisk lagerprincip for selskaber) og i KGL § 25, stk. 5 (om tilvalgt lagerprincip) er afgrænset.

Således vil det sikkert give nogle problemer vedrørende fordringer og gæld i fremmed valuta.

Således som stk. 4 er udformet, må det forstås sådan, at der skal bruges lagerprincippet for bankkonti i fremmed valuta, når der er tale om et indestående (fordring), men ikke når der er tale om bankgæld.

Endvidere skal der ikke bruges lagerprincippet på varedebitorer o.l. fordringer i fremmed valuta.

Vælges det lagerprincippet efter stk. 5, gælder dette dog kun for gæld, der er børsnoteret, men ikke for varekreditorer og bankgæld m.v., herunder gæld i fremmed valuta.

Efter SRFs opfattelse bør der vælges en mere smidig afgrænsning af, hvad der skal omfattes af bestemmelserne, og herunder særligt overvejes fordringer og gæld i fremmed valuta.

Der bør generelt være en overgangsbestemmelse, der fastsætter, hvordan der forholdes ved overgang fra lagerprincippet til realisationsprincippet, svarende til lovforslagets § 22, stk. 11, der fastsætter princippet for overgang fra lagerprincippet til realisationsprincippet.

Afskaffelse af muligheden for, at afdrag på fordringer anses for udbytte.
Der bør indføjes en overgangsbestemmelse til lovforslagets § 11, nr. 1, der afskaffer muligheden for, at afdrag på fordringer anses som maskeret udbytte, således at det klart fremgår, hvilke indgangsværdier, der skal bruges, hvis et selskab ved indgangen af indkomståret 2010 har en fordring, der nu bliver omfattet af den nye KGL § 1, stk. 3, herunder såvel i de situationer, hvor der er brugt lagerprincippet og de situationer, hvor der er brugt realisationsprincippet.

Væsentlige ændringer i reglerne om skattefri omstrukturering uden tilladelse fra SKAT.
Der er i lovforslagets § 1, nr. 48 og 49, og § 8, nr. 6 – 13 m.fl. væsentlige ændringer og forenklinger i reglerne for skattefri omstrukturering uden tilladelse fra SKAT vedrørende skattefri aktieombytning og i fusionsskatteloven fra og med indkomståret 2010.

Der mangler dog præciseringer af, hvilke regler (hidtidige eller nye), der er gældende, når der er tale om en skattefri omstrukturering, der er foretaget uden tilladelse i indkomstårene 2007 – 2009, og der ikke er forløbet 3 år ved indgangen til indkomståret 2010.

Det er således uklart, om der i 2010 gælder de gamle regler (f.eks. udlodningsbegrænsningen) eller de nye regler (3-årsreglen) for omstruktureringer foretaget uden tilladelse før 2010.

Ændring af ABL § 19 og det forsinkede lagerprincip i ABL § 23.
Der forestår en stor pædagogisk opgave med at forklare ændringerne og overgangsreglerne mellem ændringerne for beskatning af aktier m.v. omfattet af ABL § 19, dels hvilke aktier m.v., der er omfattet af ABL § 19, dels ændringen i lagerprincippet, dels betydningen af investeringsselskabets regnskabsår i forhold til investors indkomstår, specielt når reglerne ændres ved indgangen af indkomståret 2010 efter lovforslaget, sammenholdt med de fra indkomståret 2009 gennemførte ændringer i ABL § 19 i den netop vedtagne lov nr.98 af 10. februar 2009 og ændringerne i § 5 i det den 28.1.2009 fremsatte lovforslag L 120 om ændring af lov om finansiel virksomhed m.v., der skal træde i kraft 1.7.2009 og 1.1.2010.

Hvis det er muligt bør ændringen i ABL § 19 bedre koordineres, særligt vedrørende ikrafttrædelsestidspunkterne.

SRF finder, at det er uheldigt, at der i eksemplerne til lovforslagets § 1, nr. 30 om ændring af lagerbeskatning med forsinkelse til almindelig lagerbeskatning, er anført eksempler på effekten af gældende regler og nye regler for 2008 – 2010, når de nye først gælder fra 2010. Det er sikkert bedre at bruge eksempel med år 1 til år 3.

Ændringer i KGL m.v. vedrørende personer.
SRF forstår lovforslaget sådan, at der ikke længere kan bruges lagerprincippet for valutakursændringer (undtagen for børsnoterede obligationer og gæld) jfr. lovforslagets § 11, nr. 2-4.

Det betyder, at personlige skatteydere, der har prioritetslån i udenlandsk valuta, herunder i € og valutalån f.eks. i CHF fra indkomståret 2010 ikke kan bruge lagerprincippet. Der bør derfor indsættes en overgangsbestemmelse, når der skiftes fra lagerprincippet til realisationsprincippet.

Det må overvejes, om der ikke opstår problemer, når der er indgået valutaterminshandler og valutaswaps til afdækning af kursrisikoen på lån i udenlandsk valuta, da lånet føres efter realisationsprincippet, men terminshandlen og valutaswappen som finansielt instrument beskattes efter lagerprincippet.

Særlig beskatning af managementpartnere i kapitalfonde.
For de i lovforslagets § 1, nr. 13 og § 12, nr. 15 foreslåede særlige regler i ABL (ny § 17A) og i Ligningsloven (ny § 16 I), hvorefter partnere i kapitalfonde beskattes af deres ”carried interest” som personlig indkomst, selv om dette ”honorar” optræder som afkast på deres aktier, bør der være klare overgangsregler for situationer, hvor der er indtjent ”værdistigninger” i selskaberne tilhørende de pågældende partnere indtil påbegyndelsen af indkomståret 2010, ligesom det klarere må fremgå, om de nye regler gælder for påbegyndelsen af indkomståret 2010 for de pågældende kapitalfonde, de selskaber, der tilhører de pågældende partnere, eller de pågældende partneres indkomstår, idet de 3 regnskabsperioder ikke behøver at være sammenfaldende.

Personer skal medregne 100% af genvundne bygnings-afskrivninger.
Af pædagogiske grunde, bør det fremgå mere klart af bemærkningerne, at ændringen i § 2, nr. 4 og 5, hvorefter genvundne afskrivninger hos personer skal beskattes 100% mod nu 90%, kun gælder for genvundne afskrivninger for bygninger, men ikke for driftsmidler og inventar efter AL § 9, stk. 4.

Alternativt skal SRF foreslå, at AL §9, stk. 4, ophæves, da der ikke længere findes særlig begrundelse for denne regel.

Stramning af genanbringelsesreglen i EBL § 6A
Da en stor del af sagerne vedrørende genplacering af avance i anskaffelsessummen for udenlandsk ejendom omfatter udenlandske skove, bør det – formentlig af bemærkningerne til lovforslaget om opstramning af den særlige genanbringelsesregel i EBL § 6A i lovforslagets § 5, nr. 5 og 6 – fremgå, at der fortsat kan ske genplacering i en skovejendom, blot den drives for egen regning og ikke er bortforpagtet.

Ikrafttrædelsesreglen for § 5, nr. 5 og 6 bør fremgå mere tydeligt, idet der ikke er overgangsregler vedrørende avancer fra 2009, der placeres i 2010-anskaffelser, eller avancer fra 2010, der placeres i 2009-anskaffelser.

Afskaffelse af omkostningsgodtgørelse for selskaber.
Det synes meget restriktivt, at der skal indgives ansøgning om omkostningsgodtgørelse inden udløbet af 2009 efter de hidtidige regler for omkostninger afholdt inden 1.1.2010.

Lovforslagets § 12, nr. 1 om ændring af Ligningslovens § 7Q bør formuleres mere præcist, så der fastsættes, hvornår selskaber har fradrag for udgifter til ”skattesager”, ikke kun vedrørende omkostninger, der hidtil har berettiget til omkostningsgodtgørelse, men også om der er fradrag for udgifter til revisor og advokatbistand i forbindelse med skattesager, der behandles af SKAT.

Der bør herunder tages udtrykkelig stilling til, om den praksis, der er fastslået ved dommen SKM 2008-941 VL, skal være gældende, og herunder om denne praksis skal være den samme for personer og selskaber, nu der sker adskillelse af reglerne for omkostningsgodtgørelse for personer og selskaber.


Emne:
Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love (Enkel og effektiv kontrol samt mindre skatteplanlægning) Forårspakken

Generelt
Det fremgår af lovforslagets side 16, midtfor, at initiativerne iværksættes løbende i takt med at de tekniske muligheder udvikles

Det er SRFs opfattelse, at dette ikke hænger sammen med de foreslåede ikrafttrædelsestidspunkter.

Det er SRFs opfattelse at en forudsætning for præcis definerede ikrafttrædelsesbestemmelser må nødvendigvis være, at de tekniske muligheder allerede er udviklede, testkørt og klar til drift.

Indberetningspligt for danske fondshandlere
Forslaget om pålæg af indberetningspligt for danske fondshandlere mht. køb af aktier mv. må hilses velkomment, da forslaget vil medvirke til en større automatisering af opgørelsen af avancer og tab.

Det kan dog frygtes, at der som følge af indberetningspligten for danske fondshandlere vil blive flyttet en del aktiehandel til udenlandske fondshandlere med henblik på unddragelse af beskatning.

Dette imødegås delvis i forslaget om, at tabsfradrag betinges af, at købet er indberettet til SKAT.

Der vil dog stadig være risiko for, at gevinster ved aktiehandler i udlandet ikke beskattes.

Hvis den skattepligtige f.eks. i løbet af året har købt og solgt aktier med fortjeneste, vil den skattepligtige kunne unddrage sig beskatning ved at vælge ikke at oplyse om købet af de pågældende aktier.

Skatterevisorforeningen foreslår, at der nærmere overvejes initiativer, der modvirker denne situation..

I lovforslagets punkt 3.A.1.2.3 omtales den såkaldte erklæringspligt, idet  det hedder: ”Reglerne om ejerens erklæring til SKAT om deponering eller kontoføring af værdipapirer i udlandet foreslås ligeledes justeret.” Forslaget betyder, at der skal indsendes en erklæring til SKAT - tilsyneladende papirbaseret.

SRF skal foreslå, at en sådan erklæringsordning ligeledes gøres elektronisk således at sådanne erklæringer opsamles i en fælles database hos SKAT. En sådan database kunne samtidig danne grundlag for en lang række andre papirbaserede erklæringer, der i dag efter anden lovgivning skal indsendes til SKAT. Evt. opsamles i skattemappen. 

I lovforslagets punkt 3.A.1.2.2 omtales reglerne om indberetnings af køb af aktier, idet det hedder: ”Det bemærkes, at de købsoplysninger m.v., skatteyderen afgiver, ikke vil blive undergivet ligning i forbindelse med registreringen af købsoplysningerne m.v. SKAT vil således kunne tage stilling til de afgivne købsoplysninger i forbindelse med skatteansættelsen for salgsåret, hvor købsoplysningerne m.v. får betydning for beregningen af gevinst og tab og beskatningen heraf, herunder inden for genoptagelsesfristerne for dette år.”

SRF finder det hensigtsmæssigt at det i bemærkningerne blev præciseret hvilke konkrete genoptagelsesfrister, der finder anvendelse. Er det alene regler i SFL eller også reglerne om forkortet ligningsfrist for nogle skatteyder efter bek. 1095 af 15.11.05. Dette er af betydning, når nu aktieavancer/tab fremadrettet bliver omfattet af de automatiske feltindberetninger.

Feltlåsordningen
I lovforslagets punkt 3.A.1.2.3 omtales den såkaldte feltlåsningsordning.

SRF finder dele af den foreslåede ordning for noget kompliceret og tungt administrativt for både borger og SKAT. Specielt synes det forhold, at borgeren efter henvendelse til indberetter om en eller anden given fejl i op- eller nedadgående retning herefter selv skal indberette beløbet på ny efter feltet er blevet frigjort. Der bør fra start være muligt at en sådan berigtigelse fra indberetter afføder en ny ændret årsopgørelse.

Som eksempel på nye tekniske muligheder fremgår det af kommentarerne til lovforslaget på side 39, 3. sidste afsnit:
..”at vedkommende bør rette henvendelse til den indberetningspligtige med henblik på at få denne til at indberette på ny, hvis skatteyderen mener, at indberetningen er forkert”.

SRF bemærker, at dette har allerede nu i praksis vist sig at være vanskeligt, idet skatteyder først i år 2´s første måneder kan se i skattemappen, at år 1 er indberettet forkert, og idet det på dette tidspunkt er lukket ned for den indeholdelsespligtiges muligheder for at ændre data med indkomstkorrektion til følge for skatteyderen.

Hvilken betydning vil sådanne eventuelt forlængede indberetningsfrister få for opgørelse af krav over for den indeholdelsespligtige ?

Det er SRFs opfattelse at kravene vil fremadrettet skulle kunne beregnes online, hvilket kræver at de nødvendige IT-systemer kan håndtere dette.


Emne:
Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, lov om arbejdsmarkedsbidrag og virksomhedsskatteloven (Ændrede regler for beskatning af personalegoder, befordringsfradrag, gavefradrag, dagplejefradrag og rejsefradrag m.v.). Forårspakken

Om lovforslagets indhold vedrørende rejsegodtgørelse/-fradrag efter ligningslovens § 9 A.

SRF hilser det – fra et administrativt synspunkt – velkomment, at der indføres et loft over fradrag for rejseudgifter.

SRF skal dog bemærke, at når der ikke indføres et tilsvarende loft over godtgørelse for rejseudgifter vil der reelt stadig være fradragsret for private udgifter over 50.000 kr. hvis arbejdsgiveren vælger at dække udgifterne som skattefri godtgørelse. Der burde derfor være en tilsvarende begrænsning for rejsegodtgørelser, i hvert fald i tilfælde hvor godtgørelsen ydes i forbindelse med en nedsættelse af lønnen.

SRF er klar over, at der kan være tekniske vanskeligheder med at formulere en lovbestemmelse med et sådant indhold tilstrækkeligt præcist. Det kunne derfor overvejes, at der fastsættes en grænse for arbejdsgiverens udbetaling af skattefri godtgørelser, ligeledes på 50.000 kr. som ikke skal være gældende i tilfælde, hvor arbejdsgiveren sender den ansatte på en tjenesterejse.

SRF skal desuden bemærke, at når fradragsbegrænsningen sker til 50.000 kr. pr. år vil der blive et misforhold mellem den medarbejder, der har et midlertidigt arbejdssted fra 1. juli til 30. juni i forhold til den medarbejder der har et midlertidigt arbejdssted fra 1. januar til 31. december.

Det kunne derfor overvejes, om der udover fradragsbegrænsningen på 50.000 kr. årligt skal være en fradragsbegrænsning på 50.000 kr. gældende for fradrag inden for 12 måneders perioden på et givet midlertidigt arbejdssted.

SRF skal vedrørende rejsereglerne – herunder definitionen af en rejse – bemærke, at der er et meget stort administrativt behov for en klar lovmæssig definition af, hvornår der er tale om et midlertidigt arbejdssted, og hvornår en rejse begynder og slutter.

Efter SRFs opfattelse må det i forbindelse med lovforslaget overvejes helt at forlade den praksis, hvorefter det i tilfælde af arbejde på et arbejdssted der efter sin karakter ikke er midlertidigt, f.eks. en fabrik, skal afgøres ud fra ansættelsesforholdets aftalte varighed, om der er tale om et midlertidigt arbejdssted eller ej. Gældende praksis er uklar på området, idet der findes udmeldinger om, at det i forbindelse med et arbejdssted der efter sin karakter er fast, kræver en arbejdsmæssig begrundelse for at en 12 måneders kontrakt kan anses at medføre at der er tale om et midlertidigt arbejdssted. Og ved en forlængelse af en sådan kontrakt kræves der en særlig arbejdsmæssig begrundelse. Sådanne kriterier er ikke praktisk administrerbare og bør derfor ændres, så det afgørende alene er om arbejdsstedet efter arbejdets art er fast eller midlertidigt.

Der er ligeledes stor usikkerhed i praksis om, hvornår en rejse begynder eller slutter, særligt for ansatte i transporterhvervene. En sådan usikkerhed bør fjernes, enten ved at der fastsættes en bestemmelse om, at en rejse i sådanne erhverv begynder og slutter på bopælen eller at den starter og slutter på arbejdsgiverens adresse eller et andet fast mødested som arbejdsgiveren har fastsat.

SRF skal vedrørende 12 måneders begrænsningen af rejseudgifter på et konkret midlertidigt arbejdssted bemærke, at der ikke ses nogen særlig begrundelse for, at begrænsningen alene skal gælde for kostudgifter, men ikke for logiudgifter, særligt ikke når 50.000 kr.s begrænsningen gælder for begge udgiftstyper.

Baggrunden for at der gælder en 12 måneders begrænsning vedr. kostudgifter er, at den ansatte forventes at kunne indrette sig på forholdene herunder økonomisk inden for 12 måneder. Dette forhold gør sig også gældende for logiudgifter.

I forbindelse med bemærkningerne til lovforslaget skal SRF vedrørende beskrivelsen af gældende regler (afsnit 2.3.1.) bemærke, at følgende sætninger ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne:

”Reglerne om, at et arbejdssted kun kan være midlertidigt i op til 1 år, gælder som nævnt kun i forhold til standardsatsen for kost og småfornødenheder.

Hvad angår satsen for logiudgifter, må der foretages en konkret vurdering af, om arbejdsstedet er midlertidigt”.

Det korrekte er, at der ingen fast tidsmæssig grænse er for, hvornår et arbejdssted er midlertidigt. Dette skal altid vurderes konkret fra starten af arbejdsopholdet. Hvis der er tale om et fast arbejdssted, kan rejsereglerne slet ikke anvendes. Er der tale om et midlertidigt arbejdssted, gælder der for kost og småfornødenheder en tidsmæssig grænse for godtgørelse/fradrag på 12 måneder. For logiudgifter gælder der derimod ingen 12 måneders grænse, hvorfor godtgørelse/fradrag for logiudgifter kan ydes, så længe arbejdsstedet er midlertidigt. Der er heller ingen tidsmæssig grænse for, hvor længe en arbejdsgiver kan yde fri kost på et midlertidigt arbejdssted.

Vedrørende formuleringen af lovforslagets § 1 nr. 36 (LL § 9 A stk. 7. 4. pkt.) skal SRF gøre opmærksom på, at formuleringen ikke giver klarhed over, om de 50.000 kr. gælder før eller efter at fradragsbeløbet er reduceret med modtagne godtgørelser fra arbejdsgiveren.

SRF skal derfor foreslå, at bestemmelsen formuleres således, at fradrag ikke kan foretages for udgifter, der overstiger 50.000 kr., og at fradraget herudover reduceres med udgifter, arbejdsgiveren har godtgjort.

Efter forslaget skal loftet 50.000 kr. også gælde for selvstændige erhvervsdrivende, som anvender standardfradrag. I modsætning til lønmodtagere skal der imidlertid ikke være et loft, hvis de faktiske udgifter fratrækkes.

SRF finder ingen særlig begrundelse for denne forskelsbehandling, hvorfor det foreslås, at der også for selvstændige erhvervsdrivende skal gælde et loft på 50.000 kr. ved fradrag for faktiske udgifter.

Om lovforslagets indhold vedrørende Multimediebeskatning:
SRF hilser forslaget om multimediebeskatning på 5.000 kr. årligt velkomment ud fra et administrativt synspunkt, idet forslaget om en standardbeskatning medfører en betydelig regelforenkling.

SRF ønsker dog, at der i bemærkningerne til lovforslaget præciseres, hvilken indflydelse denne beskatning har på de eksisterende kontantlønsordninger, hvor medarbejderen f.eks. medfinansierer en PC-ordning mod en nedgang i kontantlønnen.

Kontantlønsordninger har vundet større og større udbredelse, men der er ikke klart i lovforslaget taget stilling til konsekvensen af disse ordninger i forhold til multimediebeskatningen. Kan multimediebeskatning undgås for de eksisterende kontantlønsordninger? og kan nye ordninger etableres uden dette medfører multimediebeskatning?

Det fremgår af lovforslagets bemærkning at Multimediebeskatningen foreslås at gælde for den enkelte arbejdstager, hvis vedkommende har rådighed over et eller flere af de omfattede goder.

SRF kan ikke af lovforslaget se, at der måtte være taget højde for den situation, hvor en arbejdstager har to arbejdsgivere, hvoraf den ene stille telefon til rådighed for arbejdstageren og den anden stiller bredbånd til rådighed.

SRF finder, at det bør tydeliggøres om der i denne situation skal multimediebeskatning med 5.000 kr. pr. arbejdsgiver i lighed med lovforslagets bemærkninger om ægtefællers multimediebeskatning med 2 x 5.000 kr. hvis begge ægtefæller hver af deres arbejdsgiver har fået stillet et eller flere af de pågældende goder til rådighed.


Emne:
Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (Loft for indbetalinger til rateordninger og ophørende livrenter og forhøjelse af aldersgrænsen for udbetaling af kapitalpensionsordninger m.v.) Forårspakken

Skatterevisorforeningen takker for det modtagne materiale, og kan i den forbindelse meddele, at vi har følgende bemærkninger til det modtagne lovforslag:

Overordnet bemærkes, at lovforslaget yderligere komplicerer et i forvejen kompliceret område, idet der nu indføres yderligere et nyt regelsæt gældende for indskud på ratepensionsordninger og ophørende livrenter, samtidig med at det gældende regelsæt opretholdes vedrørende kapitalpensionsordninger og livsvarige livrenter.

Efter SRFs opfattelse kunne der – uden at hensigterne med lovforslaget modvirkes – samtidig hermed gennemføres forenklinger af regelsættet.

1. Ligestilling mellem private og arbejdsgiverindskud
Vedrørende livsvarige livrenter foreslår SRF, at der sker en ligestilling mellem private indskud og indskud på arbejdsgiverordninger. Det er alene på private ordninger der gælder en fradragsfordelingsregel, dvs. at det enkelte års indskud ikke kan fratrækkes ubegrænset, mens der på arbejdsgiverordninger kan foretages indskud af ubegrænset størrelse det enkelte år, idet indskuddet alene er maksimeret af lønnens størrelse. Den ubegrænsede fradragsret på arbejdsgiverordninger gælder, uanset om indskuddet reelt finansieres af arbejdsgiveren udover den aftalte løn eller af den ansatte ved modregning i lønnen.

SRF foreslår at der enten for begge typer af indskud på livsvarige livrenter gælder at indskud kan foretages ubegrænset, eller at der for begge typer af indskud indføres et fælles maksimum. Ubegrænset indskud vil set fra skatteydernes side ikke rent økonomisk kunne betale sig udover et niveau, så den personlige indkomst nedbringes til topskattegrænsen, så der vil være en selvregulerende effekt. Såfremt der ønskes en maksimumsgrænse kunne denne f.eks. være på 30 % af den personlige indkomst, svarende til den særlige opfyldningsfradragsregel for selvstændige erhvervsdrivende.

Såfremt ændringen gennemføres, kan fradragsfordelingsreglerne helt afskaffes.

2. Ændring af fradragsfordelingsreglerne
Hvis der som foreslået i lovforslaget opretholdes en fradragsfordelingsregel for private indskud på livsvarige livrenter skal SRF gøre opmærksom på, at sådanne indskud – afhængigt af størrelsen – ved en bevarelse af det hidtidige opfyldningsfradrag på 46.000 kr. (2010-niveau) kan blive dårligere stillet fradragsmæssigt end indskud på ratepension. Foretages der f.eks. engangsindskud på 100.000 kr. på ratepension er dette indskud fuldt fradragsberettiget i indskudsåret, mens et tilsvarende indskud på livsvarig livrente skal fordeles til fradrag over 2-3 år. Dette må indebære, at størrelsen af det almindelige opfyldningsfradrag som minimum skal forhøjes til 100.000 kr. pr. år.

3. Fraflytterbeskatningsreglerne
Fraflytterbeskatningsreglerne i pensionsbeskatningslovens §§ 19 A-E er ikke foreslået ændret i lovforslaget. SRF skal foreslå, at reglerne ophæves, idet der ikke længere er baggrund for reglerne, når beskatningsretten til udbetalinger fra pensionsordninger enten allerede tilfalder Danmark eller ved genforhandling af dobbeltbeskatningsaftaler vil blive tillagt Danmark.

Såfremt reglerne ikke helt ophæves bør der ske begrænsning af fraflytningsreglerne så de alene gælder for livsvarige livrenter, idet indskud på ratepensionsordninger og ophørende livrenter i forvejen er begrænset til de i forslaget omtalte 100.000 kr.

4. Karensperioden på 5 år for ratepensionsordninger
Reglerne i PBL § 8 stk. 1 nr. 3 og § 11 A stk. 1 nr. 5 om, at udbetaling fra ratepensionsordninger først kan påbegyndes tidligst 5 år efter oprettelsen af ordningen er ikke foreslået ændret i lovforslaget.

SRF skal foreslå, at reglerne ophæves, idet der ikke længere er baggrund for reglerne, når indskud på ratepensionsordninger begrænses til 100.000 kr. Desuden bemærkes, at reglen hidtil ikke har virket efter sit formål, idet formålet var at undgå, at der blev indskudt store beløb på en ratepension hvorefter man straks flyttede til udlandet og ikke blev beskattet af udbetalingerne. Dels er det i stort omfang ikke længere muligt at undgå beskatning i Danmark af udbetalingerne, og dels regnes 5 års karensperioden fra oprettelsen af ordningen dvs. uden hensyn til hvornår de store indskud foretages.

5. Ophørs- og sportspension
Af bemærkningerne til lovforslaget (generelle bemærkninger afsnit 2.1.2, sidste afsnit) fremgår, at reglerne om ophørspension i PBL § 15 A ikke berøres af begrænsningen af indskud på ratepension og ophørende livrenter til 100.000 kr. årligt. Dette fremgår ikke af den foreslåede regel i PBL § 16 stk. 2, hvor der ikke er gjort undtagelse for indskud på ophørspension efter PBL § 15 A. Der er heller ikke indsat en regel i PBL § 15 A hvorefter begrænsningen i § 16 stk. 2 ikke gælder. Vedrørende indskud på PBL § 15 B gør det samme forhold sig gældende, hvis sådanne indskud ikke skal være begrænset af 100.000 kr.s reglen i PBL § 16 stk. 2.

6. Ophørende livrente
Lovforslaget indeholder ikke nogen definition af begrebet ”ophørende livrente”. SRF mener, at det er hensigtsmæssigt, at definitionen findes i selve lovbestemmelserne og ikke alene i bemærkningerne til lovforslaget.

7. Seneste udbetalingstidspunkt for kapitalpension
Lovforslaget indeholder et forslag om, at kapitalpensionsordninger skal afgiftsberigtiges senest 15 år efter efterlønsalderen, dvs. p.t. en ændring fra 70 års-dagen til 75 års-dagen.

Da kapitalpensionsordninger i dag på grund af muligheden for successiv udbetaling til 40 % afgift efter det 60. år reelt fungerer på samme måde som en ratepension, bortset fra beskatningsformen ved udbetaling og fradragsværdien ved indbetaling, taler dette efter SRFs opfattelse for at harmonisere sidste udbetalingsdag, så den som for ratepensionsordninger fastsættes til 25 år efter opnåelse af efterlønsalderen.

8. Forenkling af kapitalpensionsreglerne
SRF hilser med tilfredshed forslaget om forenkling af reglerne for indskud på kapitalpension, således at det alene fremover er det beløbsmæssige maksimum der begrænser indskud på kapitalpension.

Rent administrativt skal SRF gøre opmærksom på, at den hidtidige ordning som indebærer, at pensionsselskabet ved tilbagebetaling af for store indskud på kapitalpension eller overførsel af sådanne for store indskud til en anden fradragsberettiget pensionsordning, skal foretage en manuel indberetning til SKAT, typisk ved anvendelse af blanket 07.051, bør ændres til en elektronisk løsning, således at pensionsselskabet kan indberette en tilbagebetaling eller overførsel elektronisk til SKAT, og således at en overførsel til en ratepension eller livrente automatisk medfører en ændring af skatteyderens årsopgørelse for det pågældende år.

9. Sproglige bemærkninger mv.
Af bemærkningerne til § 1 nr. 22-24, 26 og 38 fremgår i 7. afsnit: ”For det andet kan det overskydende beløb overføres til en anden pensionsordning, bortset fra en ophørende livrente, omfattet af kapitel 1 i pensionsbeskatningsloven”. Ordene ”bortset fra en ophørende livrente” er overflødige, idet en sådan overførsel ikke vil medføre fradragsret, når de ophørende livrenter er under fradragsbegrænsningsreglen.

Eksemplet i 9. afsnit af bemærkningerne er misvisende. Når der indbetales privat 100.000 kr. og 50.000 kr. fra arbejdsgiveren, er der skattemæssigt indskudt i alt 100.000 kr. + 46.000 kr. på ratepension, idet arbejdsgiverens indbetaling skal reduceres med AM-bidraget på 8 % inden det sammenholdes med fradragsloftet. Da indskud på arbejdsgiverordningen går forud for det private indskud fradragsmæssigt betyder eksemplet, at der er bortseelsesret for de 46.000 kr. og fradragsret for 54.000 kr. af det private indskud. De overskydende 46.000 kr. af det private indskud kan ikke blot som i eksemplet vælges overført til en livsvarig livrente, men også til en kapitalpension, hvis der er plads til yderligere indskud på kapitalpension inden for fradragsbegrænsningen for disse ordninger.

I bemærkningerne til § 1 nr. 39, 1. afsnit er der et overflødigt ”på”.

10. Tilbagebetaling fra kapital- og ratepensioner – maks. 500 kr. i renter
Af den foreslåede § 21 A stk. 3 fremgår (som i den hidtidige bestemmelse, men nu med udvidelse til også at omfatte indskud på ratepensionsordninger mv.), at der ved ophævelse af ordningen kan tilbagebetales et beløb svarende til indbetalingen mv. med påløbne renter i det pågældende indkomstår. De påløbne renter, der tilbagebetales afgiftsfrit, kan højst udgøre 500 kr.

SRF skal foreslå, at denne bestemmelse udgår. Dels er der i forvejen hjemmel til at der kan ske afgiftsfri eller for ratepensionsordningers vedkommende skattefri tilbagebetaling af beløbene, og dels er det efter formuleringen tvivlsomt for hvilket år, de påløbne renter skal opgøres, ligesom der ikke findes bestemmelse om, at renterne er skattefri. Efter SRFs opfattelse har bestemmelsen om tilbagebetaling af påløbne renter på maks. 500 kr. ikke været anvendt i praksis og bestemmelsen er derfor overflødig.

11. Fradrag på kapitalpensionsordninger uanset tidligere afgiftsberigtigelse - overgangsreglen
Af overgangsreglen i lovforslagets § 2 stk. 4 fremgår, at reglen om, at der fremover kan foretages fradrag for indskud på kapitalpension selvom der tidligere – efter det 60. år – er sket afgiftsberigtigelse af udbetaling fra kapitalpension med 40 %, først skal gælde for kapitalpensionsordninger, der afgiftsberigtiges den 1. januar 2010 eller senere.

Da ændringen af bestemmelserne er begunstigende, og da lovforslaget betyder at fradragsbegrænsningen opretholdes i tilfælde, hvor udbetalingen til 40 % er sket før den 1. januar 2010, uden at de modsvarende bestemmelser i PBL § 21 B om afgiftsfri tilbagebetaling eller overførsel til anden ordning tilsvarende videreføres (lovforslagets § 1 nr. 40 om ophævelse af PBL § 21 B gælder fra indkomståret 2010), foreslår SRF, at overgangsreglen ændres, så de nye regler gælder for indskud på kapitalpension for indkomståret 2010 eller senere.

Dette vil også rent systemmæssigt være en enklere løsning, idet de særlige spærrekoder, der medfører at fradrag nægtes herefter kan afskaffes fra indkomståret 2010.

12. Overgangsregler – sproglige bemærkninger
Af overgangsreglen i lovforslagets § 2 stk. 7, 2. pkt. fremgår, at ”Beløbet kan i stedet udbetales til forsikringstageren eller kontohaveren uden afgiftsberegning i det omfang, ordningen er oprettet før den 20. marts 2009 eller senere”. SRF antager, at der menes ”i det omfang, ordningen er oprettes før den 20. marts 2009”.
Af sidste pkt. i § 2 stk. 7 fremgår, at ”Overførsel eller udbetaling skal ske den første dag i indkomståret 2010”. SRF skal gøre opmærksom på, at en sådan regel ikke kan administreres, idet den første dag i indkomståret 2010 ved kalenderårsregnskab er den 1. januar 2010, hvor pensionsinstitutter typisk ikke har åbent, ligesom der heller ikke er tale om en bankdag, hvor en udbetaling kan finde sted. Der er tilsvarende bestemmelse i § 2 stk. 9.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Formand for Skatterevisorforeningens Skatteudvalg


Emne:
Forslag til ændring af en række love som konsekvens af forslaget til ny aktie- og anpartsselskabslov.

Foreningens svar:
Skatterevisorforeningen takker for det modtagne materiale og kan i den forbindelse meddele, at vi ikke har bemærkninger til det modtagne lovforslag, udover at foreningen

 • alene har forholdt sig til ændringerne på Skatteministeriets område
 • hilser det velkomment at regelsættet omkring udformningen af Ligningslovens § 16E sker som en værnsregel
 • er af den opfattelse at afskaffelsen af Skattekontrollovens § 3 A er fornuftig, når baggrunden er at der indføres regler om indberetning af aktionæroplysinger til et ejerregister i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Med venlig hilsen

Jesper Kiholm, Specialkonsulent
Skatterevisor / Master i skat


Emne:
Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven og forskellige andre love (Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse – Fair Play III og fradrag for børnebidragsrestancer i kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse)

Foreningens svar:
Skatterevisorforeningen takker for det modtagne materiale, og kan i den forbindelse meddele, at vi har følgende bemærkninger til det modtagne lovforslag:

Overordnede bemærkninger

SRF hilser lovforslaget velkomment. Lovforslaget indeholder efter SRFs opfattelse en række gode initiativer til forbedringen af indsatsen mod skatte- og afgiftsunddragelse.

SRF finder det positivt, at elementerne i lovforslaget er så konkrete, at de retter sig mod konkrete eksisterende problemstillinger i skatte- og afgiftskontrollen, herunder at de enkelte elementer i lovforslaget er så tydelige, at de i deres grundtanke – uden videre tolkning – kan inddrages i indsatsen mod skatte- og afgiftsunddragelsen

SRF har bemærkninger til følgende områder i lovforslaget:

Mulighed for at pålægge virksomheden/virksomhedsindehaveren daglige bøder, hvis ikke et forudgående påbud eller pålæg om at følge nærmere anviste regler i skatte- og afgiftslovgivningen efterkommes

Det fremgår af lovforslaget for dette regelsæt, at ønsket med sådanne daglige bøder – i modsætning til ”almindelige bøder”” – er at få et redskab, der er mere smidigt, mere konsekvent og som er hurtigere anvendeligt i forhold til at få virksomhederne til at følge de regler, som de udstedte påbud vedrører.

Det fremgår af lovforslaget at for at lægge vægt bag de påbud, der måtte udstedes – og for at presse virksomhederne til at følge det, skal der – når virksomheden ikke efterkommer påbuddet inden for en fastsat frist – kunne pålægges daglige bøder, indtil påbuddet efterleves.

SRF er enig i denne fremgangsmåde og finder dette kontrolværktøj egnet til igangsætte en proces om korrekt regnskabsføring m.m. hos de virksomheder, som lovforslaget forventes at gælde for.

Som lovforslaget foreligger, så er de daglige bøder beregnet til at sikre at et påbud efterleves. Det betyder i praksis, at en virksomhed der har fået et påbud overfor SKAT skal dokumentere at påbuddet efterleves for at undgå de daglige bøder.

Efter Skatterevisorforeningens opfattelse er det uhensigtsmæssigt at skulle bruge regelsættet om daglige bøder, hvor det i en given sag med påbud og efterfølgende pålæg af daglige bøder nogen tid efter at virksomheden har dokumenteret at påbuddet på dette tidspunkt er efterkommet, konstateres at det givne påbud reelt ikke overholdes – for eksempel ved en senere kontrolaktivitet i virksomheden.

I et sådant tilfælde finder SRF, at med baggrund i lovforslagets ordlyd om et smidigt, konsekvent og hurtigt anvendeligt kontrolværktøj, ville disse intentioner yderligere blive opfyldt, hvis der blev givet skattemyndighederne mulighed for i disse tilfælde på stedet i forbindelse med konstateringen af at det givne pålæg ikke længere efterkommes at kunne udstede en form for ”kontrolafgift”, i stedet for at skulle starte forfra på sagsbehandlingen med pålæg/påbud og efterfølgende daglige bøder.

Det er SRFs opfattelse at en sådan kontrolafgift, der skulle betales straks og uden ophold – eventuelt i form af udlæg af virksomhedens kassebeholdning – ville have stor indvirkning på, om et givet påbud også reelt ville blive efterkommet og overholdt af virksomheden og ikke kun blive efterkommet umiddelbart efter at SKAT har givet pålægget.

Denne kontrolafgift for manglende overholdelse af et påbud kunne så efterfølges af et nyt påbud med mulighed for pålæg af daglige bøder.

For øge ”konsekvenseffekten” af dette regelsæt, kunne det være et forslag, at lade kontrolafgiften i nogle tilfælde være afhængig af, hvilke beløbsstørrelser der er konstateret i de konkrete sager. Det vil antageligt være uden væsentligt effekt at pålægge en kontrolafgift på eksempelvis 5.000 kr. i sager, hvor der er tale om væsentlige mangler ved regnskabsføringen og hvor der tale om udeholdte beløb, der i forhold til kontrolafgiftens størrelse, må anses for væsentlige.

Om reglerne om frikørsel af hyrevogne

Det fremgår af lovforslaget, at der, for at bilen anses som frikørt, fastsættes krav om et vist antal indkørte/besatte km, hvor der har været taxameter-registrerede kunder i hyrevognen.

SRF finder, at denne regel kunne suppleres men et krav om dokumentation for, at indtægten for de indkørte/besatte km også reelt er blevet indtægtsført for at bilen kunne anses som frikørt.

Dette kunne ske enten i form af udskrift af virksomhedens bogføring eller i form af en nærmere fastlagt erklæring fra virksomhedens revisor.

På denne måde sikres det, at der også reelt er beskattet den omsætning, der hidrører fra de besatte/indkørte km, der giver hyrevognen status som frikørt.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Formand for Skatterevisorforeningens Skatteudvalg


Emne:
Lovforslag om ændringer af selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af rentebegrænsningsreglerne m.v.) i høring. Dele af lovforslaget har tidligere været i høring.

Foreningens svar:
Foreningen har ikke yderligere kommentarer ud over de allerede afgivne.


Emne:
Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven (Justeringer)

Foreningens svar:
Skatterevisorforeningen takker for det modtagne materiale, og kan i den forbindelse meddele, at vi har følgende bemærkninger til det modtagne lovforslag:

Forslagets § 2 nr. 7 om anvendelse af § 15 D på begrænset skattepligtige indeholder alene mulighed for at personer, der er begrænset skattepligtige efter KL § 2 stk. 1 nr. 1 eller § 2 stk. 2 kan anvende § 15 D.

Det betyder, at personer der er arbejdsudlejede (begrænset skattepligtige efter KL § 2 stk. 1 nr. 3) eller er skattepligtige efter kulbrinteskattelovens § 21 stk. 2, ikke får mulighed for at pensionsordninger omfattes af § 15 D og dermed ikke får bortseelsesret for eventuelle arbejdsgiverindbetalinger til pensionsordninger i udlandet.

Skatterevisorforeningen bemærker, at disse personer – på samme vis som de ”almindeligt” begrænset skattepligtige – har bortseelsesret for evt. arbejdsgiverindbetalinger til danske pensionsordninger.

Det må derfor anses som en fejl, at de arbejdsudlejede og kulbrinteskattepligtige personer ikke er medtaget i lovforslaget.

Forslagets § 3 stk. 4 om ikrafttræden indebærer, at § 2 nr. 7 finder anvendelse på personer, der bliver begrænset skattepligtige den 1. januar 2009 eller senere.

De oprindelige regler i § 15 D har imidlertid virkning for personer, der bliver fuldt skattepligtige og hjemmehørende i Danmark den 1. januar 2008 eller senere.

Da ændringen af § 15 D til også at omfatte begrænset skattepligtige alene medfører en lempeligere behandling af de pågældende skatteydere ses det ikke, hvorfor ændringen ikke også skulle have virkning tilbage fra den 1. januar 2008.

Får ændringen ikke tilbagevirkende kraft vil der som nævnt i bemærkningerne til lovforslaget (generelle bemærkninger pkt. 3.2.2.2.) være tale om en forskelsbehandling, der ”vil kunne anses for en tilsidesættelse af Danmarks forpligtelser i henhold til fællesskabsrettens regler om fri bevægelighed for tjenesteydelser m.v.” i perioden 1. januar til 31. december 2008.

Af de generelle bemærkninger pkt. 3.2.6.1. om gældende regler vedr. tilbagesøgning af afgift ved tilbagebetaling af ikke-fradragsberettigede kapitalpensionsindbetalinger fremgår (vedr. tilfælde, hvor der er tale om overskridelse af den personlige indkomst eller maksimumsgrænsen): ”Eventuelt overskydende beløb kan dog bl.a. kræves tilbagebetalt.

Hvis der er sket afgiftsberigtigelse af det pågældende beløb inden anmodningen om tilbagebetaling, kan afgiften ikke søges tilbagebetalt hos told- og skatteforvaltningen”. Tilsvarende fremgår det af bemærkningerne til lovforslagets § 2 nr. 10 og 11: ”Imidlertid er der ikke i § 21 A som i § 21 B hjemmel til tilbagebetaling af afgift, uagtet at en tilsvarende situation vil kunne opstå i tilfælde omfattet af § 21 A”

Så vidt Skatterevisorforeningen er bekendt med SKATs administration af den hidtidige bestemmelse i § 21 A, er der også hidtil uden udtrykkelig hjemmel hertil sket ændring af afgiftsberegningen, hvis der er sket afgiftsberigtigelse af kapitalpensionsordningen inden anmodningen om afgiftsfri tilbagebetaling er rejst over for pensionsinstituttet.

Det må derfor alene anses for en præcisering af gældende praksis, at det tilføjes i § 21 A, at afgiftsberegningen kan ændres, hvis kapitalpensionsordningen i mellemtiden er blevet afgiftsberigtiget.

Skatterevisorforeningen ønsker at fremhæve, at den kommende omlægning af pensionsbeskatningen, således at der kan tegnes fradragsberettigede pensioner i udlandet, og pensionsafkastskatten beregnes på et individ grundlag vil stille store krav til administrationen og kræve, at der fra starten opbygges en effektiv og smidig kontrol.

Til dette kræves der fagligt kompetente medarbejdere, herunder medarbejdere, der kan gennemføre den fornødne systemrevision for pensionsinstitutter m.v. , samt betydelige ressourcer til kontrol af, at pensionsordninger i udenlandske pensionsinstitutter og pengeinstitutter, skatte- og afgiftsmæssigt behandles korrekt.

Da det for de pågældende institutioner bliver tale om noget helt nyt, og for de pågældende pensionsopsparere også er nye regler, må der forventes en betydelig vejledningsopgave, men også en betydelig efterfølgende kontrol, idet eventuelle fejl i de første år, vil fortsættes, hvis der ikke foretages korrektion.

Med venlig hilsen

Jesper Kiholm

Formand for Skatterevisorforeningens Skatteudvalg


Emne:
Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne m.v.)

Hovedformålet med forslaget er at justere de omfattende ændringer af selskabsbeskatningen, som Folketinget vedtog i foråret 2007, og som bl.a. indførte nye regler om begrænsning af selskabers adgang til fradrag for nettofinansieringsudgifter og udvidede CFC-beskatningen til at omfatte alle finansielle datterselskaber.

Forslaget indebærer bl.a. en udvidet adgang til fradrag for kurstab på fordringer, og at varedebitorer opstået ved salg af tjenesteydelser kan medregnes ved opgørelsen af fradragsloftet. Derved undgås, at velkonsoliderede virksomheder og selskaber, der leverer tjenesteydelser, utilsigtet får beskåret deres fradrag for nettofinansieringsudgifter

Foreningens svar:
Skatterevisorforeningen takker for det modtagne materiale, og kan i den forbindelse meddele, at vi har følgende bemærkninger til det modtagne lovforslag:

Lovforslaget indeholder diverse justeringer og præciseringer af reglerne om skattefri omstrukturering uden tilladelse SKAT jfr. forslagene til ændring af aktieavancebeskatningslovens § 36 A, stk. 7 og fusionsskattelovens §§ 15 b, stk. 8 og 15 d, stk. 8.

Lovforslagets § 2, nr. 3 og § 3, nr. 3 og 5 indeholder regler om succession i kravene - herunder begrænsning i muligheden for skattefri udlodning fra den oprindelige omstrukturering ved eventuelle efterfølgende omstruktureringer.

Det fremgår af lovforslagets § 8, stk. 2, at disse dele af lovforslaget skal træde i kraft fra indkomståret 2009.

Det fremgår af lovforslagets punkt 4,2 (side 20), at der ved disse ændringer er tale om præciseringer af hidtil gældende retstilstand, jfr. Skatterådets afgørelse SKM2007.922 SR.

Skatterevisorforeningen hæfter sig ved, at præciseringerne først skal gælde fra indkomståret 2009.

Det skaber efter Skatterevisorforeningens opfattelse en unødig usikkerhed om, hvad der er gældende ret indtil ikrafttræden af de nye regler.

Spørgsmålet vil være, om Skatterådets afgørelse er gældende på dette område - ikke blot ved skattefri fusion med selskab, der ikke har deltaget i den oprindelige omstrukturering.

Hvis dette er tilfældet bør det, efter Skatterevisorforeningens opfattelse, fremgå klart af lovforslaget.

I modsat vil det kunne opfattes, som der er et hul i reglerne, der kan udbyttes inden indkomståret 2009.

Efter Skatterevisorforeningens opfattelse vil det være hensigtsmæssigt, at de foreslåede regler på dette område træder i kraft fra indkomståret 2008, som størstedelen af de i øvrigt foreslåede regler i lovforslaget.

Som alternativ hertil kunne foreslås, at de foreslåede regler skulle gælde for omstruktureringer vedtaget efter lovforslagets fremsættelse.

Med venlig hilsen

Jesper Kiholm
Formand for Skatterevisorforeningens Skatteudvalg


Emne:
Forslag til Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og Forslag til Lov om ændring af forskellige love m.v. (Konsekvensændringer som følge af lov om indrivelse af gæld til det offentlige).

Foreningens svar:
Skatterevisorforeningen takker for det modtagne materiale, og kan i den forbindelse meddele, at vi har følgende bemærkninger til det modtagne lovforslag:

I forslag til ny inddrivelseslov § 2, stk. 7 er det forslået, at skatteministeren kan fastsætte en beløbsmæssig mindstegrænse, og i pkt. 10 i resumeet, fremgår det her at der foreslås en bagatelgrænse på 100 kr

Umiddelbart er det Skatterevisorforeningens opfattelse, at denne bagetelgrænse er for lavt sat, når det i forhold til andre typer krav i lovforslagets pkt. 3.7.1, fremgår, at samlede fordringer på højst 1.000 kr. kan endeligt afskrives, når der forgæves er rykket for beløbet mindst én gang. Så virker det uhensigsmæssigt, at fordi det er et kommunal krav, så skal kravet accepteres alene fordi kravet overstiger 100 kr.

Af § 10 vedr. lønindeholdelse fremgår det, at lønindeholdelsesprocenten skal beregnes på baggrund af a-nettoindkomstens størrelse. På nuværende tidspunkt opgøres indeholdelsesprocenten på baggrund af nettoindkomsten, hvor også overskud af virksomhed indgår. Hvis den fremover kun skal opgøres på baggrund af a-nettoindkomst, vil f. eks. erhvervsdrivende, som både har overskud af virksomhed og en a-indkomst ikke kunne lønindeholdelse med så stor en procentdel, som hvis indtægten udelukkende består af a-indkomst, hvilket antages at være uhensigtsmæssigt.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Formand for Skatterevisorforeningens Skatteudvalg


Emne:
Forslag til lov om ændring af ligningsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven (Smidiggørelse af 60-dages reglen, dagsafgift for privat benyttelse af varebiler og afgiftsfritagelse for visse ledsagebiler).

Foreningens svar:
Skatterevisorforeningen takker for det modtagne materiale, og kan i den forbindelse meddele, at vi har følgende bemærkninger til det modtagne lovforslag:

Smidiggørelse af 60-dages reglen

Skatterevisorforeningen hilser forslaget om at forenkle regelsættet omkring 60-dages velkomment. Netop denne regel benyttes af mange skatteydere og erfaringer fra det daglige lignings- og kontrolarbejde viser, at denne regel afstedkommer en del spørgsmål fra skatteydere om anvendelsen af reglen.

Det fremgår af lovforslagets tekst, at ” Har den skattepligtige et kørselsmønster, der indebærer befordring til så mange forskellige arbejdsplader, at det ikke er sandsynligt, at befordringen vil falde uden for stk. 1, antages det, at stk. 1 er opfyldt.”

Skatterevisorforeningen finder, at det i forbindelse med denne formulering skal tydeliggøres, hvilke slags kørselsmønstre lovforslaget har til intention at skulle omfatte.

Som ordlyden foreligger, så finder Skatterevisorforeningen at der er en række momenter i lovforslaget, der kan give anledning til – antagelig unødvendige – diskussioner om reglens udstrækning.

Der henvises i den forbindelse særligt til ordene ”mange forskellige arbejdspladser” samt ”uden videre antages, at 60-dages reglen er opfyldt”.

Skatterevisorforeningen finder – for at undgå unødvendige tvistigheder om antallet af arbejdsplader – at det bør tydeliggøres hvor mange arbejdspladser, der skal være tale om, før en skatteyder anses for at være omfattet af den foreslåede regel i ligningslovens § 9, stk. 3.

I den forbindelse bør det også afklares, hvorvidt der skal være tale om en form for godkendelsesordning hos SKAT ved vurderingen af om antallet af arbejdspladser for den enkelte skatteyder for at kunne være omfattet af § 9, stk. 3, eller om det helt er op til den enkelte skatteyder på forhånd at vurdere om der er tale om så mange arbejdspladser, at reglen kan anvendes

Med anvendelsen af formuleringen ”uden videre antages” finder Skatterevisorforeningen, at det er den enkelte skatteyder, der som udgangspunkt selv har opfattelsen for og afgørelsen af, hvornår kørselsmønstret er sådan at 60-dages reglen efter § 9 stk. 3 er opfyldt.

Det vil alene være i de tilfælde, hvor SKAT ved en kontrol eller efter anden information bliver bekendt med at kørselsmønstret ikke er tilstrækkeligt omfattende, at reglen om udarbejdelse af fremtidigt kørselsregnskab finder anvendelse.

I alle andre tilfælde vil den pågældende skatteyder være overladt til egen vurdering og dømmekraft med hensyn til anvendelse af disse regler eller ej. Dette vil indebære at en række skatteydere må antages at benytte reglerne – enten forsætligt eller uforsætligt – uden at kunne opfylde de krav til kørselsmønster, der fremgår af lovforslagets tekst.

De skatteydere, der anser sig for omfattet af dette regelsæt vil derfor kunne benytte reglerne selvom de ikke er omfattet af regelsættet indtil denne fejlanvendelse eventuelt opdages.

Skatterevisorforeningen finder det ud fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt, at det bør indtænkes at sikre en metode til at alene de skatteydere, der opfylder kravene til kørselsmønster efter reglen, får mulighed for at anvende reglen

Indførelse af dagsafgift for privat anvendelse af varebiler

Skatterevisorforeningen bemærker sig, at det at lovteksten fremgår at told- og skatteforvaltningen kan tillade, at der betales dagsafgift. Med denne formulering åbnes der for at SKAT kan afvise/nægte at udstede dagsbeviser efter denne regel. Hvis det er hensigten med formuleringen, bør det tydeliggøres i hvilke situationer, hvor SKAT – udover reglen om højst 10 dage pr. kalenderår - skal afvise at udstede dagsbeviserne.

For at undgå tvivlsspørgsmål om fortolkningen af antallet af dage bør det tydeliggøres, hvornår ”en dag” efter denne regel regnes fra; skal det være fra døgnets begyndelse eller kan det eventuelt være på tidspunktet for starten på den private kørsel der er betalt for med dagsbeviset eller et tredje tidspunkt – for eksempel kl. 8.00 ?

Dette vil i særlig grad være relevant, hvis der købes dagsbeviser for en periode der overstiger én dag – f.eks. en ferietur e.l.

Skatterevisorforeningen finder, at det i forbindelse med udformningen af dagsviserne bør sikres, at dagsbeviserne indeholder så tilstrækkeligt med oplysninger til, at en kontrol af dagsbeviset med det samme kan afklare rigtigheden af dagsbeviset. Eksempelvis bør dagsbeviset indeholde oplysning om udstedelsesdato, bilens indregistreringsnummer, hvilken dag af de 10 dage dagsbeviset er købt for, herunder om der er købt for flere dage i træk.

Skatterevisorforeningen antager, at købet af dagsbeviset skal administreres af en elektronisk/internetbaseret løsning. Det bør herved sikres, at det teknisk ikke kan lade sig gøre at købe mere end 10 dagsbeviser pr. bil, således at dagsbevis nr. 11 i et kalender år for en bil ikke kan forekomme.

Det bør ligeledes sikres, at både SKAT og Politiet uden videre kan få adgang til oplysningerne om omfanget af solgte dagsbeviser pr. bil i forbindelse med deres kontrolarbejde.

I den forbindelse finder Skatterevisorforeningen, at det bør tydeliggøres hvad konsekvenser af ikke at have købt et dagsbevis i forbindelse med den private benyttelse af en ellers erhvervsmæssig bil.

Konsekvenserne af manglende dagsbevis bør efter Skatterevisorforeningens opfattelse ikke være en ordensbøde eller en mulighed for den erhvervsdrivende at købe et dagsbevis med tilbagevirkende kraft, men at bilen – uanset omfanget af den private kørsel – med det samme bliver et driftsmiddel med både privat og erhvervsmæssig anvendelse med de konsekvenser for moms, skat og privatbenyttelsesafgift, der følger heraf.

Det fremgår af lovforslaget, at dagsbeviset skal medbringes under kørsel med bilen den pågældende dag og på forlangende forevises politiet eller told- og skatteforvaltningen. Skatterevisorforeningen finder at der – hvis told- og skatteforvaltningens kontrol af dagsbeviserne skal være effektiv – bør indføres et regelsæt, der giver told- og skatteforvaltningen adgang til at standse et køretøj med henblik på kontrol af dagsbeviserne.

Som reglerne er i dag, så har told- og skatteforvaltningen ikke hjemmel til at standse et køretøj, men er henvist til alene at foretage kontrol af dagsbeviserne, når anden myndighed – eksempelvis politiet – har standset køretøjet.

Told- og skatteforvaltningen kan i sagens natur ikke foretage kontrol af dagsbeviset, hvis bilen ikke er bragt til standsning.

Et sådant regelsæt vil ikke alene være til gavn ved kontrol af dagbeviserne, men vil også være til gavn for andre kontroller som for eksempel anvendelse af biler på gule plader i strid med reglerne og lignende.

Det fremgår af den foreslåede formulering af § 9 stk. 4, at betalingen for dagsbeviset dækker alle tilsvar, der følger af den private benyttelse af og rådighed over køretøjet den pågældende dag.

Ud fra en praktisk synsvinkel finder Skatterevisorforeningen denne løsning meget enkel og velegnet, men samtidig åbner denne formulering op for en række spørgsmål.

Vil en bil, der har været anvendt og/eller været til rådighed for privat kørsel, og hvor der købt dagsbevis(er) fortsat være et fuldt erhvervsmæssigt driftsmiddel i relation til eksempelvis virksomhedsskatteloven, afskrivningsloven, investeringsfondsloven og statsskatteloven ? Eller vil bilen efter brugen til privat kørsel efter dagsbeviserne pludselig være et blandet anvendt driftsmiddel med de konsekvenser der følger heraf ?

Dette fremgår efter Skatterevisorforeningens opfattelse ikke klart af lovforslaget, det alene taler om at dagsbeviset dækker de tilsvar, der følger af den private anvendelse, og som Skatterevisorforeningen mener må være moms, privatbenyttelsesafgift, driftsudgifter, afskrivninger og lignende, men ikke de eventuelt afledte konsekvenser i de nævnte love.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Formand for Skatterevisorforeningens Skatteudvalg


Emne:
Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning af generationsskifte i levende live og ved død) (L 167)

Foreningens svar:
Skatterevisorforeningen takker for det modtagne materiale, og kan i den forbindelse meddele, at vi har følgende bemærkninger til det modtagne lovforslag:

Skatterevisorforeningen hilser lovforslaget velkommet med henvisning til, at der med lovforslaget sikres grundlag for en mere ensartet behandling – og dermed beskatning – af generationsskifte i levende live og ved død.

Det er Skatterevisorforeningens opfattelse, at der med de ændringer, som lovforslaget indeholder, sker en række lempelser/tilpasninger, der gør arbejdet med og praktiseringen af disse regler enklere og lettere for både borgere/virksomhederne og de skattemedarbejdere, der arbejder med disse regelsæt.

Skatterevisorforeningen kan tilslutte sig forslaget om, at der altid skal kunne succederes i den erhvervsmæssige del ved overdragelse af en blandet benyttet ejendom.

Herved bliver der overensstemmelse mellem successionsreglerne i kildeskatteloven og dødsboskatteloven og genanbringelsesreglen i ejendomsavancebeskatningslovens §6A. I genanbringelsesreglerne efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A blev det tidligere gældende krav om minimum 50% erhvervsmæssig brug ophævet ved lov nr. 958 af 20/12 1999.

Det er imidlertid Skatterevisorforeningens opfattelse, at formålet med lovændringen på dette punkt ikke kommer til udtryk i forslaget til ændringen af lovbestemmelserne.

Bestemmelsen i dødsboskattelovens § 29, stk. 2 er en særregel, der begrænser adgangen til succession ved overdragelse af fast ejendom. Det følger af § 29, stk. 2, 1. pkt., at der ikke kan succederes i fast ejendom.

I § 29, stk. 2, 2. pkt. gives der imidlertid mulighed for succession, hvis ejendommen anvendes over 50% erhvervsmæssigt.

Ved lovforslaget ophæves 2. pkt. Dette medfører umiddelbart, at fast ejendom helt udelukkes fra succession efter § 29.

Det foreslås derfor, at 2. pkt. ændres til:

"1. pkt. gælder dog ikke i det omfang ejendommen blev anvendt i afdødes eller en efterlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed."

I kildeskattelovens §33C bør der ske en tilsvarende tilrettelse, idet der ved forslaget til ophævelse af §33C, stk. 1, 3. pkt. mangler en bestemmelse om, at der kan succederes i den erhvervsmæssige del af en ejendom.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Formand for Skatterevisorforeningens Skatteudvalg


Emne:
Forslag til lov om skattenedslag for seniorer (L 160) og forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og skatteforvaltningsloven (Konsekvensændringer som følge af skattenedslag for seniorer) (L 161) i høring.

Foreningens svar:
Skatterevisorforeningen takker for det modtagne materiale, og kan i den forbindelse meddele, at vi har følgende bemærkninger til det modtagne lovforslag:

Det er Skatterevisorforeningens opfattelse, at lovforslaget - som det foreligger - medfører at der indføres en række komplicerede regler for at bringe seniornedslaget i anvendelse.

Skatterevisorforeningen finder, at der på baggrund af disse komplicerede regler må påregnes at skulle anvendes mange ressourcer i forbindelse med indførelsen af reglerne om skattenedslaget for seniorer, særligt til administration af regelsættet herunder vejledning, bindende svar og vejledning.

Skatterevisorforeningen hæfter sig derfor ved at det af bemærkningerne til lovforslaget, punkt 5.1 fremgår, at skønnet over det årlige ressourceforbrug for SKAT i forbindelse med den løbende understøttelse af seniornedslaget på 8 årsværk fra 2009 og frem er et skøn forbundet med usikkerhed.

Det er derfor vanskeligt at afgøre, om de i lovforslaget skønnede omkostninger er tilstrækkelige. Skatterevisorforeningen kan frygte, at antallet af årsværk, der skal anvendes i forbindelse med seniornedslaget, vil vise sig at være endda noget større end de anførte 8 årsværk

Det fremgår af lovforslaget, at der for lønmodtagerne skal der etableres et omfattende system til håndtering af, om disse opfylder kravet til fuldtidsbeskæftigelse.

For honorarmodtagere, lønmodtagere med forskudt indkomstår og selvstændige erhvervsdrivende er der til gengæld ingen arbejdstidskrav.

Skatterevisorforeningen noterer sig, at der sker således en forskelsbehandling mellem disse persongrupper.

Selvstændige erhvervsdrivende der i stedet for at sælge virksomheden vælger at bortforpagte den, vil således kunne opnå skattenedslag, uanset ejeren overhovedet ikke har ydet aktiv arbejdsindsats.

Tilsvarende vil lønmodtagere med forskudt indkomstår (typisk ægtefæller til erhvervsdrivende) ikke skulle opfylde noget arbejdstidskrav for at være berettiget til skattenedslag, jævnfør lovforslagets bemærkninger til § 4, stk. 1.

For at undgå det stramme regelsæt omkring arbejdstidskravet for lønmodtagere og for at undgå forskelsbehandlingen i forhold til personkredsen, der ikke er omfattet af arbejdstidskravet, kunne Skatterevisorforeningen foreslå, at arbejdstidskravet helt udgår af lovforslaget.

Det ville betyde en betydelig forenkling af regelsættet, hvilket må antages at medføre et mindre forbrug af ressourcer til administration, vejledning og klagebehandling af forhold omkring seniornedslaget.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Formand for Skatterevisorforeningens Skatteudvalg


Emne:
Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven og forskellige andre skatte- og afgiftslove (Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse - fair play III).

Foreningens svar:
Skatterevisorforeningen takker for det modtagne materiale, og kan i den forbindelse meddele, at vi har følgende bemærkninger til det modtagne lovforslag:

Overordnede bemærkninger
SRF hilser lovforslaget velkomment. Lovforslaget indeholder efter SRFs opfattelse en række gode initiativer til forbedringen af indsatsen mod skatte- og afgiftsunddragelse.

SRF finder det positivt, at elementerne i lovforslaget er så konkrete, at de retter sig mod konkrete eksisterende problemstillinger i skatte- og afgiftskontrollen, herunder at de enkelte elementer i lovforslaget er så tydelige, at de i deres grundtanke – uden videre tolkning – kan inddrages i indsatsen mod skatte- og afgiftsunddragelsen.

SRF har bemærkninger til følgende områder i lovforslaget:

Hæftelse for underleverandørers manglende indeholdelse af A-skat m.v.
Det er SRFs opfattelse, at modellen fra lovforslaget om Fair-Play II omkring bekæmpelse af momskarruseller som udgangspunkt er egnet til brug ved hæftelse af underleverandørers manglende indeholdelse af A-skat m.v.

SRF finder dog, at der vil være en forskel fra momskarruselsagerne til ”underleverandørsagerne” som gør, at der rejser sig en række spørgsmål til anvendelsen af det foreslåede regelsæt i den ”almindelige” skatte- og afgiftskontrol. Det vil efter SRFs opfattelse primært være antallet af sager, som reglerne vil finde anvendelse på.

Det fremgår af lovforslaget, hvis det konstateres, at en virksomhed har aftaget varer fra en sælger, som groft uagtsomt eller forsætligt ikke har indeholdt moms, kan aftagervirksomheden komme til at hæfte solidarisk for momsen.

SRF finder, at det bør tydeliggøres, hvilke subjektive/objektive forhold, der skal være tilstede – herunder i hvilket omfang - for at en underleverandør må siges groft uagtsomt eller forsætligt ikke at have indeholdt moms i relation til den foreslåede bestemmelse.

SRF finder, at det også bør tydeliggøres på hvilket tidspunkt den grove uagtsomhed eller forsætlighed i relation til den foreslåede bestemmelse for ”sælgervirksomheden” indtræder, og den foreslåede bestemmelse så kan anvendes.

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 17, at skattemyndighederne skal iagttage ubetinget tavshed over for uvedkommende med hensyn til en række væsentligt oplysninger som skattemyndighederne er i besiddelse af.

SRF finder, at bør afklares om den foreslåede bestemmelse om solidarisk hæftelse er forenelig med reglen i skatteforvaltningslovens § 17 – således at forstå, om skattemyndighederne overtræder tavshedsbestemmelsen ved at oplyse aftagervirksomheden om, at underleverandører groft uagtsomt eller forsætligt ikke har indeholdt moms.

Det fremgår af lovforslaget, at det gøres til en betingelse for en eventuel solidarisk hæftelse for aftagervirksomheden, at den forinden har fået en notifikation (påbud).

Ud fra en præventiv synsvinkel er det SRFs opfattelse, at det foreslåede regelsæt kommer til at virke således, at der i første omgang gives en ”advarsel” (notifikation) til aftagervirksomheden, og først ved en manglende overholdelse af notifikationen vil en solidarisk hæftelse forekomme.

Når der henses til den type virksomheder, som regelsættet tilsigter at ramme, er det SRFs opfattelse, at regelsættet vil virke mere effektivt, hvis den solidariske hæftelse indtraf allerede ved første overtrædelse, det vil sige på det tidspunkt, hvor virksomheden efter lovforslaget ville modtage en notifikation.

Dette kunne eksempelvis ske i sager, hvor den unddragne moms fra sælgervirksomheden var af en vis (og fastsat) beløbsstørrelse.

Dermed gøres dette kontrolværktøj efter SRFs opfattelse mere ”skarpt” overfor de virksomheder som lovforslaget tilsigter at ramme.

SRF lægger også vægt på, at for at dette regelsæt opfattes som effektivt, bør der ske opfølgninger på de udstedte notifikationer for at se, om der hos aftagervirksomheden indtræder forsæt. Denne opfølgning bør være en indbygget og fasttømret bestanddel af arbejdet med notifikationerne.

Om selve indholdet af en notifikation finder SRF, at det bør tydeliggøres, hvorvidt en udstedt notifikation er endelig eller ej. SRF mener hermed, at der kan forekomme situationer, hvor der sker en fejl eller forglemmelse fra skattemyndighedernes side af en eller flere af de forhold, der begrunder en notifikation. Kan der i disse situationer udstedes en rettelse/tilføjelse til notifikationen eller ej ?

Omvendt kan det også forekomme, at en virksomhed efter en tid med notifikationen kan være i en sådan situation, at en notifikation på flere forhold forekommer overflødig. Kan der i sådanne tilfælde ske en ”indskrænkning” af notifikationens omfang og indhold, så den er i overensstemmelse med de faktiske forhold ?

SRF vil endvidere foreslå, at der hos skattemyndighederne udarbejdes et ”sagskatalog”, så der sikres en ensartet administration og anvendelse af notifikationspunkterne.

Mulighed for at virksomheden/virksomhedsindehaveren en kontrolafgift for manglende overholdelse af regnskabsregler m.m.
Det fremgår af lovforslaget for dette regelsæt, at ønsket med en kontrolafgift er – i modsætning til en bøde – at få et redskab, der er mere smidigt, mere konsekvent og som er hurtigere anvendeligt i forhold til at få virksomhederne til at følge regnskabsbestemmelserne.

Det fremgår af lovforslaget at kontrolafgiften betales senest en måned efter udstedelsen heraf.

Med baggrunden i lovforslagets ordlyd om et smidigt, konsekvent og hurtigt anvendeligt kontrolværktøj finder SRF, at disse intentioner yderligere vil blive opfyldt, hvis der blev givet skattemyndighederne adgang til på stedet i forbindelse med udstedelsen af kontrolafgift, at kræve kontrolafgiften betalt straks og uden ophold – eventuelt i form af udlæg af virksomhedens kassebeholdning.

SRF finder det mere effektivt ved en afregning af kontrolafgiften med det samme frem for – efter en måneds respittid – at skulle igangsætte en inddrivelsessagsbehandling i de tilfælde, hvor kontrolafgiften ikke er betalt inden for den foreslåede frist.

For øge ”konsekvenseffekten” af dette regelsæt, kunne det være et forslag, at lade kontrolafgiften i nogle tilfælde være afhængig af, hvilke beløbsstørrelser der er konstateret i de konkrete sager. Det vil antageligt være uden væsentligt effekt at pålægge en kontrolafgift på 5.000 kr. i sager, hvor der er tale om væsentlige mangler ved regnskabsføringen og hvor der tale om udeholdte beløb, der i forhold til kontrolafgiftens størrelse, må anses for væsentlige.

Om administrativ fratagelse af næringsbrev indtil en verserende sag ved domstolene er endelig afgjort
Som det fremgår af lovforslaget, så er fratagelsen af et næringsbrev et meget voldsomt indgreb, og reglen foreslås anvendt med stor forsigtighed.

Til dette bemærker SRF, at denne forventede beskedne anvendelse af reglen ikke er helt i tråd med den grundlæggende tankegang i Fair-Play III, der jo netop retter sig mod de virkelige modspillere.

Herudover bemærker SRF, at det beskrevne regelsæt alene indeholder sanktioner for virksomheder, der allerede besidder et næringsbrev.

Det foreslåede regelsæt indeholder ikke sanktioner af denne art for virksomheder, der ikke er i besiddelse af et næringsbrev.

Til dette kunne man forestille sig følgende scenarie:

En fødevarebutik får en bøde for ikke at have næringsbrev.

Forhistorie:

Først var SKAT på kontrol

Så gav SKAT besked til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om manglende næringsbrev

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen sender besked videre til politiet, som gav virksomheden bøde efter 1/2-års ventetid

Nyt kontrolbesøg - virksomheden har stadig ikke næringsbrev.

Skat har fået oplyst ved Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at der sagen ikke har ændret sig. I stedet ville det være mere rigtigt, at kunne lukke virksomheden på stedet - måske tvangsafmelde, så den kunne straffes hårdere for uregistreret virksomhed.

SRF vil foreslå, at der i lovforslaget indtænkes en model, der sikrer skattemyndighederne et smidigt, konsekvent og hurtigt anvendeligt kontrolværktøj til – i yderste konsekvens – at foranledige en hurtig nedlukning af forretningsstedet – både i de tilfælde, hvor der forefindes et næringsbrev og i de tilfælde, hvor næringsbrevet ikke forefindes.

Om inddragelse af personskatter ved vurdering og opgørelse af sikkerhedsstillelse
SRF mener, at det bør præciseres, hvordan virksomhedens overskud opgøres i relation til kildeskattelovens § 41, 50 og 51, når der henses til om den pågældende skatteyder vælger at anvende reglerne i virksomhedsskatteloven eller ej – det vil sige, om overskuddet opgøres efter virksomhedsskattelovens regler eller efter personskattelovens regler.

Det vil således i mange tilfælde være afgørende for overskuddets størrelse i relation til dette regelsæt om virksomhedens renteudgifter i denne forbindelse skal påvirke overskuddet.

Om reglerne om frikørsel af hyrevogne
Det fremgår af lovforslaget, at der, for at bilen anses som frikørt, fastsættes krav om et vist antal indkørte/besatte km, hvor der har været taxameter-registrerede kunder i hyrevognen.

SRF finder, at denne regel kunne suppleres men et krav om dokumentation for, at indtægten for de indkørte/besatte km også reelt er blevet indtægtsført for at bilen kunne anses som frikørt.

Dette kunne ske enten i form af udskrift af virksomhedens bogføring eller i form af en nærmere fastlagt erklæring fra virksomhedens revisor.

På denne måde sikres det, at der også reelt er beskattet den omsætning, der hidrører fra de besatte/indkørte km, der giver hyrevognen status som frikørt.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Formand for Skatterevisorforeningens Skatteudvalg


Emne:
Forslag om modernisering af skatteadministrationen

Uddrag af ministeriets høringsnotat:

SRF’s forslag Ministeriets kommentarer
Skatterevisorforeningen (SRF) foreslår, at ordningen med frivillig indberetning af lejeindtægter fra sommerhusudlejning gøres obligatorisk, således at der sikres en korrekt beskatning af sådanne lejeindtægter. SRF´s forslag vil indebære, at udlejningsbureauerne pålægges en administrativ byrde i strid med regeringens målsætning om at mindske de administrative byrder for erhvervslivet
I den forbindelse foreslår SRF, at 40 pct.´s-fradraget efter ligningslovens § 15 O betinges af indberetningen. Hvis 40 pct.´s fradraget kun kan indrømmes ved et udlejningsbureaus indberetning til SKAT, vil forslaget i realiteten indebære en væsentlig indskrænkning af udlejernes adgang til selv at forestå udlejningen af deres sommerhuse. Forslaget kan derfor ikke tiltrædes.
SRF foreslår en ændret affattelse af forslaget om enhedsgebyr ved bindende svar, således at gebyret ikke alene tilbagebetales ved afvisning af en anmodning om bindende svar, men at gebyret også tilbagebetales, hvis anmodningen om bindende svar tilbagekaldes. I praksis sker dette allerede, hvis en egentlig sagsbehandling ikke er påbegyndt. Forslaget kan tiltrædes.
SRF gør opmærksom på, at bemærkningernes beskrivelse af praksis vedr. afvisning af anmodninger om bindende svar ikke fuldt ud afspejler gældende ret. Bemærkningerne ændres på dette punkt.
SRF foreslår af forenklingshensyn, at det også ved anmodning om et bindende svar om et afgiftsspørgsmål gælder, at svaret er bindende i 5 år (fra modtagelsen af det bindende svar). Efter de gældende regler kan et bindende svar om et afgiftsspørgsmål ikke strække sig længere ud i fremtiden end 5 år fra starten af den afgiftsperiode, hvor SKAT modtager anmodningen. Endvidere kan spørgeren ved gennemførelsen af en påtænkt disposition, inden svaret gives, få tilladelse til, at svarets bindende virkning indtræder ved starten af den afgiftsperiode, hvor dispositionen er foretaget. Det vil blive undersøgt, om det er muligt at forenkle reglerne på dette punkt.
SRF foreslår, at alle de foreslåede ændringer af reglerne om bindende svar får virkning fra 1. juli 2008 og ikke kun ændringen til den nuværende § 22, stk. 3. Det følger af forslaget, at loven træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med 1. juli 2008, medmindre andre virkningstidspunkter er fastsat i de efterfølgende stykker. Det er der ikke for de nævnte forslag om bindende svar, og som det fremgår af bemærkningerne til ikrafttrædelsesbestemmelsen foreslås, det, at alle de foreslåede bestemmelser om bindende svar får virkning fra den 1. juli 2008.

Foreningens svar:
Skatterevisorforeningen takker for det modtagne materiale, og kan i den forbindelse meddele, at vi har følgende bemærkninger til det modtagne lovforslag:

Om frivillig ordning med indberetning af lejeindtægter fra sommerhusudlejning
I lovforslagets §2, nr. 8 (lovforslagets bemærkninger, afsnit 3.2.7) foreslås indført en frivillig indberetningsordning af lejeindtægter fra sommerhusudlejning.

SRF foreslår, at ordningen gøres obligatorisk i stedet for frivillig.

Herved sikres, at der sker en korrekt beskatning af lejeindtægter fra sommerhusudlejning gennem udlejningsbureau. En obligatorisk indberetningsordning vil medføre, at lejeindtægten for endnu flere borgere automatisk indgår i årsopgørelsen.

Ved en frivillig ordning vil sommerhusudlejere, som ikke har til hensigt at selvangive lejeindtægter, sandsynligvis ikke tilmelde sig indberetningsordningen.

SRF er klar over, at en sådan obligatorisk ordning alene vil have væsentlig effekt for de sommerhusudlejere, der anvender reglen i ligningslovens § 15 O, men ved en obligatorisk indberetning af lejeindtægterne vil skattemyndighederne få en række kontroloplysninger, der kan anvendes også over for de sommerhusudlejere, der anvender den regnskabsmæssige opgørelsesmåde af overskuddet ved udlejningen.

Sådanne kontroloplysninger vil være til gavn ved kontrolarbejdet med om sommerhusudlejeres indtægter bliver beskattet.

Som model for en obligatorisk ordning kunne de nu indførte regler i ligningslovens § 8 a og skattekontrollovens § 8 Æ om fradragsret for gaver til velgørende foreninger anvendes, således at der ikke blev givet 40% fradrag efter ligningslovens § 15 O medmindre lejeindtægten er indberettet

Om enhedsgebyr ved bindende svar
I lovforslagets §1, nr. 9 foreslås en ny affattelse af skatteforvaltningslovens §23.

SRF foreslår, at §23, sidste pkt. formuleres således:

”Gebyret betales tilbage, hvis anmodningen afvises eller tilbagekaldes.”

Til dette bemærker SRF:

I bemærkninger til lovforslaget, pkt. 3.2.5.1 (gældende ret) anføres, at hvis spørgsmålet afvises, fordi skatteyderen ikke efterkommer en anmodning fra SKAT om at fremlægge oplysninger, vil gebyret ikke blive tilbagebetalt.

Dette er ikke korrekt. Det fremgår direkte af ordlyden i §23, stk. 4, at gebyret i denne situation tilbagebetales.

Derimod er der med den gældende ret hjemmelsproblemer i skatteforvaltningsloven mht. tilbagebetaling af gebyr, hvor der ikke er tale om en afvisning efter §24, stk. 1 eller 2.

Således fremgår det ikke af skatteforvaltningsloven, om gebyr tilbagebetales ved afvisning pga. andre forhold end nævnt i §24, f.eks. hvis spørgsmålet falder uden for reglerne om bindende svar eller hvis krav om, at alle involverede parter indgiver anmodning (skatteforvaltningslovens §22, stk. 2) ikke er opfyldt.

På grundlag af et notat fra Juridisk Sekretariat i Hovedcentret 13-9-2006 administreres ordningen – i mangel af klar lovhjemmel – således, at gebyr i disse tilfælde tilbagebetales.

Tilsvarende er der ikke i skatteforvaltningsloven taget stilling til, om gebyr tilbagebetales hvis forespørger tilbagekalder anmodningen.

I praksis har denne situation været administreret således, at der sker tilbagebetaling, medmindre en egentlig sagsbehandling er påbegyndt.

Af forenklingshensyn foreslås, at der i alle tilfælde sker tilbagebetaling af gebyr, hvor sagen afvises eller tilbagekaldes.

Om begrænsning af bindende virkning af bindende svar
I lovforslagets §1, nr. 8 foreslås en ny affattelse af skatteforvaltningslovens §22, stk. 2 (tidligere stk. 3).

SRF foreslår, at 2. og 3. pkt. udgår (”Det bindende svar kan ikke strække sig længere ud i fremtiden end 5 år fra starten af den afgiftsperiode, ….”)

Det anses ikke for hensigtsmæssigt, at der opereres med to bindingsperioder (§22, stk. 2 og §25, stk. 1).

Det foreslås – også af forenklingshensyn – at bestemmelsen i §22, stk. 2, 2. og 3. pkt. udgår, hvorefter der alene gælder de enkle regler i §25, stk. 1, hvor bindingsperioden er 5 år (fra modtagelsen af det bindende svar).

Ikrafttræden
Det kan i øvrigt foreslås, at alle ændringer i skatteforvaltningslovens §§ 22, 23 og 25 får virkning fra 1. juli 2008 og ikke kun ændringen til den nuværende §22, stk. 3.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Formand for Skatterevisorforeningens Skatteudvalg


Emne:
Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Ændringerne i kapitel 6 er en følge af forældreansvarsloven, som trådte i kraft 1. oktober 2007. Ændringerne svarer til de ændringer, der er foretaget i gældssaneringsbekendtgørelsen pr. 1. oktober 2007.

Foreningens svar:

Emne:
Bekendtgørelse om visse regler i Pensionsafkastbeskatningsloven

Bekendtgørelsen skal udstedes med hjemmel i bestemmelser, der er foreslået i lovforslag L 10 om nyaffattelse af pensionsafkastbeskatningsloven. Lovforslaget påregnes vedtaget i uge 50.

Opmærksomheden henledes på, at udkastet til bekendtgørelsen alene vedrører udenlandske penge- og pensionsinstitutter, bortset fra fastsættelsen af regler om, hvilke oplysninger der skal meddeles SKAT til brug for udbetaling af kompensation for ophævelse af skattefrihed for visse indeksobligationer og faste ejendomme (kapitel 11). Bortset fra reglerne om oplysninger til brug for udbetaling af kompensation, svarer udkastet med mindre justeringer til reglerne fastsat i bekendtgørelse nr. 1027 af 24. oktober 2005 om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven.

Til orientering kan det oplyses, at der inden 2010, hvor den nye pensionsafkastbeskatningslov får virkning for ordninger i danske penge- og pensionsinstitutter, påtænkes udstedt en samlet bekendtgørelse, der skal gælde både danske og udenlandske penge- og pensionsinstitutter.

Foreningens svar:
Skatterevisorforeningen takker for det modtagne materiale og kan i den forbindelse meddele, at vi ikke har bemærkninger til det modtagne udkast til bekendtgørelse.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Specialkonsulent, Skatterevisor / Master i Ska
t


Emne:
3 bekendtgørelser om en enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure, lov nr. 405 af 8. maj 2006.

Foreningens svar:
Skatterevisorforeningen takker for det modtagne materiale og kan i den forbindelse meddele, at vi har følgende bemærkninger til det modtagne lovforslag:

Som følge af  L220 skal henvisningen i lovforslagets bilag 3, § 4 ændres i det omfang L 220 vedtages.


Emne:
Forslag til lov om ændring af dødsboskatteloven og forskellige andre love (Forhøjelse af beløbsgrænser for skattefritagelse, ændringer som følge af arveloven, nye aktieavancebeskatningsregler, forenklinger m.v.)

Foreningens svar:
Skatterevisorforeningen takker for det modtagne materiale og kan i den forbindelse meddele, at vi har bemærkninger til det modtagne lovforslag.

Foreningen har følgende bemærkninger:

Forslag til lov om ændring af dødsboskatteloven og forskellige andre love (Forhøjelse af beløbsgrænser for skattefritagelse, ændringer som følge af arveloven, nye aktieavancebeskatningsregler, forenklinger m.v.)

Skatterevisorforeningen takker for det modtagne materiale, og kan i den forbindelse meddele, at vi har følgende bemærkninger til det modtagne lovforslag:

SRF finder generelt at der er tale om et rigtigt godt revisionsarbejde af den 10 år gamle dødsboskattelov. Loven fremtræder med størstedelen af de foreslåede ændringer som en god og administrerbar speciallov, med de kompleksiteter en sådan speciallov nu engang afføder.

For så vidt angår forslaget om forhøjelse af beløbsgrænserne for skattefritagelse af dødsboer fra knapt 2,5 mio. kr. til 10 mio. kr. således at alene afdøde personer med aktiver for mere end 10 mio. i fremtiden bliver skattepligtig efter død skal det bemærkes, at det naturligvis er et politisk valg hvilket provenu, man ønsker indkrævet i forbindelse med ophørsbeskatningen ved død.

I lovforslaget er provenutabet i relation til forhøjelsen af beløbsgrænserne opgjort til 35 mio. kr. idet det dog bemærkes i bemærkningerne, at der ikke foreligger nogen tilgængelige statistiske oplysninger, der kan danne grundlag for velunderbyggede skøn for de provenumæssige konsekvenser af disse forslag.

SRF er ikke i besiddelse af nogen statistikker på dette område, men af de tilgængelige provenustatistikker på Skatteministeriets hjemmeside kan udledes, at dødsboskatterne årligt andrager i størrelsesordenen 1,5 mia. kr (stat samt kommune). Det kan ikke herudaf udledes hvor meget af dette provenu der falder på dødsbo med en aktivmasse på under 10 mio. kr., men det forekommer umiddelbart SRF usandsynligt at langt over en milliard kroner i dødsboskat skulle falde på dødsboer med en aktivmasse på mere end 10 mio. kr., når i øvrigt henses til den typiske formuesammensætning i Danmark.

Som nævnt har foreningen dog ingen valide statistikker, hvorfor vi blot tillader os at henlede opmærksomheden på det umiddelbare misforhold mellem det samlede dødsboskatteprovenu på 1,5 mia. kr. og det skønnede provenutab på 35. mio. kr. ved forhøjelsen af grænsen til 10 mio. kr.

Som nævnt er det et politisk valg hvilken grænse der skal gælde for hvornår der skal betales skat i forbindelse med dødsfald, men SRF hæfter sig ved, at forslagets baggrund er, at der i de seneste år er konstateret en kraftig stigning i antallet af skattepligtige dødsboer, samtidig med at andelen af skattepligtige boer, som ikke betaler skat, er steget væsentligt. Det har betydet en øget administrativ belastning både for skatteyderne og skattemyndighederne, uden at det har medført nogen væsentlig forøgelse af skatteprovenuet.

SRF er enig i dette udgangspunkt men vil henlede opmærksomheden på, at der er store regionale forskelle i antallet af skattepligtige boer med og uden skatterelevante aktiver, hvilket vil have den konsekvens, at der vil kunne forekomme skatterelevante aktiver af betydelig værdi og med latente skattebyrder, der med de foreslåede regler kan afvikles i dødsboer uden skattebetaling. Dette vil også være tilfælde med ejendomme, der aldrig har været andet end erhvervsmæssigt anvendt.

Den foreslåede ændring af beløbsgrænsen forekommer herudover at ville kunne betyde store forskelle i beskatningen alt afhængig af om en erhvervsejendom sælges før eller efter dødsfaldet. I de tilfælde, hvor eksempelvis ejendomme eller måske hele virksomheder generationsskiftes grundet sygdom, der måske betyder at overdrager efterfølgende afgår ved døden, vil det have afgørende og væsentlig betydning for skattetilsvaret om overdragelsen aftales inden eller efter dødsfaldet.

Der vil således for virksomheder med en værdi på under 10 mio. kr. være en betydelig forskelsbehandling afhængig af om generationsskiftet foretages i levende live eller i forbindelse med dødsfald.

SRF er enig i at den kraftige stigning i antallet af skattepligtige boer primært skal søges i stigende ejendomspriser og som følge heraf er mange boer blevet ”trukket ind under skattepligtig” uden at der er tale om boer med skatterelevante aktiver – typisk parcelhuset.

SRF skal foreslå en alternativ metode til at afbøde virkningen af disse ikke skatterelaterede aktivers påvirkning af boets eventuelle skattepligt og som samtidig vil kunne afhjælpe uhensigtsmæssigheden ved de ovenfor nævnte regionale forskelle samt forskelsbehandling af de skatterelaterede aktiver.

Metoden kendes fra den tidligere kildeskattelov § 16, stk. 6, hvor man ved afgørelsen af boets skattepligtsforhold så bort fra de ikke skatterelaterede aktiver - typisk parcelhuset omfattet af EBL § 8.

Under alle omstændigheder skal SRF henlede opmærksomheden på, at efter kendelsen i SKM 2007.431 LSR samt skatteministerens efterfølgende svar på spørgsmål 325 af 30. juli 2007 synes grænsen for skattefrihed i dødsboer (så længe +/- 15 pct. reglen har virkning) reelt at kunne være helt op til 11.500.000 kr. på grund af 15 pct. reglens karakter. Dette afhænger selvsagt af arten af boets aktiver. Lignende betragtninger kan dog gøres for så vidt angår unoterede aktier, der som hovedregel skal værdiansættes efter 1982 cirkulæret til skattekursen, som i mange tilfælde ikke er i overensstemmelse med markedsværdien.

Endelig skal SRF henlede opmærksomheden på (i relation til det i lovforslaget skønnede provenutab på 35 mio. kr.), at den alternative beskatningsform, der foreslås hjemlet ved at længstlevende ægtefæller der er eneste legale arving får mulighed for at vælge beskatning efter dødsboskattelovens afsnit II, vil kunne betyde at urealiserede kapitalgevinster hidrørende fra afdødes bodel - i størrelsesorden op til 10 millioner kroner - vil kunne ”hentes hjem” skatte- og afgiftsfrit i forbindelse med bobehandlingen.

Tilsvarende vil i realiteten gælde ved skifte af uskiftet bo, såfremt de skattemæssige aktiver (fx unoterede aktier, tilknyttet en negativ anskaffelsessum) udlægges til en anden end den efterlevende ægtefælle.

Om der i disse situationer kunne være behov eller mulighed for at opstille en eller anden form for værnsregel har foreningen dog ikke analyseret nærmere på.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Formand for Skatterevisorforeningens Skatteudvalg


Emne:
Udkast til forslag til ændring af forskelige afgiftslove (Justeringer i afgiftslovgivingen af hensyn til EU-medholdelighed)

Foreningens svar:
Skatterevisorforeningen takker for det modtagne materiale og kan i den forbindelse meddele, at vi ikke har bemærkninger til det modtagne lovforslag.


Emne:
Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (lavere skat på arbejde)

Foreningens svar:
Skatterevisorforeningen takker for det modtagne materiale og kan i den forbindelse meddele, at vi ikke har bemærkninger til det modtagne lovforslag.


Emne:
Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings- og fradragsmuligheder).

Foreningens svar:
Skatterevisorforeningen takker for det modtagne materiale og kan i den forbindelse meddele, at vi ikke har bemærkninger til det modtagne lovforslag.


Emne:
Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven (Bidrag til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om et skibsfinansieringsinstitut med flere love (Særligt dækkede obligationer)

Foreningens svar:
Skatterevisorforeningen takker for det modtagne materiale, og kan i den forbindelse meddele, at vi har følgende bemærkninger til det modtagne udkast til lovforslag:

Generelt

Selv om det er naturligt, at de nye særligt dækkede obligationer skattemæssigt skal behandles som realkreditobligationer hos udstederne, medfører det foreliggende lovforslag, at kursgevinstloven bliver yderligere vanskelig for skatteyderne at forstå.

Reelt får de foreslåede bestemmelser om udstedelse af Særligt dækkede obligationer kun betydning for finansielle institutioner, der udsteder særligt afdækkede obligationer, og hos disse finansielle institutioner vil der normalt være den ekspertise, der er nødvendig til at foretage korrekt afgrænsning af de relevante lån og opgørelse af den korrekte skattepligtige indkomst.

Således, som udkastet til lovforslaget er udformet betyder de foreslåede skatteregler imidlertid også, at de skal gælde alle selskaber, der optager lån i fast ejendom samt næringsskattepligtige personer.

Skatterevisorforeningen finder anledning til at bemærke, at den udvidede fradragsret er med til at komplicere kursgevinstloven til skade for visionen om at have en enkel og gennemskuelig skattelovgivning, der samtidig tilgodeser hensynet til en større retssikkerhed.

Da det i lovforslaget vurderes, at der er et behov for de foreslåede udvidelser af fradragsretten til kurstab på alle lån mod sikkerhed i fast ejendom (og ikke kun de særlige dækkede obligationer), skal Skatterevisorforeningen anbefale, at der sikres de fornødne kontrolmæssige ressourcer i SKAT.

Desuden giver det en stor gruppe mulighed for at udnytte de nye regler.

Skatterevisorforeningen anbefaler derfor først og fremmest, at de foreslåede regler bliver begrænset til selskaber m.v. , omfattet af den finansielle tilsynslovgivning således at lovforslaget kunne forenkles betydeligt, og de foreslåede værnsregler formentlig undlades.

Det er for Skatterevisorforeningen uklart, om det er tilsigtet, at der generelt gives fradrag for kurstab på lån mod sikkerhed i fast ejendom og skibe, uanset det lånende selskabs karakter.

Selv om der i dag er mulighed for fradrag for finansieringsomkostninger i form af optagelse af kontantlån, vil en generel mulighed for fradrag for alle selskabers kurstab ved optagelse af obligationslån mod udstedelse af pantebrev til långiver og udstedelse af pantebreve give et betydeligt større kurstab end amortisationskontoen under kontantlåneordningen, da denne trods alt er begrænset af reglerne for udstedelse af kontantlån.

Det er således Skatterevisorforeningens opfattelse, at en sådan generel mulighed for fradrag for kurstab vil medføre store administrative problemer, da de pågældende selskaber skattemæssigt skal bruge realisationsprincippet, og der derfor hvert år skal opgøres et realiseret kurstab på afdrag, der jo normalt er stigende på grund af at lånene ofte er annuitetslån.

Samtidigt vil der være forskel på regnskabsmæssig og skattemæssig behandling (periodisering) af kurstabet, således at opgørelsen af det skattemæssige fradragsberettigede beløb skal ske i særlige skattemæssige opgørelser, der ikke er en del af selve bogføringen og Årsrapportens tal.

Dette giver erfaringsmæssigt anledning til mange fejl og misforståelser.

Set ud fra et teknisk, administrativt og kontrolmæssigt synspunkt vil dette kunne give problemer for den risikoanalysemodel baseret på de nye supplerende selvangivelsesfelter, som SKAT i fremtiden skal udsøge sager på baggrund af og som ikke vil blive oplyst i skatteregnskabet, jf. nedenfor.

Vedrørende den foreslåede værnsregel i KGL § 14, stk. 2.

Skatterevisorforeningen læser den foreslåede værnsbestemmelse i den nyaffattede KGL § 14, stk. 2 sådan, at en hovedaktionær, der har foretaget lån mod pant i fast ejendom i et hovedaktionærselskab, samt familiemedlemmer, der har foretaget udlån mod pant i fast ejendom til en næringsskattepligtig person, altid vil være skattepligtig af kursgevinsten på pantebrevet, uanset om det overfolder mindsterentekravet.

Skatterevisorforeningen er klar over, at den familiekreds, der omfattes af lovforslaget er identisk med familieafgrænsningen i ABL § 4, men det forekommer svært at forstå, hvorfor hovedaktionærs svigerbørn skal være omfattet af værnsreglerne, medens svigerfamilien ikke er omfattet.

Brug for forenkling af de nuværende regler.

Som anført ovenfor er det Skatterevisorforeningens opfattelse, at det vil medføre store administrative problemer, hvis selskaber generelt får adgang til fradrag for kurstab på lån mod sikkerhed i fast ejendom, idet et sådant kurstab skattemæssigt periodiseres på en anden måde end den regnskabsmæssige behandling.

Skatterevisorforeningen vil derfor pege på, at der allerede i dag er en uhensigtsmæssig behandling af ”kurstab” på kontantlån. Kurstabet består reelt i de låneomkostninger, der ved optagelsen af lånet, ikke er fradragsberettiget ved lånets optagelse efter reglerne i ligningslovens § 8, stk 3 (stiftelsesprovisioner o.l. vedrørende lån med løbetid over 2 år og stempeludgifter), idet disse efter gældende praksis herefter fradrages som kurstab i takt med at lånene afdrages.

Der er tale om relativt små beløb, der skal opgøres særskilt år for år, idet de pågældende beløb regnskabsmæssigt er udgiftsført i det år, lånet er optaget.

Da der i takt med, at der ikke skal indsendes kopi af konverteringen fra Årsrapport til skattepligtig indkomst – jfr. Mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder – vil SKAT ikke være besiddelse af den indkomstopgørelse, hvor de skattemæssigt ”aktiverede” låneomkostninger er opgjort og tillagt, og en kontrol i det løbende år vil derfor reelt være umulig.

Men dertil kommer at sådanne ”små” forskelle i regnskabsmæssig og skattemæssig periodisering er til irritation for skatteyder og en administrativ belastning for disse, samt bevirker unødig ressourcemæssig belastning hos SKAT, hvis der reelt skal følges op på, at beløbene skattemæssigt behandles korrekt.

Det forekommer derfor at kunne være hensigtsmæssigt, hvis de pågældende udgifter skattemæssigt er fradragsberettigede, når de regnskabsmæssigt udgiftsføres.

Ønsker man, at sikre sig imod, at renteudgifter omklassificeres til store stiftelsesprovisioner kunne der sættes et maximum for sådanne fradragsberettigede omkostninger, f.eks. 3% af lånets hovedstol.

Med venlig hilsen

Jesper Kiholm
Formand for Skatterevisorforeningens Skatteudvalg


Emne:
Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (CFC-beskatning og kapitalfonde m.m.).

Foreningens svar:
Skatterevisorforeningen takker for det modtagne materiale, og kan i den forbindelse meddele, at vi har følgende bemærkninger til det modtagne lovforslag:

CFC-beskatning

Efter SRF´s opfattelse løser det udarbejdede forslag på en både elegant og effektiv måde de problemer, der følger af EF-domstolens dom i Cadbury Schweppes sagen.

SRF vil dog pege på, at den foreslåede bestemmelse i lovudkastets § 1 nr. 5, hvorefter datterselskabsudbytte ikke længere er skattefrit, hvis det er udloddet af et selskab i et skattelyland, bør ledsages af en tilsvarende bestemmelse i aktieavancebeskatningsloven, så 3-årsreglen for de pågældende aktier afskaffes, således at aktieavance på aktier i selskaber i skattelylande beskattes uanset ejertid.

I modsat fald kan den foreslåede beskatning af udlodninger let omgås ved, at et selskab i stedet for at udlodde udbytte sælger aktierne efter lige godt 3 års ejerskab.

Forslag om ny § 11 B i Selskabsskatteloven - beskæring af rentefradraget og renteloftet. Lovforslagets § 1.nr 4.

Efter SRF´s opfattelse bør der nærmere uddybes og præciseres omkring finansiel leasing:

Der bør klarere fremgå definitionen på finansiel leasing, og der bør være regler om, at aftaleparterne i en leasingaftale om finansiel leasing i aftalen tilkendegiver, at der er tale om finansiel leasing i relation til SEL § 11 B, og begge parter anser forholdet som omfattet af finansiel leasing.

Især for aftaler vedrørende fast ejendom bør det præciseres, hvornår der er tale om finansielleasing.

En generel henvisning til gældende regnskabsregler er efter SRF opfattelse ikke præcis nok.

Det er SRF´s opfattelse, at det bør præciseres, hvordan materielle omsætningsaktiver skal værdiansættes efter den foreslåede bestemmelse i SEL § 11B, stk. 5.

Det bør herunder anføres, i hvilket omfang selskabet kan bruge regnskabsmæssige værdier, når der skattemæssigt er brugt lavere værdier: for eksempel når varelager er regnskabsmæssigt optaget til handelsværdi, men skattemæssigt til kostpris, og igangværende arbejder er regnskabsmæssigt optaget efter produktionsprincippet (incl. indirekte omkostninger og acontoavance), men skattemæssigt bruges faktureringsprincippet, og under igangværende arbejder for fremmed regning medtages kun direkte produktionsomkostninger.

Det bør også præciseres, om igangværende arbejder skal medregnes til bruttoværdi eller nettoværdi (værdi af igangværende arbejder reduceret med acontofaktureringer).

Om patentskatteordningen.

Der vil efter SRF´s opfattelse let kunne opstå afgrænsningsproblemer vedrørende indtægter og udgifter vedrørende patenter, der kan omfattes af den foreslåede § 11 C i Selskabsskatteloven (lovforslagets § 1.nr. 4).

I det praktiske liv er det vanskeligt klart at skelne mellem betaling for patenter og udvikling af patenter, og udvikling og betaling for andre immaterielle aktiver.

Denne skelnen bør derfor uddybes i lovforslagets bemærkninger.

I øvrigt

Flere af de foreslåede bestemmelser vil kræve et ret stort vejledningsarbejde fra SKAT over for de berørte selskaber og deres rådgivere, samt efterfølgende forøgede ressourcer til opfølgning og kontrol m.v.

Nedsættelse af selskabsskatten medfører traditionelt kreative modeller til udskydelse af indkomsten til det tidspunkt, hvor den lavere skatteprocent træder i kraft. SRF finder derfor, at der bør være opmærksomhed på, hvorvidt der skal afsættes udvidede ressourcer til gennemgang af 2006 og 2007 selvangivelsen (før og efter nedsættelsen selskabsskatteprocenten).

Nedsættelsen af selskabsskatten til 22% og begrænsning af rentefradrag vil medføre, at flere koncerner vil vælge international sambeskatning, når dette kan nedsætte rentefradragsbegrænsningen, og den lavere selskabsskat vil betyde, at der normalt vil kunne opnås credit for selskabsskatten i udlandet svarende til den danske skat, og der således ikke vil skulle betales dansk selskabsskat for datterselskaber, der har overskud.

Da rentebegrænsningen skal opgøres på sambeskatningsniveau vil SRF påpege, at der er behov for en særlig samlet sambeskatningsselvangivelse, hvor også de enkelte selskabers nettorenteudgifter før og efter begrænsningen fremgår.

SRF foreslår, at mindstekravsbekendtgørelserne ændres, således, at selskaber, der på sambeskatningsniveau har renteudgifter på over 10 mio kr. altid er omfattet af mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder. Efter de nuværende regler vil de fleste berørte selskaber være omfattet af denne mindstekravsbekendtgørelse.

Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Formand for Skatterevisorforeningens Skatteudvalg


Emne:
Udkast til forslag til lov om forældelse af fordringer (Forældelsesloven) og lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer mv. (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fordringer, ophævelse af købelovens reklamationsfrister ved visse køb mv.)

Foreningens svar:
Skatterevisorforeningen takker for det modtagne materiale, og kan i den forbindelse meddele, at vi har følgende bemærkninger til det modtagne lovforslag:

Det fremgår af forslaget til følgelovgivningen for Forældelsesloven, § 34, at der indsættes kapitel 12 A i Skatteforvaltningsloven.

Det fremgår af lovforslaget, at der i § 34 a, stk. 2 indsættes en forældelsesfrist på 1 år efter at SKAT har givet meddelelse om afgørelse i sager om ansættelse af indkomst efter Skatteforvaltningslovens §§ 26 og 27 og §§ 31 og 32.

Der er med anvendelsen af disse regler henset til, at der efter Skatteforvaltningslovens §§ 19, stk. 1 og 20, stk. 2 udsendes varsel til den skattepligtige om ændring af skatteansættelsen.

Der forekommer meget ofte tilfælde, hvor der ikke udsendes varsel om ændring af skatteansættelsen efter Skatteforvaltningslovens §§ 19 og 20, idet der mellem skatteyder og SKAT er enighed om ændringen af skatteansættelsen. I disse sager sendes der en årsopgørelse ud efterfølgende, og der sker ingen varsling.

For at undgå problemer i de tilfælde, hvor der ikke udsendes en agterskrivelse efter Skatteforvaltingslovens § 20, mener Skatterevisorforeningen , at reglen i § 34 a, stk. 2 kunne formuleres således, at når der er udsendt afgørelse rettidigt efter Skatteforvaltningslovens § 26 og 27, forældes det skattekrav, der udspringer af en sådan afgørelse tidligst 1 år efter at afgørelsen er truffet.

Skatterevisorforeningen finder, at der ikke er årsag til at knytte en betingelse om, at selve varslet skal være udsendt rettidigt, da dette allerede er en betingelse – når varsel kræves – efter Skatteforvaltningslovens § 20 for at afgørelsen er truffet rettidigt.

Med venlig hilsen

Jesper Kiholm
Formand for Skatterevisorforeningens Skatteudvalg


Emne:
L 110 - forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven og andre skattelove (Skattefri omstrukturering af selskaber og justering af sambeskatningsreglerne m.v.)

Store dele af lovforslaget har tidligere været udsendt i høring. Høringen vedrører primært de dele, der ikke tidligere har været på høring.

Høringen vedrører derfor primært følgende elementer:

 • Genbeskatning og skyggesambeskatning (Pkt. 3.12. i de alm. bemærkninger)
 • Tab på fordringer mellem sambeskattede selskaber (Pkt. 3.13. i de alm. bemærkninger)
 • Selskabers tilbagesalg af aktier til udstedende selskab m.v. (Pkt. 5 i de alm. bemærkninger)
 • Hybride finansieringsinstrumenter (Pkt. 6 i de alm. bemærkninger)
 • Justering af lov om beskatning af søfolk (Pkt. 8 i de alm. bemærkninger)
 • Livsforsikringsselskabers investering i fast ejendom gennem skattetransparente enheder samt andre justeringer af nettoopgørelsesprincippet (Pkt. 9 i de alm. bemærkninger)

Lovforslaget findes på Folketingets hjemmeside på: http://www.ft.dk/Samling/20061/lovforslag/L110/som_fremsat.htm

Foreningens svar:
Skatterevisorforeningen takker for det modtagne materiale, og kan i den forbindelse meddele, at vi har følgende bemærkninger til det modtagne lovforslag:

Omstrukturering

Der foreslås, at de gældende regler, hvor der kræves tilladelse til skattefri omstrukturering, suppleres med ordninger, hvor der – under iagttagelse af skærpede betingelser og med mere vidtgående følger – kan foretages skattefri omstrukturering uden tilladelse.

SRF er naturligvis opmærksom på det politiske udgangspunkt i en sådan lovændring, men vi finder anledning til at påpege, at det efter vores opfattelse ikke forenkler gældende regler, at der indføres to parallelle systemer.

Sådan som forslaget er udformet, er det vores opfattelse, at der reelt i en række tilfælde vil blive brugt begge systemer samtidigt.

Dette vil f.eks. ske i følgende tilfælde:

Der ønskes ved skattefri aktieombytning gennemført en holdingstiftelse, således at driftsselskabet efterfølgende kan sælges skattefrit af holdingselskabet, altså 3 år efter aktieombytningen. Da der kræves 3 års ejertid inden et sådant salg vil kunne ske skattefrit, ønskes aktieombytningen foretaget så hurtigt som muligt. Der foretages derfor straks en aktieombytning, der opfylder betingelserne i den foreslåede § 36 A i aktieavancebeskatningsloven.

Men da der eventuelt kan indtræde uforudsete begivenheder de næste 3 år, ansøges samtidigt om tilladelse til aktieombytning efter reglerne i ABL § 36. Opnås en sådan tilladelse er ombytningen og konsekvenserne af fremtidige begivenheder omfattet af ABL § 36. Opnås der ikke tilladelse må reglerne i ABL § 36A iagttages.

Dette betyder imidlertid en belastning af såvel de berørte selskaber (udgifter til ”dobbelt” rådgivning”) og SKAT, idet antallet af ansøgninger ikke nedsættes.

SRF mener derfor, at det vil være hensigtsmæssigt at understrege i lovbemærkningerne – eventuelt i selve lovbestemmelsen – at der ved omstruktureringer, der gennemføres efter reglerne uden tilladelse, efterfølgende kan søges om tilladelse, hvis der efterfølgende indtræder uforudsete begivenheder, hvor beskatningen efter reglerne om tilladelse var mere gunstig. Det er tilstrækkeligt, at der først søges om tilladelse, når den uforudsete begivenhed indtræder.

Registrering af skattemæssig anskaffelsessum for aktier erhvervet med skattemæssig succession f.eks. ved skattefri omstrukturering m.v.

SRF vil påpege, at der i takt med, at antallet af omstruktureringer med skattemæssig succession af personers aktiebesiddelser stadigt forøges, er der et stigende behov for et bedre system til at holde regnskab med den korrekte skattemæssige anskaffelsessum for unoterede aktier. Ofte medfører omstruktureringen, at den skattemæssige anskaffelsessum overgår til at vedrøre aktier i et selskab med et andet navn og til en aktiepost af en anden nominel størrelse.

Det er derfor i praksis ofte forbundet med betydeligt arbejde at kontrollere, om den skattemæssige anskaffelsessum er korrekt opgjort.

Desuden betyder udviklingen af den digitale selvangivelse samt omstruktureringen af SKAT, at adgangen til tidligere års selvangivne oplysninger er mere besværlig end tidligere, særligt hvor den skattemæssige anskaffelse af de pågældende aktier er sket for en årrække siden.

SRF vil derfor pege på, at der synes et stort behov for oprettelse af et digitalt register over den enkelte personlige skatteyders beholdning af unoterede aktier.

Oprettelsen af et sådant register og udformningen heraf blev foreslået af arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven i betænkning nr.1392 fra september 2000 om Aktieavance, side 24.

Et sådant register vil ikke kun være en hjælp for SKATs kontrol af korrekte skattemæssige avanceopgørelser ved afståelse af unoterede aktier, men også være en hjælp for skatteydere med unoterede aktier, idet der dermed kan skabes en overskuelig oversigt over skattemæssig anskaffelsessum for unoterede aktier. Et sådant register vil således være medvirkende årsag til skatteydernes efterrettelighed.

Efter gennemførelsen af den nye aktieavancebeskatningslov fra 1.1.2006 vil et sådant register være betydeligt enklere at etablere og vedligeholde, da der nu ikke skal tages hensyn til ejertid, og der stort set i alle situationer bruges gennemsnitsmetode.

Omgåelse af 3 års reglen

SRF vil endvidere pege på, at den gældende 3-årsregel i ABL § 9 for selskaber i en række tilfælde omgås, også i relation til 3-årskravet ved omstruktureringer, f.eks. ved skattefri aktieombytninger. Dette ses f.eks. i de tilfælde, hvor kapitalfonde overtager detailkæder, og hvor detailforretningerne er placeret i lokalt ejede selskaber. I de tilfælde, hvor der kort forinden kapitalfondens opkøb er foretaget holdingstiftelse efter reglerne om skattefri aktieombytning, forsøger man formelt at ”forsinke” overdragelsen, sådan at 3-årskravet formelt overholdes. Dette sker ved at salget af butiksselskabet ”udskydes” ved hjælp af diverse optionsaftaler, således at salget af aktierne fremstå som først sket, når 3 årsfristen i tilladelsen til aktieombytningen og i ABL § 9 er opfyldt.

Dette må antages at blive yderligere forstærket, hvis der ved en sådan fremtidig overtagelse er en række holdingselskaber, der er stiftet efter de foreslåede regler i ABL § 36A. Her vil en eventuel skattepligtig avance inden for 3 år blive forøget, da aktionærens oprindelige skattemæssige anskaffelsessum nu bliver holdingselskabets skattemæssige anskaffelsessum.

Vi vil derfor endvidere pege på, at 3-årsreglen forsøges omgået på andre måder end med ”elevatormodellen”.

Det er ikke ualmindeligt, at der i sådanne situationer indgås optionsbaserede aftaler, hvorefter selve overdragelsen af aktierne først sker, når 3-års ejertidskravet for skattefrihed hos sælger er opfyldt.

Der bør derfor indføres regler, der bestemmer, at salgstidspunktet i relation til ejertidskravet i ABL § 9 beregnes ud fra den dag, hvor der indgås en optionsaftale, der efterfølgende er grundlag for den egentlige overdragelse.

SRF er vidende om, at der i dag er domstolspraksis for, at der kan statueres skattemæssigt salg, hvis der er indgået et aftalesæt på betingelser, der betyder, at overdragelsen reelt er sket ved indgåelsen af optionsaftalen, men dels giver denne praksis anledning til afgrænsningsproblemer, dels er det vel ud fra retssikkerhedsmæssige hensyn mest rimeligt, at en sådan regel lovfæstes, og om muligt objektiveres.

Sambeskatning

Generelt er det SRFs opfattelse, at de foreslåede justeringer vil give en række administrative lettelser for såvel selskaberne, deres rådgivere som SKAT.

SRF mener imidlertid, at man kan forbedre sambeskatningsreglerne yderligere.

SRF er selvsagt opmærksomme på, at det af tidsmæssige grunde måske ikke kan ske ved behandlingen af L 110, men vil dog pege på følgende ændringer, der måske efterfølgende kan gennemføres:

Brug for en egentlig sambeskatningsselvangivelse.

Det er SRFs opfattelse, at det ville være mere overskueligt, og dermed en fordel, hvis der blev indført en egentlig selvangivelsesblanket for sambeskatningsindkomsten. I dag er administrationsselskabets selvangivelse – herunder digitale oplysninger – en sammenblanding af administrationsselskabets egen selvangivne indkomst og den selvangivne sambeskatningsindkomst.

Derfor foreslår SRF, at der gennemføres en ændring, så administrationsselskabet – på linie med de øvrige selskaber i sambeskatningen – selvangiver sin egen skattepligtig indkomst efter fremførsel af egne underskud, og der herudover udfyldes, indberettes, og lignes en sambeskatningsindkomst, hvor der dels sammenlægges de enkelte selskabers skattepligtige indkomst, dels fremføres underskud fra andre selskaber, jfr. gældende regler.

Eventuelt kunne en sådan sambeskatningsselvangivelse ledsages af en TAST SELV ordning, som bagvedliggende havde et program, der styrer underskudsoverførsel og -fremførsel i sambeskatningen.

Omlægning af regnskabsår i forbindelse med etablering af obligatorisk sambeskatning

Praksis har vist, jf. bl.a. diverse artikler herom i Skatterevisoren samt i en række bindende svar fra Skatterådet, at der er en række problemer vedrørende omlægning af regnskabsår, når der etableres koncernforbindelse efter SEL § 31 C, og derved skal etableres sambeskatning efter SEL § 31.

SRF vil foreslå, at SEL § 10 som sådan og samspillet med SEL § 31, stk. 5 gennemarbejdes, så reglerne fremstår klarere. Det er foreningens opfattelse, at dette vil kunne lette de administrative byrder for såvel selskaberne, deres rådgivere som SKAT.

Diverse:

Lovforslagets § 1, nr. 17, der præciserer, at reglerne om afskrivning under SEL § 31, stk. 3, 2. pkt. om delperiodeopgørelser, også omfatter ”straksfradrag" efter afskrivningslovens § 18” – er ikke fulgt op af præcise ikrafttrædelsesregler. Det må betyde, at bestemmelsen i mangel af særbestemmelser skal træde kraft dagen efter bekendtgørelsen af loven i Lovtidende, jfr. lovforslagets § 15, stk. 1.

Der bør fastsættes en egentlig ikrafttrædelsesbestemmelse, da der ofte er diskussion om, hvornår sådanne ”præciseringer” træder i kraft.

Bestemmelsen bør vel omfattes af ikrafttrædelsesreglen i lovforslagets § 15, stk. 3, det vil sige fra indkomståret 2007.

Hvis det omvendt skal lægges til grund, at der kun er tale om en kodificering af allerede gældende regler, bør dette anføres direkte, og ikrafttrædelsen bør så være fra første indkomstår under de nye regler om obligatorisk national genbeskatning, altså indkomstår, der er påbegyndt den 15.12.2004 eller senere.

Med venlig hilsen

Jesper Kiholm

Formand for Skatterevisorforeningens Skatteudvalg


Emne:
Forslag til lov om ændring af ligningsloven og skattekontrolloven (Forhøjelse af fradraget for gaver til almenvelgørende foreninger mv. samt obligatorisk indberetning for disse).

Lovforslaget er en del af finanslovsaftalen for 2007 og er dermed principielt politisk vedtaget. Lovforslagets udformning er derimod ikke endelig godkendt, og der tages derfor forbehold for senere ændringer

Foreningens svar:
Skatterevisorforeningen takker for det modtagne materiale og kan i den forbindelse meddele, at vi ikke har bemærkninger til det modtagne lovforslag, udover at Skatterevisorforeningen hilser det velkomment, at indberetning af de modtagne bidrag bliver gjort obligatorisk for de modtagne foreninger m.m.

Med venlig hilsen

Jesper Kiholm
Skatterevisor / Master i Skat
Formand for Skatterevisorforeningens Skatteudvalg


SRF Skattefaglig Forening - Landsformand Leo Holm - 40 63 09 25